WIEŚCI Z POWIATU

0
80
views

Razem ze studentkami pierwszego roku Administracji Publicznej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zachęcamy do przyłączenia się do akcji dbania o środowisko.

Plakat storzony przez studentki AHE w Łodzi zachęcający do dbania o środowisko.

SYMPATYCY ZIEMI DALIKOWSKIEJ

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 Szkoła Podstawowa w Dalikowie nosi imię Powstańców Styczniowych, czyli bohaterów wywodzących się z naszych terenów. Byli nimi nasi pradziadkowie, dziadkowie. Aby nadać rangę i prestiż wydarzeniom odbywającym się w naszej szkole, pragniemy zakupić sztandar i drzewiec.

Zwracamy się z prośba o wsparcie finansowe do wszystkich osób, którym bliska jest historia naszego regionu oraz którzy chcą dopomóc w zakupie wspomnianych symboli. Liczy się każda złotówka. Łączny koszt sztandaru i drzewca to 7,5 tys  złotych.

Zapraszamy do współtworzenia historii naszej szkoły, a tym samym do przekazywania wartości dalszym pokoleniom.

 

Ewentualną pomoc prosimy kierować na konto szkoły:

nr konta 36 9263 0000 0323 2185 2003 0001

z dopiskiem „ sztandar szkolny”.

Wzór sztandaru

Wzór szandaru Sp w Dalikowie - powstańcy styczniowi na granatowym tle, jasne napisyWzór sztandaru Sp w Dalikowie - złoty napis Rzeczpospolita na czerwonym tle

źródło: Gmina Dalików

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMNOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Pęczniew zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 r. Rada Gminy Pęczniew podjęła Uchwałę Nr XXIV/139/20 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6316).
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszą:
1) 181,50 zł za rok – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 363,00 zł za rok od nieruchomości stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.
Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, której właściciel nie wypełnił obowiązku segregacji.

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439), każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i braku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana w siedzibie Urzędu. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Pęczniewie poprzez umieszczenie w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu – w godzinach pracy urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).
Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu bądź na stronie internetowej pod adresem:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6315/akt.pdf
W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy się kontaktować pod nr tel.: (43) 678-89-91
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej.

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2020r., poz.1439) Wójt Gminy Pęczniew zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 r.  Rada Gminy Pęczniew podjęła Uchwałę Nr XXIV/140/20 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6317) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:
1) 22,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 45,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.

Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i braku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/116/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 czerwca 2020r. zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca co stanowi 21,50 zł/osobę.
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie Urzędu.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Pęczniewie poprzez umieszczenie w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu – w godzinach pracy urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu bądź na stronie internetowej pod adresem:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4191/akt.pdf

W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy się kontaktować pod nr tel.: (43) 678-89-91

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej.

źródło: Gmina Pęczniew

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH

- skan20121416370_0001.jpg

źródło: Gmina Wartkowice

 

Finał projektu pt. „Historie zagubione”

Kolegiata w Uniejowie po raz kolejny stała się sceną dla wspólnego koncertu Uniejowskiej Grupy Integracyjnej z udziałem gwiazd. Tym razem wystąpili: Marika, Dariusz „Maleo” Malejonek, Lidia i Marcin Pospieszalscy oraz znany z występów z zespołem Voo Voo – Mateusz Pospieszalski. Koncert został zarejestrowany, a relację z wydarzenia już wkrótce będzie można obejrzeć online.

 

Po niespełna czterech miesiącach wspólnej pracy dobiegły końca warsztaty organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus” na rok 2020. O to, aby grupa integracyjna mogła ponownie spotkać się w Uniejowie ze znanymi artystami wystarali się w głosowaniu mieszkańcy głównie z gminy Uniejów, Wartkowice i Zadzim.

Historie zagubione to koncert powstały w oparciu o widowiska artystyczne pt. „Panny Wyklęte” i „Niezłomnym – Honor”, a samo przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim integrację oraz wykształcenie umiejętności współpracy utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z powiatu poddębickiego.

Realizacja zadania w okresie pandemii była wyjątkowo trudna. Ogromne podziękowania organizatorzy kierują do Patronów Honorowych oraz do Partnerów projektu za wszelką pomoc, słowa wsparcia i cenne rady – komentuje Mirosław Madajski, koordynator projektu.

Młodzi artyści szlifowali swój warsztat artystyczny już od września; uczęszczali m.in. na zajęcia muzyczno-wokalne, podczas których zapoznali się z repertuarem oraz podstawowymi elementami z emisji głosu oraz choreografii. Grupie podczas warsztatów oraz koncertu akompaniowali lokalni instrumentaliści. W projekcie oprócz muzyki, były także elementy edukacji historycznej; spotkania z historykiem pomogły lepiej zrozumieć i odpowiednio przygotować oraz zinterpretować materiał. W grudniu przyszedł czas na finał.

Koncerty Aktywnych są zawsze dużym przeżyciem zarówno dla wokalistów, instrumentalistów jak i dla mieszkańców, którzy dotychczas tłumnie gromadzili się i wypełniali niemal po brzegi Uniejowską Kolegiatę, otoczenie zamku w Uniejowie czy Halę Sportową w Wartkowicach. W tym roku, w związku z pandemią, w porozumieniu z Departamentem Kultury i Edukacji UM w Łodzi koncert ostatecznie mógł odbyć się jedynie bez udziału publiczności. Koncert pt. „Historie zagubione” z towarzyszeniem artystów odbył się w Uniejowskiej Kolegiacie wyłącznie w celu rejestracji nagrań audiowizualnych, które ostatecznie będą udostępnione online.

Transmisja online zaplanowana jest na dzień 27 grudnia b.r. od godz. 19.00. Do tego czasu zachęcamy do śledzenia profilu realizatorów Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni, gdzie zostaną przybliżone sylwetki fantastycznych muzycznych Gości, wspomnienia z warsztatów oraz z samej rejestracji.

Spotkanie z zaproszonymi artystami przyniosło dużo radości wszystkim uczestnikom projektu. Wszyscy artyści, bez wyjątku okazali się niezwykle życzliwymi, bardzo przystępnymi ludźmi, nie szczędzili pochwał zarówno wokalistom jak i instrumentalistom. To była cudowna i niezapomniana współpraca artystyczna. Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym projekt pt. „Historie zagubione”. Już dziś życzymy miłego koncertu. Odkryjcie z nami historie, które naprawdę warto poznać – reasumują Mirosław Madajski – koordynator projektu oraz Piotr Woźniak – prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.

Agnieszka Owczarek/ Mirosław Madajski

Prezentowane zdjęcia wykonano na próbie generalnej przed koncertem,

 

 

Gmina Uniejów podpisała umowę na dofinansowanie projektu promocji gospodarczej regionu

11 grudnia 2020 r. Gmina Uniejów podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap II”.

Projekt został dofinansowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich, czyli:
– tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin,
– wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie,
– zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań korporacyjnych,
– promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej gminy i regionu poprzez wzrost innowacyjności,
– wspieranie specjalizacji regionalnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, a w planach jest przeprowadzenie misji/wizyt studyjnych przyjazdowych, kampanii radiowych i telewizyjnych, udział w targach oraz organizację kongresu poświęconego tematyce odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na 3 497 997,00 zł, przy dofinansowaniu na kwotę 2 417 315,00 zł.

Celem realizacji I etapu projektu było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między przedsiębiorcami a przedstawicielami miast partnerskich Gminy Uniejów z Łotwy, Finlandii, Węgier, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Ukrainy podczas organizowanych przyjazdowych misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych, promocja łódzkich małych i średnich przedsiębiorstw podczas targów krajowych oraz zagranicznych o charakterze międzynarodowym. Przedstawiciele Gminy Uniejów uczestniczyli w targach o charakterze międzynarodowym z branży turystycznej, w tym uzdrowiskowej, spożywczej, kosmetycznej oraz budowlanej. Promowany był wtedy będzie potencjał łódzkich firm oraz prezentowane Uzdrowisko Termalne Uniejów – „Termy Uniejów”. Misje gospodarcze oraz wizyty studyjne stworzyły szansę na promocję bezpośrednią gospodarki regionu łódzkiego. Przeprowadzone kampanie informacyjno-promocyjne miały na celu poprawę wizerunku województwa łódzkiego, promocję wizerunkową Marki „Łódzkie”. Rozbudowany został (w kilki językach) portal internetowy Gminy Uniejów o promocję potencjału gospodarczego regionu łódzkiego w zakresie wykorzystania wód geotermalnych w turystyce uzdrowiskowej, promocji dostępnych ofert terenów inwestycyjnych, upowszechniania oraz promocji ekoinnowacji.

Międzynarodowa współpraca i promocja regionu

źródło: Gmina Uniejów

 

Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poddębickiego

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich na kanale YouTube Powiatu Poddębickiego. Zjazd odbył się zdalnie w dniu 19 grudnia br. i został dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 Łódzkie na Plus.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5BTVZhpjwo

 

Pomoc dla dzieci z rodzin rolniczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc w wysokości 1500 zł na zakup komputera dla dzieci z rodziny rolniczej.

Do 30 grudnia 2020 r. Rolnicy mogą składać wnioski w Biurze Powiatowym ARiMR o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinom, w których:

  • co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczy się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, nie otrzymały komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów bądź dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun do 15 kwietnia 2021 r musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu, do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html?fbclid=IwAR0jqwU1hKjYpeuBx5XYpM9YnKGDoIsSniYFboEMFQBJrpsCWJWPVLYiyOg

 

- csm_plakat_komputer_dla_rodziny_16d561b736.jpg

 

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa

   W Betlejem, w Grocie Narodzenia Pańskiego, płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę. Płomień tej świeczki niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiegając cały świat.
Takim darem harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi, niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Tradycją stało się, że również harcerze z uniejowskiego Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej przekazują Betlejemskie Światło Pokoju m.in. lokalnym władzom samorządowym. Tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światełka jest „Światło służby”, które bardzo wpasowuje się w rok 2020 wymagający od wszystkich służby i pomocy ludziom najbardziej potrzebującym.
Lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju odebrała w tym roku: Małgorzata Komajda –  Starosta Poddębicki oraz Jadwiga Zagozda – Skarbnik Powiatu, które podziękowały za podarowane światełko, a także złożyły harcerzom i ich rodzinom świąteczne i noworoczne życzenia.

20201218_113408.jpg

 

Zachęcamy do czytania nowego wydania Biuletynu Powiatu Poddębickiego

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż grudniowy, świąteczny biuletyn Starostwa Powiatowego w Poddębicach jest już dostępny.
W wersji online oraz w wersji papierowej w sklepach na terenie całego Powiatu.
Zapraszamy do lektury.
biuletyn_grudzien_2020.jpg

 

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ