Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

0
13
views

W związku z występującymi opadami śniegu i nadal zapowiadanymi tego typu zjawiskami, przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z dachów budynków ( zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w tym zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 1439 z późn. zm.), a także rozporządzeniu Nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych ( Dz.U. WŁz 2010 r. nr 352,poz. 3131).

Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, a także usunąć sople i zwały śniegu, jak i nawisy z dachów budynków i zabudowań gospodarczych tak by zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i do pojawienia się na spodzie lodu i bardzo ciężkich frakcji śniegu. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 61 tej ustawy właściciel lub zarządca obiektu mają obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników atmosferycznych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Konieczność utrzymania należytego stanu technicznego dotyczy wszystkich budynków niezależnie od ich powierzchni czy sposobu wykorzystania.

Ignorowanie obowiązujących przepisów wyżej wymienionym zakresie grozi nie tylko karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkich w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone  chodniki stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

W związku z powyższym, prosi się mieszkańców gminy o bieżące usuwanie zalegającego śniegu na chodnikach, dachach, jak i usuwanie sopli zwisających z dachów i balkonów.

źródło: Gmina Zadzim

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ