Obserwuj nas na Facebook

Restauratorzy zostaną częściowo zwolnieni z opłaty koncesyjnej za alkohol

Rada Miejska w Uniejowie w dniu 8 marca 2021 roku przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Uniejów i przyznaniu zwrotu tej opłaty.

Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Restauracje już od kilku miesięcy mogą wydawać posiłki tylko na wynos bądź dowozić je do klienta.

Wiele lokali odczuwało obniżenie obrotów jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń. Dziś większość z nich walczy, aby przetrwać najcięższy od lat kryzys.

Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek wraz z radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie wielokrotnie podejmowali temat form wsparcia dla tutejszych przedsiębiorców podczas spotkań komisji. Zaznaczyć należy jednak, że wszelkie działania, jakie gmina może podjąć, wychodząc naprzeciw właścicielom firm, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzyjające ku temu warunki stworzyła nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 26 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z art. 31 zzca ust. 1 „rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie”.

Z kolei ust. 2 pkt ww. artykułu mówi, że „w przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę (…) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r”.

Nowelizacja dała więc radom gmin możliwość podejmowania uchwał zwalniających przedsiębiorców z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub przedłużających termin na ich wniesienie do końca roku.

Z przepisu wynika też, że rada gminy może przyznać zwrot określonej części opłaty przedsiębiorcom, jednak pod warunkiem, że wnieśli oni należną opłatę za cały rok 2021 jednorazowo.

Samorząd Miasta i Gminy Uniejów postanowił skorzystać z dwóch powyższych punktów nowelizacji. Na mocy podjętej uchwały, wszyscy restauratorzy prowadzący punkty sprzedaży na terenie Gminy Uniejów, zostaną zwolnieni z II raty opłaty.

Ci, którzy w terminie do 31 stycznia 2021 roku opłacili już pełną stawkę za cały rok z góry, mogą ubiegać się o zwrot części pobranej opłaty w wysokości 1/3 opłaty rocznej należnej w 2021 roku.

Aby uzyskać zwrot, należy, najpóźniej do 31 maja 2021 roku, zwrócić się do Burmistrza Uniejowa ze stosownym wnioskiem, będącym załącznikiem do uchwały.

Wniosek o zwrot części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można pobrać w załączniku poniżej.

Wypełniony dokument można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Wnioski będzie można składać po wejściu w życie Uchwały, co nastąpi po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. O dokładnym terminie będziemy Państwa informować na naszej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu: (63) 288 97 64.

A.Ol.

 

Załącznik:

Wniosek o zwrot części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

foto: Pixabay.com

 

Ruszyła rozbudowa hydroforni w Ostrowsku

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku rozpoczęły się już prace przewidziane do realizacji w ramach zleconej przez Gminę Uniejów modernizacji obiektu. Rozbudowa hydroforni jest jedną z czterech części zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, dofinansowanego środkami unijnymi.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej, kontenerowej SUW oraz realizację nowego budynku technologicznego z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych instalacji dla funkcjonowania nowego obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej. Etap pierwszy, czyli prace demontażowe wykonawca ma już za sobą, w skutek czego, krajobraz w tej części Ostrowska zmienił się następująco:

Przedsięwzięcie przewiduje ponadto dostawę zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni II stopnia celem zabezpieczenia zapasu ilości wody w okresach zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia stabilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci wodociągowej. Nowoczesne i automatycznie sterowane pompy będą podnosić ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach porannego i wieczornego szczytu, zaś zmniejszać je w nocy, kiedy pobór wody jest minimalny. Automatyzacja tego procesu zapewni wysoką ekonomikę dystrybucji wody.

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze drugiego przetargu, jest firma Wodner II z Neru Kolonii koło Wartkowic. Umowę z właścicielem przedsiębiorstwa, Panem Kazimierzem Żurawskim, Burmistrz Józef Kaczmarek wraz z Panią Skarbnik, Arletą Pietrzak – z ramienia Gminy – zawarli pod koniec stycznia tego roku. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie, wszystkie prace przewidziane do wykonania w ramach zleconego zadania, powinny zostać wykonane do końca 2021 roku, a ich łączny koszt, to kwota ok. 2,5 mln zł. Dodatkowo, wykonawca udzieli gwarancji jakości wykonania prac na okres 6 lat od dnia odbioru końcowego.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego hydroforni oraz usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych, jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę.


Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, na które Gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako