Obserwuj nas na Facebook

 

Panie/ Panowie
własciciele i zarządcy nieruchomości
na terenie gminy Poddębice

Szanowni Państwo,

w związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem, pragniemy przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020., poz. 1439 z późn. zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131).

Zwracamy uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowalnym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców gminy.

źródło: Gmina Poddębice

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w 2021 roku

W 2021 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zabranymi z terenu gminy Uniejów, będzie sprawowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo.

Przed podpisaniem stosownej umowy, pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie, Anna Pająk-Kowalska wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uniejowie, Grzegorzem Kucharzykiem dokonali sprawdzenia warunków panujących w schronisku: oględzin boksów i sektorów, itd. Poniżej udostępniliśmy fragment galerii zdjęć ze strony internetowej Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Fotografie przedstawiają boksy w części schroniska przeznaczonej dla psów oraz tzw. kociarnię, wyposażoną w domki i ocieplone budki dla kotków:

Adopcja zwierząt

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z naszej gminy. Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane. Szczegóły dotyczące adopcji czworonogów, wraz z galerią zdjęć i krótkim opisem, znajdują się na stronie internetowej schroniska: www.schronisko-grudziadz.pl  oraz na portalu społecznościowym: www.facebook.com/schroniskogrudziadz.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracownika schroniska, dzwoniąc pod numer telefonu 56 46 46 100 lub w Urzędzie Miasta w Uniejowie, pod numerem telefonu: 63 288 97 49.

(MB)

 

Mażoretki Driady Uniejów w wojewódzkim plebiscycie

Oddaj głos na Mażoretki Driady Uniejów w wojewódzkim plebiscycie ogłoszonym przez Dziennik Łódzki. Dziewczyny mają szansę wygrać w kategorii Drużyna Dekady. Zagłosuj na numer 16 pod linkiem: www.dzienniklodzki.pl

 

Szczerzej o zespole przeczytacie Państwo w artykule zamieszczonym na naszej stronie: www.uniejow.pl/aktualnosci/mazoretki-driady-z-uniejowa

 

Teatrzyk online w miejskiej bibliotece

Dziś w bibliotece odbył się teatrzyk, który opowiadał o perypetiach trzech bystrych świnek. Zapraszamy do obejrzenia filmu na Facebooku biblioteki oraz do wypożyczenia bajki. Kolejne warsztaty były przewidziane dla młodzieży, na których przedstawiona została konstrukcja bransoletki. W filmie zostało pokazane jakie materiały są potrzebne do wykonania pracy.

www.facebook.com/bibliotekauniejow

 

źródło: Gmina Uniejów

 

BUDŻET GMINY 2021

W dniu 22 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 19 080 955,69 zł, a wydatki ustalono na poziomie 18 781 462,69 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 299 493,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie dwóch inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Zagospodarowanie terenu na ul Wspólnej w miejscowości Pęczniew”zakłada budowę kanalizacji deszczowej, parkingów, małej infrastruktury i oświetlenia na ul. Wspólnej. W/w zadanie obejmuje również remont chodników i położenie nakładki asfaltowej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 682 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wynosi 299.999,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 382.001,00 zł. Druga inwestycja związana jest z zabezpieczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy obsługiwanych przez SUV Księża Wólka. Na budowę zapasowego zbiornika retencyjnego zabezpieczono 234 999,00 zł, a część środków pochodzi również z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja ul. Wspólnej to nie jedyny projekt unijny ujęty w budżecie. Dzięki zabezpieczeniu środków kontynuowane będzie zadanie pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 1 346 773,79 zł. Przyszły rok zapowiada się  bardzo pracowicie, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Szanowni Państwo !

 

Informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień  przeciwko COVID-19, na terenie naszej gminy punkt szczepień znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości przeprowadzenia zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 przez nasz podmiot leczniczy.

Od dnia 15 stycznia br. uruchomiona jest możliwość zapisywania się i umawiania terminów  szczepień dla osób 80+, a od dnia 22 stycznia br. dla osób 70 +

Szczepienia dla  grupy 80+ rozpoczną się od dnia 25 stycznia br.

Zapisów można dokonywać :

 • za pośrednictwem infolinii 989
 • online przez Internetowe Konto Pacjenta
 • za pośrednictwem placówki w której wystawiono e-skierowanie
 • osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień ( SP ZOZ w Zadzimiu – tel. 43 678 61 90).

Jednocześnie informuję, iż osoby  mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, a w szczególności  posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, mogą skorzystać z transportu organizowanego przez samorząd gminy. Zapotrzebowanie na dowóz można zgłaszać do Urzędu Gminy w Zadzimiu od dnia 15 stycznia br., w godzinach 8.00. – 15.00 pod numer telefonu 577425555. Wszystkie dowozy będą szczegółowo uzgadniane z punktem szczepień w SP ZOZ w Zadzimiu.

źródło: Gmina Zadzim

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików, a w szczególności budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach oraz budynku użyteczności publicznej w Dalikowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie .pl).

Całkowita wartość zadania to 1 033 846,27 zł

Źródła finansowania zadania:

 • środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ: 667 616,12 zł
 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 84 583,00 zł
 • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 197 366,00  zł
 • środki Gminy Dalików: 84 281,15 zł

Zakres:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Dalikowie (dawny dom nauczyciela) wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne.

Termin realizacji: 2020 – 2022 rok

 

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”

Gmina Dalików otrzyma dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”, które obejmuje modernizację energetyczną budynku OSP w Dalikowie, świetlicy wiejskiej w Złotnikach oraz dawnego domu nauczyciela w Dalikowie.

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie .pl).

Wartość ogólna zadania to 1 033 846,27 zł

Źródła finansowania zadania:

 • środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ: 667 616,12 zł
 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 84 583,00 zł
 • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 197 366,00  zł
 • środki Gminy Dalików: 84 281,15 zł

Zakres zadania:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Dalikowie (dawny dom nauczyciela) wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne.

Termin realizacji: 2020 – 2022 rok

źródło: Gmina Dalików

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego