Załącznik nr 1 pokazuje, jak ma wyglądać taryfikator mandatów po 1 grudnia

0
63
views

1 grudnia 2021 roku ma wejść w życie nowy taryfikator nakładający na kierowców zauważalnie wyższe kary. Czego powinniśmy się spodziewać? Odpowiedzią jest załącznik numer 1.

Załącznik numer 1 to nic innego jak suplement do projektu ustawy, której postanowienia mają wejść w życie 1 grudnia 2021 roku. Znajdziemy w nim informacje dotyczące kar punktowych przewidzianych za poszczególne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

12 z wymienionych wykroczeń wiąże się z karą w wysokości aż 15 punktów, co ma być nową, górną granicą ukarania kierowcy. Dziś jest to maksymalnie 10 punktów. Szczegółowy wykaz kar wraz z przypisanymi do nich naruszeniami znajdziecie poniżej.

Wykaz kar za wykroczenia wskazane w załączniku 1, w kolejności od najniższej wagi:

1 punkt karny:

 • ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
 • niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia pojazdu do ruchu

Zobacz również: Rolls-Royce Phantom Series II – prezentacja

2 punkty karne:

 • wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
 • niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…”
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu
 • niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-19 „strefa ograniczonego postoju”
 • naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
 • naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18
 • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych
 • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
 • naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08
 • naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym
 • naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem
 • naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
 • naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
 • naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”
 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

3 punkty karne:

 • zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
 • wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h
 • pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”
 • nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
 • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
 • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5
 • korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

4 punkty karne:

 • przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
 • niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu

5 punktów karnych:

 • niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”
 • niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”
 • niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”
 • niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”
 • niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa”
 • niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
 • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
 • niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
 • niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
 • naruszenie zakazu zawracania
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w w ręku
 • kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień
 • ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

6 punktów karnych:

 • zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu
 • przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h
 • niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”
 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała
 • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

7 punktów karnych:

 • nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

8 punktów karnych:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

10 punktów karnych:

 • Od 1 do 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1–10 (lub więcej) osób
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 osoba lub więcej

13 punktów karnych:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

15 punktów karnych:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

źródło: autokult.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ