WIEŚCI Z POWIATU

0
24
views

KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE

Kolejna gminna droga zyska nawierzchnię asfaltową. Burmistrz Poddębic podpisał umowę na wykonanie jezdni w Zagórzycach.

– Łącznie na długości 2,1 km pojawi się nowy trakt oraz zmodernizowany zostanie istniejący odcinek. Gmina wykorzystuje każdą możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych i stara się pobudzać lokalny rynek gospodarczy, który ucierpiał z powodu pandemii Covid-19 – wyjaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Wykonawcą przedsięwzięcia w Zagórzycach jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Firma ta prowadzi też inne zadania Gminy, m.in. budowę drogi w Feliksowie, na trasie Panaszew-Tumusin-Leokadiew, przy ul. Targowej, Brzozowej, Sosnowej i Klonowej.

Poddębicki samorząd za inwestycję w Zagórzycach zapłaci 616 tys. zł. Poza jezdnią wykonane zostaną pobocza wzdłuż drogi, zjazdy do nieruchomości, oznakowanie pionowe.

– Obserwujemy, że w tej okolicy rozwija się budownictwo jednorodzinne. Mieszkańcy z pewnością będą zadowoleni z nowej drogi. Jeśli procedury pozwolą, to jeszcze w tym roku ogłosimy postępowanie na budowę drogi w Krępie – dodaje Burmistrz Sęczkowski.

źródło: Gmina Poddębice

 

 

 

DUŻA SZANSA NA KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE W RAMACH PROW

Zakończyły się prace związane z budową zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, które stanowią część zadania pn. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie stacja uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. Dzięki temu SUV będzie dysponował drugim zbiornikiem zapasowym wody czystej o pojemności 100 m3. Samorząd zdecydował się na  inwestycję widząc pojawiające się problemy w zapewnieniu stałego zaopatrzenia w wodę szczególnie w okresie letnim, w czasie długotrwałego braku opadów. Gmina na dofinansowanie tego zadania złożyła wniosek w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 . Z informacji, jakie dotarły z Urzędu Marszałkowskiego WŁ wynika, iż nasz samorząd ma dużą szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości ok. 120.000,00 zł. Kolejnym etapem w/w zadania będzie zakup wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Pęczniewie. Całkowity koszt to kwota 238.792,04 zł.

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Harmonogram
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Zadzim w okresie od 18.06.2021 r. do 17.07.2021 r.

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Zygry 18.06.2021 18:00 Strażnica OSP Zygry

2

Wierzchy 19.06.2021 19:00 Strażnica OSP Wierzchy

3

Grabina 25.06.2021 19:00 Strażnica OSP Grabina

4

Zalesie 26.06.2021 18:00 Strażnica OSP Zalesie

5

Bogucice 27.06.2021 15:00 Strażnica OSP Bogucice

6

Żerniki 02.07.2021 19:00 Strażnica OSP Żerniki

7

Ralewice 03.07.2021 17:00 Strażnica OSP Ralewice

8

Sikory 09.07.2021 19:00 Strażnica OSP Sikory

9

Chodaki 10.07.2021 17:00 Strażnica OSP Chodaki

10

Zadzim 10.07.2021 18:00 Strażnica OSP Zadzim

11

Charchów Pański 10.07.2021 19:00 Strażnica OSP Charchów Pański

12

Małyń 10.07.2021 19:00 Strażnica OSP Małyń

13

Jeżew 17.07.2021 17:00 Strażnica OSP Jeżew

14

Wola Zaleska 17.07.2021 19:00 Strażnica OSP Wola Zaleska

 

źródło: Gmina Zadzim

 

Modernizacja hydroforni w Ostrowsku w trakcie realizacji

Trwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowsku. W miejscu zdemontowanej, kontenerowej sterowni, wzniesiono już ściany nowego budynku technicznego. Celem prowadzonej  inwestycji jest poprawa stanu technicznego przepompowni oraz usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

 

Projekt uwzględnia kompleksową przebudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowsku, w tym: usytuowanie nowego budynku technicznego wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, budowę podziemnej i naziemnej infrastruktury towarzyszącej, a także zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz uporządkowanie działki, na której prowadzona jest inwestycja.

 

Nowy budynek techniczny SUW

Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, wzniesiony na ławach fundamentowych z betonu. Żelbetowy strop hydroforni wylano na konstrukcji opartej na ścianach zewnętrznych z pustaka ceramicznego oraz wewnętrznych, wykonanych z tego samego materiału. Całość przykryje dach jednospadowy, osadzony na stalowych kozłach. Powierzchnia użytkowa nowego budynku technicznego wyniesie ponad 170 m², przy wysokości obiektu około 6 m (do kalenicy).

Ściana szczytowa projektowanego obiektu od strony północnej.

Wejście główne wyznaczono od strony drogi powiatowej, we frontowej, dłuższej ścianie budynku.

Rys.1: Elewacja frontowa z wejściem do budynku z perspektywy drogi/wjazdu na posesję.
Rys.2: Elewacja tylnej ściany budynku, od zachodniej strony działki.

W szczytowej ścianie nowego budynku, od strony południowej, przewidziano montaż automatycznej bramy segmentowej (wrota garażowe), umożliwiającej bezpośredni dostęp z zewnątrz do hali filtrów.

Elewacja południowej ściany budynku z wrotami do hali filtrów.

Zewnętrzne wykończenie budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, ma być wykonane w tonacjach kolorów: białego z szarym (elewacja) i grafitowym (poszycie dachu). Z kolei, cokół budynku wraz z fragmentami ścian będzie zrealizowane jako kamień naturalny.

Wewnątrz nowej hydroforni przewidziano pomieszczenia o funkcji związanej z uzdatnianiem wody:

  • halę filtrów (największe pomieszczenie, zajmujące blisko 125 m² przestrzeni),
  • magazyn podchlorynu (o powierzchni ok. 15 m²),
  • pomieszczenie gospodarcze (8,3 m²),
  • sterownię (7,3 m²)

oraz pomieszczenie socjalne z toaletą, dla pracowników obsługi (o łącznej powierzchni około 9 m²). Zaopatrzenie obiektu w wodę nastąpi z istniejącego przyłącza z sieci miejskiej, w energię elektryczną poprzez istniejące przyłącze energetyczne. Budynek będzie ogrzewany ogrzewaniem elektrycznym.

Na terenie stacji zostaną także zamontowane 2 pionowe zbiorniki retencyjne, o pojemności 150 metrów sześciennych każdy. Podobnie jak w przypadku innych hydroforni na terenie gminy (m.in. w Woli Przedmiejskiej, Wilamowie), zbiorniki będą awaryjnym rezerwuarem wody dla gospodarstw w razie wstrzymania pracy pomp.

Dostęp na teren SUW będzie się odbywał istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. Na działce zostaną wygospodarowane 2 miejsca parkingowe, zapewniające postój dla pracowników monitorujących prawidłowe działanie instalacji uzdatnianiającej wodę. Cały proces będzie zachodził w sposób zautomatyzowany, zabezpieczony dodatkowo w system powiadamiania, jeśli sytuacja wymaga interwencji personelu. W związku z tym, w docelowym budynku przewiduje się pracę dorywczą, maksymalnie do 2 godzin.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz montażowych w zakresie budynku i urządzeń stacji uzdatniania wody, wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania działki oraz utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych z zastosowaniem tłucznia i płyty ażurowej. W ostatnim etapie realizacji zadania zaplanowano zagospodarowanie otoczenia. Teren bezpośrednio wokół budynku przewidziano jako urządzony trawnik, natomiast w pozostałej części działki znajdą się nasadzenia niską (krzewy) i wysoką (drzewa) zielenią ozdobną.

 

Wykonawca inwestycji

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze drugiego przetargu, jest firma Wodner II z Neru-Kolonii koło Wartkowic. Umowę z właścicielem przedsiębiorstwa została zawarta pod koniec stycznia bieżącego roku. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie, wszystkie prace przewidziane do wykonania w ramach zleconego zadania, powinny zostać wykonane do końca 2021 roku, a ich łączny koszt oszacowano na kwotę 2,5 mln zł. Wykonawca zobowiązał się udzielić gwarancji jakości wykonania prac na okres 6 lat od dnia odbioru końcowego.

Co istotne, realizacja inwestycji od momentu rozpoczęcia prac jest prowadzona z uwzględnieniem ciągłego zaopatrywania okolicznych gospodarstw w wodę, bez jakichkolwiek niedogodności dla mieszkańców. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zamówieniu oraz deklaracją wykonawcy, nieprzerwany dostęp do aglomeracyjnego wodociągu będzie zapewniony niezależnie od prowadzonych robót, aż do momentu zakończenia wszystkich prac i uruchomienia nowej instalacji.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych, jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku jest jednym z czterech elementów zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.

Projekt w całości obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 9,3 km,
  • budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,7 km (co pozwoli na uzyskanie dostępu do ulepszonego zaopatrzenia w wodę blisko 600 mieszkańcom),
  • rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku,
  • oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie (docelowo, przepustowość oczyszczalni zwiększy się do 1200 m³/d).

Roboty w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta są realizowane etapami, z czego duża ich część jest już gotowa.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, Działanie: Gospodarka wodnokanalizacyjna.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ