Obserwuj nas na Facebook

Pomoc dla dzieci z rodzin rolniczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc w wysokości 1500 zł na zakup komputera dla dzieci z rodziny rolniczej.

Do 30 grudnia 2020 r. Rolnicy mogą składać wnioski w Biurze Powiatowym ARiMR o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinom, w których:

  • co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczy się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, nie otrzymały komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów bądź dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun do 15 kwietnia 2021 r musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu, do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html?fbclid=IwAR0jqwU1hKjYpeuBx5XYpM9YnKGDoIsSniYFboEMFQBJrpsCWJWPVLYiyOg

 

- csm_plakat_komputer_dla_rodziny_16d561b736.jpg

źródło: poddebicki.pl

 

Prośba ze Szkoły Podstawowej w Dalikowie

SYMPATYCY ZIEMI DALIKOWSKIEJ

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 Szkoła Podstawowa w Dalikowie nosi imię Powstańców Styczniowych, czyli bohaterów wywodzących się z naszych terenów. Byli nimi nasi pradziadkowie, dziadkowie. Aby nadać rangę i prestiż wydarzeniom odbywającym się w naszej szkole, pragniemy zakupić sztandar i drzewiec.

Zwracamy się z prośba o wsparcie finansowe do wszystkich osób, którym bliska jest historia naszego regionu oraz którzy chcą dopomóc w zakupie wspomnianych symboli. Liczy się każda złotówka. Łączny koszt sztandaru i drzewca to 7,5 tys  złotych.

Zapraszamy do współtworzenia historii naszej szkoły, a tym samym do przekazywania wartości dalszym pokoleniom.

 

Ewentualną pomoc prosimy kierować na konto szkoły:

nr konta 36 9263 0000 0323 2185 2003 0001

z dopiskiem „ sztandar szkolny”.

Wzór sztandaru

Wzór szandaru Sp w Dalikowie - powstańcy styczniowi na granatowym tle, jasne napisyWzór sztandaru Sp w Dalikowie - złoty napis Rzeczpospolita na czerwonym tle

źrósdło: Gmina Dalików

Prace w parku na ukończeniu

Ku końcowi zbliżają się prace prowadzone w zabytkowym Parku Zamkowym, w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”.

Projekt, z uwagi na duży obszar oddziaływania jest realizowany przez uniejowski samorząd w partnerstwie z Lasami Państwowymi. Część, za którą odpowiedzialne było Nadleśnictwo Turek, została wykonana w ubiegłym roku. W ramach zadania, zarządca terenów leśnych zmodernizował istniejącą w obszarze uroczyska, ścieżkę dydaktyczną „Zieleń”, dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wzbogacając o nowe atrakcje z dodatkowymi przystankami edukacyjnymi. Całe przedsięwzięcie szczegółowo opisywaliśmy już na łamach strony. Do artykułu można wrócić, klikając w link: „Ścieżka dydaktyczna ZIELEŃ”.

Prace w parku

Z kolei, zakres prac przewidzianych do realizacji przez gminę Uniejów, w ramach niniejszego projektu, dotyczy zagospodarowania wnętrza parku zamkowego. Podobnie jak w przypadku części projektu, za którą odpowiada Nadleśnictwo, także i na obszarze zabytkowego zespołu parkowego działania powzięto już w 2019 roku. Jesienią ubiegłego roku wykonano częściową modernizację alejek, zamontowano oświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz podświetlenie koron drzew (kompatybilne z systemem iluminacji zamku). W miejscu drzew usuniętych (po wcześniejszych badaniach dendrologicznych) pojawiły się nowe nasadzenia, które uzupełniły wiekowy drzewostan zespołu parkowego. W pobliżu Uzdrowiska Uniejów Park powstała drewniana konstrukcja – pergola, natomiast w wewnętrznej części parku – dwa trejarze:

Wiosną bieżącego roku, z powodu pandemii koronawirusa prace zostały wstrzymane i dopiero przed kilkoma tygodniami można było je wznowić. W chwili obecnej dobiegają końca prace przy budowie nawierzchni żwirowo – gliniastej, która docelowo pokryje ścieżki o łącznej długości ponad 2,5 km. W ostatnim etapie realizacji projektu park zostanie „umeblowany” ławkami oraz koszami na śmieci.

Wartość całego projektu to kwota przekraczająca 4 mln zł, przy czym dofinansowanie środkami unijnymi wynosi ok. 2,4 mln zł.

(MB)

 

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Dąbskiej

Od kilkunastu dni trwają roboty ziemne na terenie Uniejowa, prowadzone wzdłuż ul. Dąbskiej, na odcinku od świateł (skrzyżowanie ulic Dąbskiej, Polnej i Wschodniej) do skrzyżowania z ulicą Wiśniową. Prace mają na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w obrębie aglomeracji uniejowskiej.

Na wspomnianym odcinku o długości około 300 metrów, w wykopach w pasie jezdni oraz na poboczu, po obu stronach drogi wojewódzkiej wykonywane są prace wodno – kanalizacyjne. W związku z prowadzonymi robotami, prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności lub – jeśli to możliwe – omijanie odcinka, na którym występują utrudnienia w ruchu.

Wykonawcą prac na ul. Dąbskiej jest konsorcjum firm „EVECO” Ewa Peraj z Łodzi i „EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa. Dzięki inwestycji, gospodarstwa domowe, zlokalizowane wzdłuż odcinka, na którym prowadzone są prace, zostaną włączone do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej. Prace przy budowie nowego wodociągu zostały już zakończone. W chwili obecnej trwa montaż elementów systemu kanalizacji ściekowej. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do naprawy chodnika, co zostanie wykonane po zakończeniu wszystkich prac ziemnych w obrębie ul. Dąbskiej.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Zakres zadania inwestycyjnego zawiera:

  • budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 km w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko;
  • budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km w tym w Uniejowie w ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej;
  • rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku;
  • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie.

Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej, realizowaną we współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(MB)

 

Weekend Cudów 2020 już za nami

Weekend Cudów to święto dobroczynności w ramach projektu Szlachetna Paczka, która w tym roku obchodzi swoją 20-tą edycję. W minioną sobotę i niedzielę przygotowywane od wielu tygodni paczki trafiły do 21 rodzin z rejonu Uniejowa.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który jest jednym z wiodących programów społecznych w Polsce. W okresie przed świątecznym niesie pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom. Projektowi przyświeca podstawowa idea „pomagać mądrze”. Priorytetem jest zapewnienie bezpośredniej pomocy w taki sposób, aby była skuteczna, odpowiadająca na potrzeby, ale również dająca nadzieję i impuls do działania rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia, darczyńcy wybierali rodzinę, której chcieliby pomóc, a w Weekend Cudów wolontariusze Szlachetnej Paczki dostarczali rodzinom przygotowane prezenty.

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym i potrzebnym bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ pandemia wiele osób. Dlatego grupa uniejowskich wolontariuszy w składzie: Ewa Kolasa, Milena Nockowska- Bernardziak, Monika Tokarek- Bartczak, Aleksandra Białkowska, Beata Kos, Beata Wieczorek, Anna Karcz oraz Monika Woźniak, postanowiła wziąć udział w tym projekcie. Mimo, iż było to ich nowe doświadczenie, zechciała ona dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących, co w dobie pandemii nie było łatwe. Obowiązujące obostrzenia niewątpliwie utrudniały kontakt, ale wielkie zaangażowanie pomogło pokonać wszelkie trudności.

Do programu włączono 21 rodzin z gminy Uniejów i okolic. Należy podkreślić, iż historie rodzin były bardzo ujmujące i wzruszały wszystkich naszych darczyńców, którzy przyjechali do Uniejowa z różnych stron Polski. W ten szczytny cel zaangażowało się przeszło 300 darczyńców, a prezenty osiągnęły wartość ponad 100 tysięcy złotych. Do rodzin, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w rejonie Uniejów, trafiła nie tylko odzież, żywność, ale również opał i sprzęt droższy taki jak: elektryczny wózek inwalidzki, meble, piece grzewcze, lodówki, pralki, telewizory, artykuły budowlane czy sprzęt potrzebny do nauki zdalnej. Darczyńcy stanęli na wysokości zadania i okazali wybranym rodzinom niezwykle dużo radości.

Ze względu na pandemię darczyńcy nie mogli kontaktować się bezpośrednio z wybranymi rodzinami, wobec czego paczki przywozili do magazynu, który znajdował się w MGOK w Uniejowie. Dyrektor pan Robert Palka i jego pracownicy zaangażowali się w nieocenioną pomoc i chętnie współpracowali z grupą wolontariuszy. Przewiezieniem i dostarczeniem do rodzin prezentów zajęli się strażacy OSP Wielenin, którzy przez całe dwa dni w pełni poświęcili się Szlachetnej Paczce. Dzięki firmie ZPUH Tolmet Piotra Wawrzyniaka oraz Autohandel Józefa Kubiaka, zapewniony był transport niezbędny podczas tej akcji. W czasie Weekendu Cudów było wiele emocji. Obdarowane rodziny nie kryły wzruszeń oraz dały niezapomnianą lekcję. Było to wielkim doświadczeniem dla wolontariuszy.

Wolontariat w tym szczytnym celu był niezwykle wymagający, a zarazem bardzo wdzięczny i motywujący do dalszego działania. Cały ten proces został podzielony na kilka etapów, począwszy od skrupulatnych szkoleń, a skończywszy na przekazaniu darów.

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej. Angażując wolontariuszy wokół liderów – wpływa na zmianę całego społeczeństwa, to nie tylko zwykły wolontariat, to idea, która uwrażliwia i pozwala dostrzec drugiego człowieka.
Udział w tym projekcie to niewątpliwie trudna praca, a zarazem dająca wiele satysfakcji i wiary w drugiego człowieka. Cytując Św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest i czym dzieli się z innymi.”
Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się całym sercem, poświęcili swój cenny czas oraz okazali empatię, co sprawiło, że Szlachetna Paczka w Uniejowie zrealizowała swój szczytny cel.

Ewa Kolasa
Milena Nockowska- Bernardziak

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako