WIEŚCI Z POWIATU

0
32
views

 

Panie/ Panowie
własciciele i zarządcy nieruchomości
na terenie gminy Poddębice

Szanowni Państwo,

w związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem, pragniemy przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020., poz. 1439 z późn. zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131).

Zwracamy uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowalnym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców gminy.

źródło: Gmina Poddębice

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w 2021 roku

W 2021 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zabranymi z terenu gminy Uniejów, będzie sprawowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo.

Przed podpisaniem stosownej umowy, pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie, Anna Pająk-Kowalska wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uniejowie, Grzegorzem Kucharzykiem dokonali sprawdzenia warunków panujących w schronisku: oględzin boksów i sektorów, itd. Poniżej udostępniliśmy fragment galerii zdjęć ze strony internetowej Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Fotografie przedstawiają boksy w części schroniska przeznaczonej dla psów oraz tzw. kociarnię, wyposażoną w domki i ocieplone budki dla kotków:

Adopcja zwierząt

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z naszej gminy. Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane. Szczegóły dotyczące adopcji czworonogów, wraz z galerią zdjęć i krótkim opisem, znajdują się na stronie internetowej schroniska: www.schronisko-grudziadz.pl  oraz na portalu społecznościowym: www.facebook.com/schroniskogrudziadz.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracownika schroniska, dzwoniąc pod numer telefonu 56 46 46 100 lub w Urzędzie Miasta w Uniejowie, pod numerem telefonu: 63 288 97 49.

(MB)

 

Mażoretki Driady Uniejów w wojewódzkim plebiscycie

Oddaj głos na Mażoretki Driady Uniejów w wojewódzkim plebiscycie ogłoszonym przez Dziennik Łódzki. Dziewczyny mają szansę wygrać w kategorii Drużyna Dekady. Zagłosuj na numer 16 pod linkiem: www.dzienniklodzki.pl

 

Szczerzej o zespole przeczytacie Państwo w artykule zamieszczonym na naszej stronie: www.uniejow.pl/aktualnosci/mazoretki-driady-z-uniejowa

 

Teatrzyk online w miejskiej bibliotece

Dziś w bibliotece odbył się teatrzyk, który opowiadał o perypetiach trzech bystrych świnek. Zapraszamy do obejrzenia filmu na Facebooku biblioteki oraz do wypożyczenia bajki. Kolejne warsztaty były przewidziane dla młodzieży, na których przedstawiona została konstrukcja bransoletki. W filmie zostało pokazane jakie materiały są potrzebne do wykonania pracy.

www.facebook.com/bibliotekauniejow

 

źródło: Gmina Uniejów

 

BUDŻET GMINY 2021

W dniu 22 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 19 080 955,69 zł, a wydatki ustalono na poziomie 18 781 462,69 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 299 493,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie dwóch inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Zagospodarowanie terenu na ul Wspólnej w miejscowości Pęczniew”zakłada budowę kanalizacji deszczowej, parkingów, małej infrastruktury i oświetlenia na ul. Wspólnej. W/w zadanie obejmuje również remont chodników i położenie nakładki asfaltowej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 682 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wynosi 299.999,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 382.001,00 zł. Druga inwestycja związana jest z zabezpieczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy obsługiwanych przez SUV Księża Wólka. Na budowę zapasowego zbiornika retencyjnego zabezpieczono 234 999,00 zł, a część środków pochodzi również z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja ul. Wspólnej to nie jedyny projekt unijny ujęty w budżecie. Dzięki zabezpieczeniu środków kontynuowane będzie zadanie pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 1 346 773,79 zł. Przyszły rok zapowiada się  bardzo pracowicie, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Szanowni Państwo !

 

Informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień  przeciwko COVID-19, na terenie naszej gminy punkt szczepień znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości przeprowadzenia zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 przez nasz podmiot leczniczy.

Od dnia 15 stycznia br. uruchomiona jest możliwość zapisywania się i umawiania terminów  szczepień dla osób 80+, a od dnia 22 stycznia br. dla osób 70 +

Szczepienia dla  grupy 80+ rozpoczną się od dnia 25 stycznia br.

Zapisów można dokonywać :

 • za pośrednictwem infolinii 989
 • online przez Internetowe Konto Pacjenta
 • za pośrednictwem placówki w której wystawiono e-skierowanie
 • osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień ( SP ZOZ w Zadzimiu – tel. 43 678 61 90).

Jednocześnie informuję, iż osoby  mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, a w szczególności  posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, mogą skorzystać z transportu organizowanego przez samorząd gminy. Zapotrzebowanie na dowóz można zgłaszać do Urzędu Gminy w Zadzimiu od dnia 15 stycznia br., w godzinach 8.00. – 15.00 pod numer telefonu 577425555. Wszystkie dowozy będą szczegółowo uzgadniane z punktem szczepień w SP ZOZ w Zadzimiu.

źródło: Gmina Zadzim

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików, a w szczególności budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach oraz budynku użyteczności publicznej w Dalikowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie .pl).

Całkowita wartość zadania to 1 033 846,27 zł

Źródła finansowania zadania:

 • środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ: 667 616,12 zł
 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 84 583,00 zł
 • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 197 366,00  zł
 • środki Gminy Dalików: 84 281,15 zł

Zakres:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Dalikowie (dawny dom nauczyciela) wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne.

Termin realizacji: 2020 – 2022 rok

 

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”

Gmina Dalików otrzyma dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”, które obejmuje modernizację energetyczną budynku OSP w Dalikowie, świetlicy wiejskiej w Złotnikach oraz dawnego domu nauczyciela w Dalikowie.

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie .pl).

Wartość ogólna zadania to 1 033 846,27 zł

Źródła finansowania zadania:

 • środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ: 667 616,12 zł
 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 84 583,00 zł
 • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 197 366,00  zł
 • środki Gminy Dalików: 84 281,15 zł

Zakres zadania:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Dalikowie (dawny dom nauczyciela) wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne.

Termin realizacji: 2020 – 2022 rok

źródło: Gmina Dalików

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ