Apelujemy o bezpieczeństwo podczas żniw!

0
38
views

Lato w gospodarstwie rolnym to czas żniw, czyli okres wytężonej pracy i dużego wysiłku mieszkańców wsi. Jednak oprócz satysfakcji i dumy z plonów, rolnicy doświadczają także przemęczenia związanego z natłokiem obowiązków. Na polach od rana do późnych godzin wieczornych pracują maszyny rolnicze. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do wypadków. Policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywanych prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń.

Podczas prac polowych warto zadbać o to, by zbieranie plonów przebiegało nie tyle szybko i sprawnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe dodatkowo zwiększają ilość zagrożeń. Wypadki podczas żniw mają zdecydowanie groźniejszy charakter, gdyż związane są z obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń. Nie należy jednak zapominać, że sporo zagrożeń niosą za sobą także transport i składowanie plonów. Aby uchronić się przed tragicznymi zdarzeniami, szczególnie ważne i konieczne jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa:

  • przystępując do pracy pamiętajmy o przerwach na odpoczynek i regenerację;
  • należy korzystać z maszyn i urządzeń rolniczych w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym, a podczas pracy przestrzegać instrukcji ich obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na osłony ruchomych elementów, a także wyłączaniu napędu za każdym razem, gdy potrzebna jest naprawa czy regulacja używanego sprzętu;
  • zabronione jest przewożenie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach, dyszlach i błotnikach maszyn;
  • poruszając się po drogach pamiętajmy, że stajemy się uczestnikami ruchu drogowego, a to obliguje do przestrzegania obowiązujących przepisów;
  • nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac. To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci;
  • w stanie nietrzeźwym nie wolno podejmować żadnej pracy;
  • pamiętajmy również o odzieży i obuwiu ochronnym.

Apelujemy do rolników o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac polowych, jednocześnie życząc owocnych i bezpiecznych żniw!

młodszy aspirant Sylwia Kaźmierczak

 

Ponadpowiatowe obchody Święta Policji Garnizonu Łódzkiego w Zduńskiej Woli

19 lipca 2023 roku odbyły się ponadpowiatowe obchody Święta Policji garnizonu łódzkiego. Tegoroczne święto miało wyjątkowy charakter. W uroczystościach, które odbyły się w Zduńskiej Woli, uczestniczyli policjanci z Komend Powiatowych Policji w Poddębicach, Sieradzu, Łasku, Wieruszowie i Zduńskiej Woli. Zwieńczeniem uroczystości była defilada Kompanii Honorowej.

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 11.00, na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli. Swoją obecnością uświetnili ją znamienici goście na czele z nadinspektorem Sławomirem Litwinem- Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Wśród zaproszonych byli obecni: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Dawid Mazurkiewicz reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Rafał Jędrysiak – asystent Posła na Sejm RP Cezarego Tomczyka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatów: łaskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego –  starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie.
Nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa na czele z księdzem podporucznikiem Jackiem Syjudem, Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, a także Prawosławnym Kapelanem Wojewódzkim Policji w Łodzi księdzem podpułkownikiem Straży Granicznej Adamem Weremijewiczem. Obecni byli także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prezesi sądów, prokuratorzy okręgowi i rejonowi. Dowódcy, komendanci, szefowie i dyrektorzy służb mundurowych. Przedstawiciele terenowych organów niezespolonej administracji rządowej. Przedstawiciele placówek oświatowych, reprezentanci innych instytucji działających na terenie powiatów biorących udział w uroczystości. Serdecznie przywitano byłych Komendantów Powiatowych Policji w Zduńskiej Woli i Wieruszowie: inspektora w stanie spoczynku Małgorzatę Mączyńską oraz inspektora w stanie spoczynku Henryka Ratajskiego. Zaproszenie przyjęli również: Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski wraz z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Józefem Kuczką oraz Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – podinspektor Krzysztof Balcer. W obchodach udział wzięła także kadra kierownicza komend biorących udział w uroczystości oraz pracownicy cywilni jednostek.
Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi. Po chwili nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego.
Podczas uroczystości minutą ciszy upamiętniono także poległych na służbie policjantów.
W imieniu wszystkich komendantów współorganizatorów uroczystości, głos zabrał inspektor Robert Krawczyk Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli. Podziękował i wyraził uznanie dla codziennej służby policjantów oraz pracowników Policji.
Następnie odbyła się bardzo ważna część ceremonii związana z wręczeniem medali i odznaczeń, a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono młodszego inspektora Benedykta Andrzejaka Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, a medalem „Za zasługi dla Policji” – majora Piotra Chlebicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

W korpusie oficerów starszych awanse otrzymało dwoje policjantów.
W korpusie oficerów młodszych, na wyższe stopnie służbowe został awansowany jeden policjant.
W korpusie aspirantów, awanse otrzymało 8 funkcjonariuszy.
W korpusie podoficerów awanse otrzymało 17 policjantów.
W korpusie szeregowych wyższe stopnie służbowe otrzymało 8 policjantów.
Po tej najważniejszej części głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, który podkreślił bardzo dobre wyniki pracy policjantów oraz wysokie oceny społecznej naszej służby.
Słowa uznania i podziękowania za służbę do wszystkich zgromadzonych na uroczystości policjantów i pracowników Policji skierowała również Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Hanna Iwaniuk.
Zwieńczeniem uroczystości, była defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ