Obserwuj nas na Facebook

Spotkanie w sprawie publicznych połączeń autobusowych

W związku z wejściem w życie w dniu 18 lipca 2019 r. Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 5 sierpnia 2019 odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami wszystkich Gmin Powiatu Poddębickiego.
Dyskusję prowadziła Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, a informacje merytoryczne przedstawili naczelnicy Wydziałów Funduszy Strukturalnych i Komunikacji.
Podczas spotkania pracownicy Starostwa podzielili się posiadaną wiedzą w wyżej wymienionym zakresie. Omówiono także robocze wersje siatek połączeń komunikacyjnych. Samorządowcy będą kontynuować temat.

Obraz na stronie dsc_0011.jpg

Punkt Konsultacyjny „Czyste powietrze”

 Obraz na stronie czyste-powietrze_1.png

źródło: poddebicki.pl

 

Wędkarze rywalizowali na zbiorniku w Byczynie

6 kilogramów ryb złowił zwycięzca Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Poddębic.

Miejscem rywalizacji był zbiornik w Byczynie, a organizatorem Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 8 w Poddębicach.

Na starcie zawodów stanęło osiemnastu miłośników wędkarstwa. Po końcowym gwizdku sędziego odbyło się ważenie złowionych ryb. Najlepszy wynik uzyskał Paweł Strzelczyk z Poddębic. Drugie miejsce zajął Jan Barabasz, a trzecie Jacek Karkowski.

Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami oraz upominkami w postaci sprzętu wędkarskiego.

– Otwarte Zawody były kolejną imprezą wędkarską w Byczynie, zorganizowaną przez nasze Koło. Na jesień planujemy następny turniej – zapowiedział Ryszard Wojciechowski, prezes poddębickiego Koła PZW.

 

Za nami „II Dzień Pudłówka”…

Sukces „I Dnia Pudłówka” w zeszłym roku sprawił, że mieszkańcy tej miejscowości na czele z sołtys Teresą Łukasik z jeszcze większym rozmachem przygotowali drugą edycję wydarzenia.

Hasło imprezy „Dla swojaków, starszych, młodszych i dzieciaków” pozostało to samo i przyciągnęło całe rodziny nie tylko z okolicy. Licznie przybyłych nie odstraszył deszcz, który pojawił się przed i w trakcie pikniku. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo atrakcji nie brakowało.

Poza różnego rodzaju warsztatami oraz konkursami dla dzieci i rodziców można było spróbować potraw charakterystycznych dla Pudłówka, które przygotowali mieszkańcy. Gościnnie podczas uroczystości wystąpił zespół śpiewaczy „Małyńskie nutki”. Były również podziękowania dla wszystkich przyjaciół wsi oraz sołectwa Pudłówek, wiersze i piosenki związane z miejscowością.

– Dzień Pudłówka to impreza współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Jej celem jest m.in. integracja społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji, co w pełni udaje się osiągnąć poprzez udział wielu osób w tym wydarzeniu i zaangażowanie mieszkańców w jego organizację – podkreśla sołtys Teresa Łukasik.

źródło: poddebice.pl

 

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotacje na remont zabytków. Na liście znalazły się dwie parafie z naszej gminy:
Parafia w Pęczniewie otrzymała 67,5 tys zł
Parafia w Drużbinie otrzymała 75 tys zł.
Gratulacje dla parafii. Podziękowania należą się Posłowi na Sejm RP Piotrowi Polakowi i radnej sejmiku Dorocie Więckowskiej i za zaangażowanie w pozyskanie dotacji

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
źródło: Gmina Pęczniew

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Poddębicach

tel., fax. 436783762; 533369910

e-mail: o-poddebice@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie

Powiat: Poddębicki

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 31.07.2019r.

Jabłoniom zagraża II pokolenie owocówki jabłkóweczki:

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich

lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki”).

Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub

 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)

 odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy

Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Uwagi: Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018r., poz. 1310 z późn. zm.): 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i poddanym kalibracji. 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 5.Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 1. Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – https://www.gov.pl/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin 2. Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

 

Od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2019 r.

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

źródło: Gmina Zadzim

 

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Oszczędzaj energię i wodę – dbaj o przyrodę!” realizowany w Szkole Podstawowej w Domaniewie

 

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolnym 2018/2019”.

Wartość ogólna zadania: 25 694,00 zł
Źródła finansowania zadania:
– dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 23 124,00 zł
– środki własne: 2 570,00 zł

Zakres zadania:

 • zakup pomocy dydaktycznych (modele: obieg wody w przyrodzie, filtrowanie, oczyszczanie i uzdatnianie wody, energia odnawialna, zestaw do demonstracji energii słonecznej, zestawy doświadczalne do badania gleby i wody, walizka ekobadacza, paski wskaźnikowe pH, gra edukacyjna – obieg wody i jej oszczędzanie, film edukacyjny – odnawialne źródła energii, interaktywna płyta CD – Parki Narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce, plansze ścienne, mapy, puzzle edukacyjne)
 • wycieczki do Pęczniewa i Jeziorska
 • wycieczka do Uniejowa
 • wycieczka do Łodzi – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków, Muzeum Geologiczne
 • wycieczki do Łodzi – Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
 • wycieczki do Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
 • wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego, Sulejowa i Spały
 • warsztaty prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi
 • konkurs literacki „Co przyroda chciałaby nam powiedzieć – list Przyrody do człowieka” z nagrodami
 • konkurs wiedzy ekologicznej „Eko-wiedza” z nagrodami
 • konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę” z nagrodami
 • konkurs plastyczny „W wodzie jest życie” z nagrodami
 • zakup artykułów biurowych i papierniczych służących do prowadzenia zajęć i przygotowania konkursów
 • zajęcia lekcyjne, zajęcia terenowe, akcje ekologiczne, przedstawienie, „Eko-gazetka”

Termin realizacji: 2019 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików
Realizator zadania: Szkoła Podstawowa w Domaniewie

źródło: Gmina Dalików

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako