GMINA DALIKÓW SIĘ BUDUJE …

Przebudowa drogi gminnej Gajówka-Parcel – Gajówka-Wieś

Na realizację inwestycji Gmina Dalików pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji:  1.500.270,33 zł

Źródła finansowania inwestycji:

– środki budżetu Województwa Łódzkiego: 300 920,00 zł

– środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 174.890,00 zł

– środki Gminy Dalików:  1.024.460,33 zł

Zakres inwestycji:
– nawierzchnia bitumiczna na długości 2,127 km
– wzmocnienie podbudowy drogi
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

Termin realizacji: 2021 rok
Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Budowa drogi gminnej 111009 E Lubocha – Dąbrówka Nadolna

Całkowita wartość inwestycji: 2.702.897,35 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

 • środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.892.027,00 zł
 • środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 765.892,00 zł
 • środki Gminy Dalików: 44.978,35 zł

Zakres robót:

 • nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m na długości 2,73 km
 • miejscowe poszerzenie pasa drogowego
 • wzmocnienie podbudowy drogi
 • korekta parametrów drogi w planie i w profilu podłużnym
 • rowy ziemne i przepusty
 • utwardzone zjazdy do posesji
 • wyniesione przejście dla pieszych
 • 2 perony przystankowe
 • usunięcie zadrzewienia
 • oznakowanie poziome i pionowe

Termin realizacji: 2021 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie

Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska Szkoły Podstawowej w Dalikowie

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego
poprzez modernizację i wyposażenie pracowni językowej oraz podniesienie sprawności fizycznej uczniów dzięki budowie boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

Całkowita wartość projektu: 698.880,64 zł

Źródła finansowania:

– środki Unii Europejskiej: 285.214,47 zł 

– środki budżetu państwa: 256.693,01 zł 

– środki Gminy Dalików: 156.973,16 zł

Termin ukończenia projektu: 2021 rok

Zakres projektu:

– wykonanie prac remontowych w pracowni językowej (modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia,  sieci internetowej, odnowienie ścian po wykonanych pracach),

– zakup nowego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania do pracowni językowej,

– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej.

 

Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie

Na realizację zadania Gminie Dalików została udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego dotacja w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”

Wartość ogólna zadania: 114 000,00 zł
Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 70 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 44 000,00 zł

Zakres zadania:

 • wyposażenie placu zabaw w następujące elementy:- system modułowy,- system gimnastyczny,

  – huśtawki,

  – karuzela,

  – tablica regulaminowa.

 • wykonanie korytowania i żwirowania terenu

Termin realizacji: 2021 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dalikowie

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 10 464,98 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 464,98 zł

Zakres zadania:
Zakup warników do wody, grilla gazowego, kuchenki mikrofalowej, stołów i ławek rozkładanych, drobnego wyposażenia kuchennego, stelaża na wieniec dożynkowy.

Termin realizacji: 2021 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 10 494,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 494,00 zł

Zakres zadania:
– malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchennym
– zakup zmywarki do naczyń, zlewu, kranu
– zakup mebli kuchennych

Termin realizacji: 2021 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Złotnikach

Zadanie uzyskało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Wartość ogólna zadania: 20 000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 10 000,00 zł

Zakres zadania:
– przygotowanie powierzchni ścian i sufitu,

– wykonanie nowego tynku wewnętrznego cementowo-wapiennego,

– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu.

 

Termin realizacji: 2021 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

 • przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
  • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
  • dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną:
  • ogrodzenie remizy;
  • zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji – tutaj

 

źródło: Gmina Dalików

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

PODDĘBICCY POLICJANCI OSTRZEGAJĄ PRZED WŁAMANIAMI

Wakacje to czas wypoczynku i podróży. Aby pozostawiły tylko radosne wspomnienia, pamiętajmy o zabezpieczeniu swojego majątku przed wyjazdem. W dniu Europejskiego Dnia Zapobiegania Włamaniom do Domów poddębicki dzielnicowy informował mieszkańców

ZAPROSZENIE NA ZAWODY STRAŻACKIE

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zmagania druhów ochotników z terenu Gminy Poddębice odbędą się w niedzielę 30 czerwca br. w Niemysłowie. Początek zaplanowano na godz. 12.   KLUB STRZELECKI RCS