INFORMACJE Z POWIATU

0
139
views

W związku z występującym zagrożeniem suszą, informujemy iż zgodnie z procedurą postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać wnioski o oszacowanie strat przez gminną komisję niezwłocznie, nie później jednak do dnia 10 lipca 2019r.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w tut. Urzędzie, pok. 210

Do wniosku o oszacowanie szkód przez gminną komisję należy załączyć:

 • oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2019r., i poniesionych szkodach,

 • oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

 • wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019r. wraz z załącznikami graficznymi.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w terminie umożliwiającym komisji oszacowanie szkód przed zbiorem plonu głównego. Wnioski złożone po zbiorze nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

Wniosek

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

„E-aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe” to nazwa projektu grantowego, który Gmina Poddębice realizuje w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach przedsięwzięcia wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia mogą wziąć udział w szkoleniach komputerowych o tematyce:

– Rodzic w Internecie,

– Mój biznes w sieci,

– Moje finanse i transakcje w sieci,

– Działam w sieciach społecznościowych,

– Tworzę własną stronę internetową (blog),

– Rolnik w sieci,

– Kultura w sieci.

Szkolenia odbywać się będą do lipca br.

Terminarz najbliższych spotkań jest następujący:

 

Termin Planowane godziny szkoleń Miejsce szkolenia
08.06.2019 – 09.06.2019 14.00 – 20.00 Szkoła Podstawowa w Niemysłowie
Niemysłów 32, 99-200 Poddębice
10.06.2019 – 11.06.2019 15.00 – 21.00 Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

 

Pozostałe terminy zostaną opublikowane wkrótce.

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia pod adresem: www.fwzr.pl/rezerwacje

Formularz zgłoszenia jest również dostępny w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 pok. 222 oraz poniżej.

Osobą do kontaktu ze strony Gminy Poddębice jest Grzegorz Plewiński, tel. 792237081 lub 438710724.

Zapraszamy do udziału!

źródło: poddebice.pl

 

KURENDA

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, iż w związku z wystąpieniem zagrożenia suszą zgodnie z procedurą postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami  atmosferycznymi,  zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać wnioski o szacowanie strat przez Gminną Komisję, niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 15 lipca 2019 r.

Wnioski o szacowanie strat należy składać w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie szkód przed zbiorem plonu głównego. Wnioski złożone po zbiorze nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. https://www.lodzkie.eu/ lub do pobrania ze strony Urzędu Gminy Zadzim

 

Urząd Gminy w Zadzimiu na chwilę obecną nie posiada informacji z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy u których wystąpiły straty w związku z suszą.

źródło: gminazadzim.pl

 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

 GMINY DALIKÓW  2019

W dniu 30 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Dalikowie odbyły się zawody sportowo – pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku OSP RP  w Dalikowie oraz Wójt Gminy Dalików. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Andrzeja Tomczyka przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

W zawodach udział wzięło 11 drużyn, w tym:

– 8 drużyn męskich: OSP Brudnów, OSP Dalików, OSP Krzemieniew,
OSP Krasnołany, OSP Kuciny, OSP Wilczyca, OSP Domaniewek, OSP Budzynek;

– 1 drużyna seniorów: OSP Wilczyca;

– 1 drużyna kobieca: OSP Dalików;

– 1 drużyna dziewczęca OSP Dalików.

 

Klasyfikacja generalna zawodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiała się następująco:

I miejsce – OSP Dalików

II miejsce – OSP Krzemieniew

III miejsce (2 drużyny) – OSP Krasnołany i OSP Wilczyca

 

Wyniki drużyn  pierwszych trzech miejsc różniły się zaledwie sekundami.

Uzyskane przez poszczególne drużyny osiągnięcia świadczą o dobrym przygotowaniu jednostek do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Na zakończenie zawodów za uzyskanie najlepszych wyników drużyny otrzymały dyplomy i nagrody finansowe. Pozostałe drużyny otrzymały środki finansowe za uczestnictwo.

Szacowanie strat z powodu SUSZY !!!

Zawiadamiamy wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą, iż szkody można zgłaszać do Urzędu Gminy w Dalikowie, do dnia 12 lipca 2019 roku. Oszacowanie strat przez Gminną Komisję ds. szacowania szkód nastąpi wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia na odpowiednim druku faktu wystąpienia klęski suszy. Druki wniosków wraz załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Dalikowie – sala Nr 1  (sala konferencyjna).
Do składanego wniosku o oszacowanie strat rolnik musi dołączyć:
    oświadczenie o strukturze upraw w 2019 roku,
    oświadczenie o ilości zwierząt sprzedanych (jeżeli posiada).
Oświadczenie o strukturze upraw należy wypełnić na podstawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok.

źródło: dalikow.eu

 

Susza rolnicza na terenie gminy Wartkowice

 

PILNE !!!

           Wójt Gminy Wartkowice informuje, że na podstawie danych opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na obszarze Gminy Wartkowice  stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej od dnia 10 czerwca br trwającej nadal.

Zgodnie z komunikatem Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach susza rolnicza na terenie gminy Wartkowice występuje wśród następujących upraw na I i II kategorii gleb:

 

I kategoria gleb (bardzo lekka – silnie podatna):

– zboża ozime, zboża jare, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe, użytki zielone (stan na dzień 02 lipca 2019 rok),

 

II kategoria gleb (lekka podatna):

– zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe, użytki zielone (stan na dzień 02 lipca 2019 rok).

 

Wobec powyższego rolnicy poszkodowani w wyniku trwającej suszy mogą składać do tutejszego Urzędu Gminy Wartkowice wnioski o oszacowanie szkód przez gminną komisję powołaną przez Wójta Gminy Wartkowice.

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD –  POBIERZ

Wnioski składane przez producentów rolnych o oszacowanie szkód muszą zawierać:

–   wypełnione oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

–   wypełnione oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej),

–   wydruk wniosku składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności obszarowe na 2019 rok,

–  kserokopię dokumentu polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych (w przypadku jej posiadania).

 

W oświadczeniu nr 1 należy wypisać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym tj.: uprawy i ich powierzchnie w hektarach, zarówno te w których wystąpiły szkody powstałe w wyniku klęski suszy jak i te, w których nie odnotowano szkód (dane zgodne z wnioskiem o płatności obszarowe złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Wartkowice pod adresem www.wartkowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99 – 220 Wartkowice, pokój nr 1.

Rolnicy kompletne wnioski o oszacowanie strat mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Wartkowice niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 08 lipca 2019 roku (poniedziałek).

        Wszystkie uprawy zgłaszane jako dotknięte zjawiskiem suszy, aby zostały uwzględnione w protokole strat jako dotknięte niekorzystnym zjawiskiem muszą pozostać na działkach rolnych do chwili dokonania ich lustracji (oględzin) przez komisję ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska.

ZAPRASZAMY NA V MIĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WARTKOWICE

- 0001.jpg

Sylwia Bień

 

źródło: UG Wartkowice

 

Kolejny projekt LO w Poddębicach

   W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej rusza realizacja kolejnego projektu, który prowadzi działające przy szkole Stowarzyszenie ”Licealista”. Tym razem wsparciem zostanie objęta 20-osobowa grupa uczniów z międzywydziałowej klasy Liceum. Wezmą oni udział w zróżnicowanych działaniach nakierunkowanych przede wszystkim na rozwój kondycji fizycznej, sprawności strzeleckich i proobronnych. To umiejętności, które będą mogli w przyszłości wykorzystać aplikując do pracy w służbach mundurowych.

  Głównym celem projektu jest poprawa formy fizycznej młodzieży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć i wyjazdów. Uczestnicy wezmą udział w 5-dniowym obozie, podczas którego będą uczyć się musztry, regulaminów wojskowych, doskonalić umiejętności strzeleckie. Beneficjenci projektu rozwiną umiejętności z zakresu terenoznawstwa i biegu na orientację. Zaplanowano także spotkania z wykładowcami Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, które poszerzą wiedzę z zakresu wojskowości i pozwolą zapoznać się z najnowszym sprzętem wojskowym. Natomiast zajęcia terenowe z instruktorami Związku Strzeleckiego wyposażą młodzież w praktyczne umiejętności proobronne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w terenie, taktyki piechoty i zasad walki lekkiej piechoty. Młodzież zostanie przygotowana do udziału z zawodach związanych z profilem wojskowym: „Orientuj się i licz”, Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” oraz zawodach strzeleckich „Trójbój Strzelecki”.
Zadanie publiczne „Wielokierunkowy rozwój klasy mundurowej” współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej. To już drugi projekt, na realizację którego Stowarzyszenie „Licealista” uzyskało środki w otwartym konkursie ofert MON. Dzięki tego typu działaniom zwiększa się różnorodność oferty dydaktycznej kierowanej do młodzieży poddębickiego liceum.

Obraz na stronie mon3__002_.jpg

PR

Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki niezwłocznie

Obraz na stronie tekst_-_krus.jpg

Obraz na stronie beznazwy-1str2.jpg

 

Obraz na stronie str_3.jpg

X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Czepowie

    W dniu 4 lipca br. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie odbyła się X OTWARTA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Na zaproszenie Dyrektora Placówki Macieja Grubskiego do Czepowa przybyli: Robert Przybyła – Z-ca Dyrektora RCPS w Łodzi, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Janusz Kosmalski – Z-ca Burmistrza Uniejowa, Włodzimierz Greszko – Z-ca Dyrektora DPS w Skęczniewie, Monika Kabacińska – Antczak- Dyrektor DPS w Gostkowie, Monika Spychalska- Kierownik ŚDS w Żeronicach, Renata Wodziak- Dyrektor PŚDS Pęczniew, Bożena Michalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, Iwona Łechtańska- Pańczyk – Redaktor „Echo Turku” na Uniejów, Michał Kubacki – Redaktor Naczelny Portalu uniejow.net.pl i ipoddebice.pl. Patronat nad imprezą objęła Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki.
   W rozgrywkach łącznie z gospodarzami wzięło udział 7 placówek: ŚDS Dąbie, WTZ Łęczyca, WTZ Wilkowice, DPS Gostków, DPS Skęczniew, ŚDS Żeronice oraz PŚDS Pęczniew.

 WYNIKI KOŃCOWE W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH:

Rzut piłką lekarską:

KOBIETY: 1. Anna Świątczak PŚDS Czepów (11,9 m)

2. Wasiak Bożena WTZ Łęczyca (7,75 m)

3. Nowak Paulina DPS Skęczniew (7,35m)

MĘŻCZYŹNI: 1. Koziarski Kamil DPS Skęczniew ( 12,10 m)

2. Kos Radosław PŚDS Czepów (12,10 m)

3. Mariusz Linkiewicz PŚDS Czepów (9,70 m)

Rzut piłeczką palantową:

KOBIETY: 1. Karlikowska Aleksandra WTZ Łęczyca (22 m)

2. Łuszczyk Iza DPS Skęczniew (13 m)

3. Wasiak Bożena WTZ Łęczyca (20,5 m)

MĘŻCZYŹNI: 1. Dryzner Bogusław WTZ Łęczyca (45,5 m)

2. Piotr Kaźmierczak WTZ Łęczyca (41,5 m)

3. Damian Maciaszczyk PŚDS Pęczniew (41 m)

Sprawnościowy tor przeszkód:

KOBIETY: 1. Emilia Janaśkiewicz DPS Skęczniew ( 26.39 sek)

2. Anna Pawlak WTZ Wilkowice ( 27.85 sek)

3. Karlikowska Aleksandra WTZ Łęczyca (31.36 sek)

MĘŻCZYŹNI: 1. Szymański Przemysław DPS Gostków (18.17 sek)

2. Kamiński Jakub PŚDS Czepów (18.95 sek)

3. Kurz Zbigniew DPS Skęczniew (21.58 sek)

Skok w dal z miejsca:

KOBIETY: 1. Dębska Katarzyna WTZ Łęczyca (1,50 m)

2. Grubska Joanna PŚDS Czepów ( 1,48 m)

3. Łuszczyk Iza DPS Skęczniew (1, 45 m)

MĘŻCZYŹNI: 1. Kmiecik Krzysztof (2,30 m)

2. Szymański Przemysław DPS Gostków (2,10 m)

3. Bochenek Krzysztof ŚDS Dąbie (2 m

Bieg:

KOBIETY 400 m: 1. Durys Katarzyna ŚDS Dąbie ( 2:03,24 s)

2. Tomczyk Marzena PŚDS Cepów ( 2:19,27 s)

3. Olejnik Emilia PŚDS Czepów ( 2:30,86 s)

MĘŻCZYŹNI 650 m: 1. Kmiecik Krzysztof PŚDS Czepów (2:13,02 s)

2. Kamiński Jakub PŚDS Czepów (2:21,26 s)

3. Brzęczkowski Piotr PŚDS Czepów (2:43,26 s)

 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Przeciąganie liny:

 1. DPS Gostków
 2. PŚDS Czepów
 3. WTZ Łęczyca

 

Przekładaniec:

 1. DPS Skęczniew
 2. PŚDS Czepów
 3. ŚDS Dąbie

 

Wyścig w workach:

 1. PŚDS Czepów
 2. DPS Skęczniew
 3. ŚDS Żeronice

KONKURENCJA ZABAWOWA- LABIRYNT:

 1. Durys Katarzyna ŚDS Dąbie
 2. Mizerska Karolina DPS Skęczniew
 3. Łukaszewska Katarzyna PŚDS Czepów

Obraz na stronie dsc_3135.jpg

Obraz na stronie dsc_3146.jpg

Obraz na stronie dsc_3190.jpg

Obraz na stronie dsc_3209.jpg

Obraz na stronie dsc_3247.jpg

Fot. www.ipoddebice.pl

 

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

   Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Polska wieś to wyjątkowe połączenie: tradycji, zróżnicowanej przyrody, smacznej kuchni, natury, spokoju i życzliwych ludzi. Staje się modnym kierunkiem podróży, a terminy w najlepszych gospodarstwach agroturystycznych, będących laureatami poprzedniej edycji, zarezerwowane są nawet rok wcześniej. Baza noclegowa i gastronomiczna wraz z ofertą uzupełniającą stale się rozwijają, ścigając światowe trendy —mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

 • Wypoczynek u rolnika
 • Wypoczynek na wsi
 • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
 • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb branżowych. Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu byli:

Kategoria – Wypoczynek u rolnika:

1. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Dzbanek” – www.ziolowydzbanek.pl
2. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczna Ola – www.ola.agrowczasy.afr.pl
3. miejsce – Pod Srebrną Górą – www.srebrna-gora.pl

Kategoria – Wypoczynek na wsi:

1. miejsce – Agroturystyka Malowane Wierchy – www.malowanewierchy.pl
2. miejsce – Agroturystyka Polesie – www.polesie.info
3. miejsce – Villa Greta – www.villagreta.pl

Kategoria – Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej:

1. miejsce – Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendowej Osady – www.lawendowaosada.pl
2. miejsce – Sielsko i anielsko w Górach Świętokrzyskich, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich – www.osadasredniowieczna.eu
3. miejsce – Zagroda Młynarska w Uniejowie – www.termyuniejow.pl

Kategoria – Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich:

1. miejsce – szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” – www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl
2. miejsce – szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” – www.podkarpackiesmaki.pl
3. miejsce – szlak kulinarny „Kaliskie Smaki” – www.facebook.com/kaliskiesmaki

Na realizację konkursu i kampanii „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” POT przeznaczy w 2019 r. blisko 600 tysięcy złotych. Są to środki unijne uzyskane zProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich i działającej w jego ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Główne cele tego programu, koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwai Rozwoju Wsi, to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

   Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW.

   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

Polska Organizacja Turystyczna
źródło: poddebicki.pl

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ