Powiatowy Konkurs Przedmiotowy pod patronetem Starosty Poddębickiego

0
24
views

Liceum Ogólnokształcące zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu poddębickiego do udziału w Powiatowych Konkursach przedmiotowych pod patronatem Starosty Powiatu Poddębickiego.

Ósmoklasiści, możecie zmierzyć się z swoimi rówieśnikami i sprawdzić swoje umiejętności  z przedmiotów matematyczno – fizyczno – informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz języków obcych. Wszystkie konkursy mają dwa etapy (szkolny i finałowy) i prowadzone są online!

Konkurs realizowany jest w 4 blokach przedmiotów do wyboru:

– matematyczno – fizyczno-informatycznym  (matematyka, fizyka, informatyka)

– przyrodniczym (biologia, chemia, geografia)

– humanistycznym (język polski, historia, WOS)

– języka obcego (język angielski, język niemiecki)

Harmonogram konkursu

  • Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie – do 14 kwietnia (poprzez formularz zgłoszeniowy – do pobrania do przesłania na adres szkoły, tj. liceum@lo-poddebice.pl)
  • Etap szkolny – 19 kwietnia 2021 roku
  • Etap finałowy – 24 maja 2021 rok

Szczegółowe informacje: http://lo-poddebice.pl/powiatowe-konkursy-przedmiotowe/

2021_04_12_konkurs_lo.jpg

 

 

Grant na walkę z epidemią Covid-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie

   W dniu 1 kwietnia 2021 r. Pani Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Pan Piotr Majer – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Zagozdy – Skarbnika Powiatu, w imieniu Powiatu Poddębickiego podpisali z Województwem Łódzkim umowę  o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią  COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pozyskane środki w wysokości  128 977,62 zł  trafią do Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Pragniemy przypomnieć, że laureatami ogólnopolskimi poprzedniej edycji konkursu zostali państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Nagrodą główną był ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

logo_bgr_2021.jpg

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ