WIEŚCI Z POWIATU

0
115
views

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

W dniu 1 października 2020 r. Pani Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Pan Piotr Majer – Wicestarosta, przekazali na ręce Pani Ilony Kubis-Kałuckiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach 47 laptopów, 4 telewizory, 3 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne i 5 programów dla dzieci z niepełnosprawnością,  zakupionych w związku z realizacją projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Na realizację zadania przeznaczono łączną kwotę w wysokości 154 811,98 zł –  środki te trafiły do naszego Powiatu za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach przekaże pozyskany sprzęt i oprogramowanie  do bezpłatnego używania przez dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu poddębickiego, z przeznaczeniem do nauki, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego.

W imieniu własnym i obdarowanych Rodzin dziękujemy Panu Wojewodzie.

OZ

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego – galeria

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny trafią do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego

 

 

Doradztwo dla KGW

   Działacie w Kole Gospodyń Wiejskich i macie wątpliwości związane ze sprawozdawczością, rozliczaniem działalności organizacji? Jeśli tak to możecie skorzystać z bezpłatnego doradztwa realizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Powiat Poddębicki wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ja – Ty – My” zapraszają przedstawicieli kół gospodyń wiejskich do projektu szkoleniowego i doradczego. Dzięki uczestnictwu w projekcie  Koła będą mogły skorzystać z porad i szkoleń m.in. z zakresu księgowości, sprawozdawczości, rozliczania działalności koła, a także uzyskać pomoc w pozyskiwaniu środków na działalność.

Zadzwoń i umów się już dziś!!!

- plakat_kgw_ja_ty_my.jpg

 

Zapraszamy na spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

 Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber i Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda zapraszają samorządowców i mieszkańców Powiatu Poddębickiego na spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, które odbędzie się w środę 7 października o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach (I piętro).
Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z grupą ekspertów odwiedza powiaty Województwa Łódzkiego z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Podczas spotkań przedstawiciele Urzędu i podległych instytucji przybliżą aktualne i planowane konkursy, programy, nabory i granty. W związku z trwającymi pracami nad Strategią Województwa podnoszone będą także tematy dotyczące kierunków rozwoju województwa.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 06.10.2020 r. do godz. 14.00 pod nr tel. 43 678 78 22 lub e-mailowo promocja@poddebicki.pl.

Spotkanie zostanie zorganizowane  zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w zakresie przeciwdziałania COVID–19.

- spotkanie_marszalek_baner_2020_10_02.jpg

 

źródło: poddebicki.pl

 

Rozpoczęła się zbiórka azbestu z terenu gminy Dalików 2020

Informujemy, że została zawarta umowa z wykonawcą zbiórki wyrobów zawierający azbest (eternit) z terenu gminy Dalików. Wykonawcą prac jest firma REVOL Sp. z o.o. Sp k. z siedzibą ul. Senatorska 21/30-31, Łódź. Odpady zostaną odebrane tylko z nieruchomości, których właściciele złożyli wniosek i podpisali z Gminą umowę. Terminy odebrania odpadów z poszczególnych posesji będą uzgadniane z mieszkańcami telefonicznie. Ostateczne rozliczenie finansowe zostanie przeprowadzone po zakończeniu zbiórki ze wszystkich posesji.

źródło: Gmina Dalików

 

Remont kładki został zakończony

Dobiegły końca prace związane z remontem kładki łączącej miasto ze strefą uzdrowiskową. Przeprawa przez rzekę Wartę działa już od kilku tygodni. W tym czasie wykonano jeszcze ostatnie szlify i uzupełnienia. Tym samym realizację inwestycji opiewającej na ponad milion złoty można uznać za ukończoną.

 

Remont przedmiotowego obiektu mostowego wynikał ze złego stanu technicznego, prace przeprowadzono m.in. w celu zachowania ciągłości istniejącego ciągu komunikacyjnego. Warto przy tym podkreślić, że trwająca pół roku modernizacja była pierwszą od momentu oddania kładki, czyli od lipca 1970 roku.

Prace polegały na kompleksowej przebudowie i modernizacji kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. Naprawiono m.in. istniejące podpory, zabezpieczono belki przeciwkorozyjnie, wykonano nawierzchnię z żywicy epoksydowej i poliuretanowej oraz zamontowano nowe balustrady z wypełnieniem szklanym.

Roboty ruszyły na przełomie lutego i marca br.; mimo wprowadzonych w połowie marca zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych na terenie gminy Uniejów, związanych z epidemią koronawirusa, przebudowa rozpoczęła się zgodnie z planem. Jednak, z przyczyn niezależnych doprowadzenie przedsięwzięcia do finiszu zajęło więcej czasu, niż się początkowo spodziewano. Powodem przedłużenia prac był m.in. brak dostępności na rynku elementów konstrukcyjnych, w tym prefabrykatów, które należało wymienić.

Pierwszą przeszkodą okazała się płyta pomostowa; według pierwotnych planów płyta miała być jedynie naprawiona, jednak w miarę postępowania prac okazało się, że jej stan techniczny jest gorszy niż zakładano. W związku z powyższym konstruktor mostowy wykonał nowy projekt, który następnie został poddany ocenie projektantów. Podobnie rzecz się miała z łożyskami; należało zamówić i wykonać większe, bardziej funkcjonalne elementy.

– Najdłużej czekaliśmy właśnie na łożyska – informuje pracownik firmy, która zajmuje się przebudową kładki. – Montuje się je w przyczółkach, czyli w miejscu, gdzie stalowe tregry łączą się z brzegiem. Mimo, że wszystkie prace, które należało do etapu ich montażu wykonać, były już zrobione, to oczekiwanie na niezbędne części opóźniło kolejne czynności.

Z uwagi na nieplanowane opóźnienia, zawarto porozumienie, w którym przyjęto nowy termin zakończenia robót.

Z końcem sierpnia przeprawę oddano już do użytku pieszych, którzy po raz pierwszy od kilku miesięcy nie musieli kierować się na most, aby dotrzeć do strefy uzdrowiskowej Uniejowa, jednak wciąż widoczne były pewne braki. Po kładce można już było przechodzić bezpiecznie, ale obiekt wciąż wymagał uzupełnień.

W ostatnim czasie wykonawca uzupełnił szyby balustrad oraz wyłożył posadzkę płyty podwójną warstwą żywicy epoksydowej, która zabezpiecza betonowe elementy przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, a przy tym tworzy jednolitą – wygodną i bezpieczną w użytkowaniu – nawierzchnię. Takie rozwiązania, tzn. posadzki powleczone żywicą stosuje się powszechnie zarówno wewnątrz dużych pomieszczeń (hale magazynowe oraz produkcyjne, warsztaty, obiekty sportowe) jak i na otwartych przestrzeniach (balkony, tarasy). Powierzchnię na koniec wysypano piaskiem dla uzyskania efektu zmatowienia.

Wyremontowana kładka niewątpliwie zyskała poprawie stanu technicznego, bezpieczeństwie, ale także na estetyce. Pojawił się nowy element, którego nie było w dotychczasowe konstrukcji – „wyjścia w rzekę”, czyli dwa miejsca – po obu stronach przeprawy – gdzie nawierzchnia kładki będzie szersza. Ustawione w tych miejscach ławki pozwolą na swobodny postój, odpoczynek czy zrobienie zdjęcia bez obawy o wstrzymywanie ruchu.

Na chwilę obecną, z urokiem świeżo wyremontowanej przeprawy kontrastują zejścia do rzeki, jednak i te zostaną poddane modernizacji w ramach kolejnej inwestycji, związanej z bulwarami.

Wykonawcą przebudowy kładki była firma Blumen Group sp. z o.o. z Konina, która w toku postępowania przetargowego złożyła drugą najkorzystniejszą ofertę – na niewiele ponad milion złotych brutto. Przedsiębiorca z tańszą o ok. 200 tys. zł propozycją – faktyczny zwycięzca wspomnianego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ostatecznie zrezygnował z udziału w projekcie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

A.Ow.

Kładka przed remontem

Kładka po remoncie

 

 

Na terenie bulwarów nadwarciańskich ciężki sprzęt: prace ruszyły na dobre

Rozpoczęła się budowa bulwarów nadwarciańskich. Przedsiębiorstwo budowlane Park-M z Nowego Sącza, z którym Gmina podpisała w czerwcu umowę na realizację zadania, zaczęło od przygotowania terenu pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej. Wspomniany szlak będzie miał swój początek w okolicach mostu i poprowadzi wzdłuż brzegu rzeki w kierunku przepustu na strudze spycimierskiej.

– W tej chwili prace odbywają się właśnie na odcinku za mostem – informuje kierownik budowy. – To głównie roboty ziemne, przygotowujące infrastrukturę pod budowę ścieżki rowerowej, którą ułożymy z kostki. Mam na myśli kanalizację deszczową, odprowadzającą wodę z nawierzchni do rzeki oraz instalację elektryczną, która zasili latarnie oświetlające drogę rowerzystom i pieszym. 

Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym harmonogramem, pracownicy będą posuwać się z działaniami wzdłuż brzegu w kierunku Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Po tej stronie Warty, oprócz ścieżki, powstanie przystań kajakowa w naturalnej zatoce rzeki (także za mostem), pozwalająca jednorazowo obsłużyć 15 kajaków, czyli tyle ile średnio liczy jeden spływ. W przystani znajdą się dwie rampy w formie pomostów, umożliwiających połączenie z brzegiem. Na lądzie, tuż obok, powstanie teren zielony jako miejsce rekreacyjne i do przygotowania kajaków do transportu kołowego. Obecnie trwa odkrzaczenie terenu i pogłębienie zatoki:

Kolejną atrakcją bulwarów będzie „Szlak Bosych Stóp”, czyli ścieżka spacerowo terapeutyczna o zróżnicowanym podłożu, przeznaczona do marszu bez obuwia. Rodzaje planowanych nawierzchni: piasek rzeczny, grys, żwir, otoczaki rzeczne, kocie łby, deski drewniane, kostka granitowa, pale drewniane, trawa… Szlak wraz ze ścieżką powrotną będzie miał długość około 1200 metrów i powstanie w okolicy mostu. Nieco bliżej basenów, przy istniejącej plaży miejskiej zaplanowano budowę kina letniego. Rozrywka znana i lubiana przez mieszkańców, która była dotąd ściśle uzależniona – tak od terminów dostępnych u operatora obsługującego objazdowe „Kino na leżakach”, jak i od pogody, z pewnością będzie po zakończeniu prac dużo bardziej dostępną formą spędzania letnich wieczorów. Zarówno przy plaży, jak i na wysokości Zamku, na wodzie pojawią się pływające pomosty, które połączy ze sobą ciąg spacerowy, biegnący wzdłuż całych bulwarów.

Nieco inaczej będą wyglądały bulwary na brzegu po stronie miejskiej. Rozpoczną się zejściem od ulicy Łęczyckiej (za mostem) i będą ciągnęły się aż do punktu na wysokości ul. Ireny Bojakowskiej, czyli wybiegną dużo dalej niż urządzony lewy brzeg rzeki. Jak widać na zamieszczonym powyżej planie, znajdzie się tam mnóstwo atrakcji, m.in.: siłownia terenowa, fontanny, tryskacze z wodą geotermalną, pomosty, tarasy, skarpy z siedziskami oraz schody terenowe, łączące bulwary z wypiętrzoną przestrzenią miejską. W ramach ciągów spacerowych, biegnących przez całą długość bulwaru, wykonane zostaną szlaki edukacyjne „Uniejów na przestrzeni dziejów” i „Ptaki środkowej Warty” oraz szlak rekreacyjno-poznawczy „Wodny krąg”.

„Uniejów na przestrzeni dziejów” to ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice informacyjne i urządzenia interaktywne, wprowadzające użytkownika w obszary wiedzy z zakresu historii Uniejowa i jego okolic (m.in. czasy najdawniejsze, mieszkańcy tej ziemi w okresie neolitu i brązu, kultura przeworska, średniowieczne grodziska, Uniejów na prawach miejskich, Krzyżacy w Uniejowie, …). Z kolei, Ptaki środkowej Warty” będzie szlakiem edukacyjnym z elementami zawierającymi przyrodnicze fakty o miejscu, które otacza spacerującego (m.in. opis doliny rzeki Warty, rzeka jako ekosystem, ekosystemy wodne i ich znaczenie w przyrodzie, tutejsze ptactwo i  ich miejsca lęgowe, gatunki chronione ptaków w dolinie rzeki Warty).


Budowa nadwarciańskich bulwarów została dofinansowana środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel samorząd pozyskał przeszło 6 290 000,00 zł dofinansowania środkami z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, której inicjatorem od samego początku jest burmistrz Józef Kaczmarek, czuwają: Aleksandra Borowska – sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie oraz Adam Przytuła – główny specjalista ds. realizacji inwestycji.

(MB)

 

 

Skwer przy ul. Tureckiej coraz ładniejszy…

Wyremontowaną kładką przejdziemy już swobodnie na drugą stronę Warty, ale to nie koniec prac budowlanych, prowadzonych w tej części miasta. Mowa o rewitalizacji skweru przy ul. Tureckiej, stanowiącego zejście do rzeki od strony Rynku Miejskiego i ul. Bł. Bogumiła. Utrudnienia komunikacyjne, związane z inwestycją niebawem znikną, ponieważ większość prac przewidzianych w projekcie została już wykonana. Mamy nadzieję, że te chwilowe niedogodności wynagrodzi Państwu końcowy efekt zagospodarowania dawnego parkingu, który stanie się miejscem rekreacji, zachęcającym, by usiąść, odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi.

 

Firma realizująca to zadanie od czerwca br. wykonała już większość prac, przewidzianych w dokumentacji projektowej. Sprawnie przeprowadzona rozbiórka aż dwóch warstw nawierzchni chodnika i parkingu (po usunięciu kostki brukowej, oczom budowlańców ukazał się pierwotny plac, wyłożony  trylinką), pozwoliła na powtórne wykorzystanie części materiału. Kostką i obrzeżami, będącymi w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym, poszerzono plac wokół pomnika pamięci zamordowanych mieszkańców w Czekaju.

Tak wyglądał plac, służący za parking, zanim ekipa budowlana przystąpiła do prac rozbiórkowych:

Od tego momentu bardzo wiele się zmieniło. Gotowe są już nawierzchnie komunikacyjne schodów, w tej chwili dobiegają końca również prace brukarskie na samym placu. Na ukształtowanych skarpach niebawem pojawią się nasadzenia krzewów, które będą zasilane systemem nawadniającym zamontowanym już na początku, podczas prac ziemnych. Przestrzeń placu zostanie uzupełniona elementami małej architektury w postaci bloków granitowych, na których zostały wygrawerowane ciekawostki o naszym mieście. Pojawią się również ławki, kosze na śmieci, słupki miejskie, barierki – całość dopełni ciekawa aranżacja zieleni.

Centralnym elementem zrewitalizowanego placu są dwie fontanny. System zasilający wodne atrakcje został ukryty w ziemi, a w ubiegłym tygodniu – przy pomocy dźwigu – firma zainstalowała główne elementy obu fontann: kulę o wadze ponad 5 ton oraz ogromny granitowy pierścień z napisem „Uniejów”. Wskazuje to na rychło zbliżający się koniec prac budowlanych na skwerze.

W ramach przebudowy placu, nową nawierzchnię zyskał chodnik, biegnący w kierunku kładki od skrzyżowania ul. Tureckiej z ul. Bogumiła. Kostka brukowa zastąpiła wysłużone już płytki chodnikowe, z kolei w przerwach, w których rosną lipy, zastosowano ażurowe wypełnienia wokół pnia.

Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze przetargu firma Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, która oszacowała zadanie na sumę 1 391 717,79 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ