Zielone światło dla dzieci i młodzieży

0
38
views

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że w świetle obowiązujących przepisów do dnia 17 stycznia 2021 roku możliwe jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz organizowanie wydarzeń sportowych z udziałem dzieci i młodzieży klubów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN lub przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.


W związku z powyższym Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę, upoważniającą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Treść uchwały w załączniku.

Niejasności dotyczące prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży pojawiły się po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020, dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu pojawił się zapis mówiący o tym, że organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych są dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Po opublikowaniu powyższych zapisów Polski Związek Piłki Nożnej wystosował do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z rozporządzeniem możliwe jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz organizowanie imprez sportowych dzieci i młodzieży w zakresie całej struktury piłkarskiej pozostającej pod egidą PZPN jako polskiego związku sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Ministerstwo podzieliło ten punkt widzenia.

źródło: Łódzki Związek Piłki Nożnej

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ