Uniejów zakończył udział w projekcie Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023

0
9
views

Ponad rok temu informowaliśmy o zakwalifikowaniu się Uniejowa do projektu strategicznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Partnerska Inicjatywa Miasta (PIM) na lata 2021-2023. Partnerem merytorycznym był Bank Światowy.

Celem projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń, szukanie konkretnych rozwiązań problemów, pozyskiwanie pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego i unowocześnianie miast w ramach pracy ich przedstawicieli w jednej z trzech sieci tematycznych: cyfrowej, inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i zielonej.

Uniejów uczestniczył w pracach sieci zielonej pozyskując wiedzę podczas spotkań online oraz warsztatów wyjazdowych obejmujących zajęcia w grupach i w terenie, które służyły poznawaniu osobiście rozwiązań opartych na zasobach przyrody, proekologicznych, przyczyniających się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowiące odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Udział w pracach sieci miał za zadanie przyczynić się do wzmacniania umiejętności przedstawicieli administracji samorządowej do podejmowania działań we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz wskazywać na potrzeby i korzyści z większej współpracy pomiędzy różnymi komórkami administracji samorządowej w celu sprawniejszej realizacji celów stawianych w lokalnie przyjmowanych i obowiązujących dokumentach.

W ramach prac sieci zielonej podejmowano tematy dotyczące: upowszechniania i wdrażania rozwiązań opartych na naturze – NBS (innowacyjne zielone projekty miejskie, zielone budownictwo, szeroko rozumiana błękitno-zielona infrastruktura); rozwijania i wzmacniania różnych form zielonej infrastruktury w miastach, kształtowania bioróżnorodność czy tworzenia np. zrównoważonej gospodarki wodnej w miastach; poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i środowiska, zużywania zasobów w sposób zrównoważony; działań z zakresu kształtowania postaw, edukacji i angażowania mieszkańców w tworzeniu rozwiązań; zwiększenia efektywności i sprawności w realizacji celów stawianych w dokumentach programowych i strategicznych w działaniach podejmowanych poprzez komórki organizacyjne JST; wypracowywania propozycji rozwiązań legislacyjnych służących lepszej koordynacji prac i działań służących zazielenianiu przestrzeni miejskich; wypracowania modeli biznesowych i instrumentów finansowania służących realizacji zielonych projektów w mieście; zwiększenia zdolności instytucjonalnej JST do przeprowadzania zamówień publicznych w sposób umożliwiający wprowadzenie zasad GOZ, np. do kryteriów oceny ofert.

Mieliśmy przyjemność współpracować z doświadczonymi przedstawicielami miast: Gdańsk, Kostrzyn nad Odrą, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Racibórz, Ruda Śląska, Słupsk, Żory i Żyrardów.

Finalnym produktem projektu było opracowanie, przy pomocy ekspertów, Miejskiej Inicjatywy Działania (MID) przez każde miasto. Miejska Inicjatywa Działania dla Zielonego Uniejowa skupiła się na wzbogaceniu przestrzeni w zieloną infrastrukturę. Stanowi zbiór dobrych rozwiązań, które mogą być upowszechniane oraz działań, które pozwolą na wzbogacenie Uniejowa w strefy zieleni w taki sposób, aby wyeksponować i podnieść atrakcyjność miasta. Ujęte w dokumencie rozwiązania mają wspomagać zarówno ochronę krajobrazu, jak i zachowanie tożsamości miasta w warunkach współczesnych przekształceń i zapotrzebowania funkcji uzdrowiskowej Uniejowa. Zakłada tworzenie terenów zieleni, między innymi poprawiających jakość powietrza, nowych nasadzeń drzew i krzewów czy roślin ozdobnych, pozwalających na ożywienie przestrzeni w centrum miasta. Rozwój i tworzenie nowych miejsc, placów i terenów, systemu obszarów powiązanych ciągami zieleni, zakładanie ich oraz pielęgnacja to główne wyzwania i założenia, które będą realizowane przez gminę w ramach polityki zielonego miasta. MID to kontynuacja rozwoju miasta w duchu zielonym i promowania dobrych rozwiązań, które należy kontynuować, a nawet ulepszać, aby wzmocnić potencjał miasta i poprawić dostępność miejsc przyjaznych przyrodzie i osobom przebywającym w naszym uzdrowisku. Stąd też w dokumencie znalazły się dalsze działania w zakresie wzbogacania miejsc o nasadzenia oraz realizacji większych projektów w dalszej perspektywie czasu typu woonerf.

W siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, we wtorek 28 marca 2023 r., odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W trakcie wydarzenia miasta uczestniczące w projekcie, MFiPR oraz Bank Światowy podzielili się doświadczeniami i wnioskami z drugiej edycji PIM.

Uczestnicy konferencji usłyszeli o finalnych efektach prac sieci, czyli o Miejskich Inicjatywach Działania, które przedstawiciele miast opracowywały wspólnie z ekspertami. Dowiedzieli się o konkretnych rozwiązaniach, które miastom udało się wypracować w odpowiedzi na lokalne wyzwania oraz o możliwościach ich wdrażania na szeroką skalę. Rekomendacje zaproponowane przez miasta szczeblowi centralnemu w zakresie rozwoju miast i ich wsparcia zostały zebrane w formule tzw. Planów Ulepszeń. Identyfikują one kluczowe wyzwania, z którymi borykają się miasta oraz zawierają propozycje rozwiązań do wdrożenia przez administrację centralną. Rekomendacje posłużą przy programowaniu i wdrażaniu polityk krajowych adresowanych do miast oraz projektowaniu rozwiązań dla szerokiego grona ich przyszłych adresatów.

Link do wczorajszej konferencji, dla Tych z Państwa, którzy chcieliby posłuchać o efektach projektu: Konferencja podsumowująca Partnerską Inicjatywę Miast

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Pracownikom Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Banku Światowego oraz Przedstawicielom Miast Sieci Zielonej za miłą i owocną współpracę.

 

 

Konsultacje dotyczące Strategii Gminy Uniejów

W dniu 20.03.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie przy ul. Bł. Bogumiła 13 odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ws. przygotowywanej Strategii rozwoju Gminy Uniejów na lata 2023-2030.

Na spotkaniu zostały przedstawione podstawowe wymogi prawne, dotyczące przygotowywanego dokumentu oraz efekty dotychczasowych prac:

  • wnioski i rekomendacje w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowo-przestrzennej, wynikające z diagnozy,
  • obszary strategicznej interwencji, w których znajduje się gmina i uwarunkowania z nimi związane,
  • syntetyczna analiza SWOT,
  • wizja oraz drzewo celów gminy (cele strategiczne/horyzontalne, cele operacyjne i kierunki działań) wraz z metodologią ich opracowania,
  • strategiczne obszary projektowe wraz z aktualizacją projektów/działań zawartych w Strategii rozwoju Gminy na lata 2013-2020.

Przedstawiono dalszy harmonogram prac nad dokumentem w II kwartale br. wraz z informacją o planowanych w II połowie kwietnia konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Prezentacja ze spotkania znajduje się w załączeniu:

 

Zmiana rozkładu jazdy linii komunikacyjnej Poddębice – Rożniatów

Nastąpiła zmiana rozkładu jazdy linii komunikacyjnej Poddębice – Rożniatów o charakterze użyteczności publicznej, która została uruchomiona w poniedziałek 2 stycznia 2023 r. w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

foto arch. Pixabay

Operatorem publicznego transportu zbiorowego na wskazanej linii jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Sieradzu.

Autobusy kursują na trasie Poddębice –  Rożniatów przez Tur – Wartkowice, Bronówek, Zelgoszcz, Wielenin.

Zmianie uległa dotychczasowa trasa dojazdu do miejscowości Wartkowice, która przebiega drogą wojewódzką nr 703.

Rozkład jazdy

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ