Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

0
60
views

Gmina Uniejów przygotowuje się do inwentaryzacji wyrobów azbestowych. W tym celu, na ostatniej sesji, zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 30.000 zł na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Uniejów.

 

W ramach zabezpieczonych środków w dniu dzisiejszym ogłoszono na stronie BIP zapytanie ofertowe.

Wyłoniony w procedurze wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia na zlecenie Gminy Uniejów kilku działań.

W pierwszej kolejności  wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia jej w Ministerstwa  Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach  Konkursu Azbest 2021W przypadku zakwalifikowania się na listę konkursową jednostka samorządowa może otrzymać dotację w wysokości do 80% kosztów całego zadania.

W przypadku nieprzyznania środków w ramach Konkursu Gmina Uniejów jako zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji kolejnych zadań określonych w procedurze ofertowej.

W sytuacji przyznania środków, wykonawca na zlecenie zamawiającego wykona gruntowną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy.

Inwentaryzacja będzie miała charakter spisu z natury co oznacza, że przedstawiciele wyłonionego w zapytaniu ofertowym wykonawcy osobiście odwiedzą gospodarstwa osób fizycznych oraz prawnych.

Inwentaryzacji podlegać będą zarówno odpady azbestowe, jak również obiekty, w których stwierdzone zostanie wykorzystanie wyrobów azbestowych.

W pierwszej grupy zbierane będą dane dotyczące szacunkowej ilości odpadów w m2 oraz stopień pilności ich usunięcia. W przypadku obiektów, w których stwierdzone zostanie wykorzystanie wyrobów azbestowych, opracowana zostanie warstwa obrysów obiektów wraz z przypisaniem ich lokalizacji.

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji danych zawartych w centralnej Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl).

Warto przypomnieć, że ostatnia taka inwentaryzacja na terenie Gminy Uniejów miała miejsce w 2015 roku.

Realizacja zadania przewiduje również opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Uniejów na lata 2021 – 2032.  Do tej pory obowiązywał uchwalony pięć lat temu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Uniejów na lata 2015-2020”.

Cała procedurę inwentaryzacji wyrobów azbestowych zakończy opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia kreatywnego i bezpiecznego Internetu” złożony w Urzędzie Marszałkowskim

Gmina Uniejów na początku marca złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Akademia kreatywnego i bezpiecznego Internetu”. Konkurs organizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt, który zgłosiła gmina, ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz programowania i robotyki.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, jego realizacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, w okresie od 01 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Udział w projekcie ma wziąć łącznie 400 uczniów kształcenia ogólnego z klas 1-8 zamieszkujących na terenie gminy Uniejów oraz 40 nauczycieli realizujących kształcenie ogólne i zatrudnionych w w/w placówce.

We wniosku przewidziano szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w wyniku których uczestnicy projektu dowiedzą się z jakimi formami przemocy można spotkać się w Internecie, jak zapobiegać cyberprzemocy i jak reagować w przypadku zagrożenia cyberprzemocą.

W działaniach zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty dla uczniów oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji ww. przedsięwzięć, tj. laptopy, sprzęt do robotyki oraz mobilny monitor interaktywny z kamerą.

W ramach projektu przewidziano również utworzenie superpracowni robotyki, dzięki której uczniowie mieliby możliwość poznawania od podstaw budowy robotów, a także wielu innych ciekawych form cyberprzestrzeni.

Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na 295 550,00 zł, przy dofinansowaniu na kwotę 273 680,00 zł. Różnica w kwocie 21 870,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy.

Realizacja całego projektu będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

 

Otwarto oferty na budowę tężni

Wczoraj, tj. 09 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta w Uniejowie dokonano otwarcia ofert w przetargu na budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej.

 

W ramach ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2020 r. przetargu wpłynęły dwie oferty.  Wykonawcami, którzy przystąpili do procedury przetargowej sąGrupa Ekoenergia Sp. z o.o. spod Skierniewic oraz Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot z Koła.

Obydwie złożone oferty oscylowały w granicach 17,5 mln zł, co znacznie przekracza kwotę, którą Gmina Uniejów przeznaczyła na realizację zamówienia.

Z otwarcia ofert sporządzono informację która umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warto przypomnieć, że budowa tężni wraz z pijalnią jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych mających powiększyć infrastrukturę uzdrowiskową Uniejowa.

Realizacja inwestycji współfinansowana będzie przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania  o nazwie: „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”

Więcej o wspomnianej inwestycji przeczytać można w artykule: https://uniejow.pl/aktualnosci/przetarg-na-teznie-solankowa.html

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ