WIEŚCI Z POWIATU

0
29
views

OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY DALIKÓW
Poinformowano nas, że na terenie naszej gminy pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy podają się za monterów czujników gazowych. Odwiedzają osoby starsze i samotne pod pretekstem instalacji rzekomo obowiązkowych czujników, powołując się na współpracę i podpisaną umową z urzędem gminy. NIE MAMY Z TYM NIC WSPÓLNEGO! PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I CZUJNOŚĆ! Panowie sugerują, że montaż jest obowiązkowy i należy za niego zapłacić około 2000 zł. PROSZĘ NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ.
źródło: Gmina Dalików

Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.
Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:
– pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
– przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.
Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.
Nowelizacja przewiduje wprowadzenie określonego terminu na dopełnienie formalności – obecnie można to zrobić w dowolnym czasie, a po wejściu w życie znowelizowanych przepisów termin na uzupełnienie braków będzie ściśle określony i po jego upływie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. W związku z tym Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

 

Zaplanuj rozwój Powiatu Poddębickiego!

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Powiatu Poddębickiego do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny  aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej  w powiecie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli w sposób precyzyjny określić, min. kluczowe kierunki, potrzeby rozwojowe i obszary strategiczne, które posłużą nam do opracowania nowej strategii Powiatu Poddębickiego.

Mamy pewność, że Państwa opinie, pomysły i potrzeby związane z przyszłością naszego powiatu pozwolą nam na opracowanie dokumentu, który będzie  bezpośrednio odzwierciedlał cele i działania ważne dla dalszego rozwoju Powiatu Poddębickiego.

Ankieta dostępna jest pod adresem:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuQCUoO0hOa3hqx7b9Awvv7iWrLplKhr_oz53KBenwbA2FPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad „Strategią rozwoju Powiatu Poddębickiego na lata 2021-2027″.

Liczymy na Państwa udział w badaniu i zabranie głosu w sprawie przyszłości naszego Powiatu!

źródło: poddebicki.pl

 

JUŻ 1 KWIETNIA ROZPOCZNIE SIĘ NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Gmina Poddębice

 

BUDOWA ZBIORNIKA ZAPASOWEGO SUV KSIĘŻA WÓLKA

Ruszyły prace związane z budową zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne związane z infrastrukturą techniczną zbiornika wody czystej, roboty ziemne związane z fundamentem pod zbiornik wody, branżę technologiczną zbiornika oraz branżę elektryczną dotyczącą zasilania i sterowania. Wykonawcą jest firma Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp.z o.o., która zrealizuje wszystkie prace za kwotę 202.958,23 zł. Dzięki temu SUV będzie dysponował drugim zbiornikiem zapasowym wody czystej o pojemności 100 m3. Gmina Pęczniew zdecydowała się na tą inwestycję widząc pojawiające się problemy w zapewnieniu stałego zaopatrzenia w wodę szczególnie w okresie letnim, w czasie długotrwałego braku opadów. Aby odciążyć budżet samorząd podjął kroki w celu pozyskania środków unijnych na realizację w/w zadania. To jedna z pierwszych inwestycji zaplanowanych w budżecie do realizacji w tym roku.

źródło: Gmina Pęczniew

 

 

Nie pal śmieci – nie truj siebie i bliskich

Coraz częściej słyszymy w mediach o pogarszającym się w zastraszającym tempie stanie naszego środowiska i jakości wdychanego codziennie powietrza. Problem ten szczególnie nasila się w sezonie grzewczym. Pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa o konieczności codziennego dbania o ekologię, gdyż zanieczyszczenie środowiska naturalnego pociąga za sobą wiele katastrofalnych skutków, zdarzają się osoby, które nadal nie zdają sobie sprawy, jak niebezpieczne dla ich zdrowia i bliskich, jest spalanie zimą w piecach domowych różnych odpadów. Dlatego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku.

W Uniejowie za sprawą odnawialnych źródeł energii do celów ciepłowniczych (dostawa ciepła w skali 80% do budynków użyteczności publicznej, mieszkań oraz firm) możemy w dużym stopniu ograniczyć niską emisję, będącą główną przyczyną smogu.

Nie spalajmy odpadów w gospodarstwach domowych!

Paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom. Konsekwencje spalania śmieci w piecach domowych to nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i dla powietrza, którym oddychamy oraz zagrożenie pożarowe, lecz także – zgodnie z ustawą – możliwa kara aresztu lub grzywny. Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone.

Spalanie śmieci w domowych piecach to złudna oszczędność węgla, powodująca jedynie odczuwalny dla najbliższego otoczenia efekt wzrostu ilości substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.

Przypominamy, że tych odpadów nie można spalać w piecu domowym:

 • mebli
 • opakowań z tworzyw sztucznych (butelek)
 • pudełek po chemikaliach
 • baterii
 • farb, lakierów, klejów
 • gum (opon)
 • sprzętu RTV i AGD
 • odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry
 • styropianu
 • przewodów, kabli
 • papieru z kolorowym nadrukiem, kolorowych gazet

 

Poniższe odpady możemy spalać w piecu domowym:

 • papier, tekturę i drewno (jeżeli nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi!)
 • odpady z gospodarki leśnej
 • odpady kory i korka
 • czyste trociny, wióry, ścinki (z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych!)

 

Dla przypomnienia: Czym oddychamy, gdy z komina wydobywa się dym ze spalania śmieci?

Procesowi spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery: tlenku węgla (CO), nieorganicznych związków chloru (HCI), nieorganicznych związków fluoru (HF), tlenków azotu (NO i NO2), dwutlenku siarki (SO₂), metali ciężkich – zaliczanych do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W czasie spalania odpadów w przydomowych piecach powstają dymy zawierające: chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze związki: dioksyny i furany.

Pozbywanie się odpadów w piecach domowych to żadna oszczędność, ponieważ śmieci pochodzące z gospodarstw domowych (przeważnie są to: opakowania z tworzyw sztucznych, folie, butelki po napojach) spalają się bardzo szybko, ale wytworzone w ten sposób ciepło błyskawicznie uwalnia się przez komin na zewnątrz, mając tym samym znikomy wpływ na oszczędność węgla. Oprócz tego, spalając odpady w domowych piecach,  przyczyniamy się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych, powodując ich zapchanie, oraz do powstania zagrożenia pożarowego. Powoduje to zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej i szklistej zawierającej dużo domieszek smołowych oraz kwas octowy.

Powstające w wyniku spalania odpadów: tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, para wodna oraz wszelkiego rodzaju chemikalia przyczyniają się do stopniowego niszczenia pieca (korozja), czego następstwem są: wżery, pęknięcia oraz kruchość elementów pieca, a w konsekwencji spadek jego wydajności cieplnej. I co najważniejsze, wydatek związany z zakupem nowego pieca przewyższa wielokrotnie koszty odbioru zebranych odpadów.

 

Przypominamy również o tym, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje właścicielem nieruchomości pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

 

Bezdomne zwierzęta z gminy Uniejów trafią do schroniska w Węgrowie

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom wchodzi w zakres zadań własnych gmin. O obowiązku tym jest mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W związku z powyższym rady gmin, corocznie do dn. 31 marca, opracowują programy mające na celu pomoc bezdomnym zwierzętom.

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie określony został na drodze uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2021”.

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

Program wyznacza wszelkie działania związane z zapewnieniem należytej opieki bezdomnym zwierzętom, a więc ich odławianie, zapewnienie im miejsca w schronisku, sterylizację i kastrację, poszukiwanie właścicieli oraz opiekę weterynaryjną. Dokument nakreśla też formy opieki nad wolno żyjącymi kotami i usypianie ich ślepych miotów.

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego, w tym roku bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy Uniejów, przekazywane są do Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego ”Daniel”, Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo.

Schronisko to, zgodnie z zawartą z Gminą Uniejów umową, ma zapewniać przebywającym w nim zwierzętom odpowiednie warunki i opiekę lekarsko-weterynaryjną oraz behawiorystyczną. Stan ten, przynajmniej jeden raz w roku, kontrolowany jest przez Komisję Rewizyjną oraz pracownika Urzędu Miasta.

W myśl ustawy Program wskazuje też gospodarstwo rolne, które zapewniać będzie miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku, gdy stwierdzono niewłaściwą nad nimi opiekę. W naszej gminie gospodarstwo takie znajduje się w miejscowości Góry, nr 43.

Na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Uniejów na 2021 r. środki finansowe w wysokości 100 000 zł, z czego największa ich część, bo aż 97 000 zł, przeznaczona zostanie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz opiekę weterynaryjną w schronisku.

Koszty, jakie w roku ubiegłym gmina Uniejów poniosła z tytułu usługi polegającej na odłapaniu, transporcie i hotelowaniu bezdomnych zwierząt, a także na zakup karmy, wyniosły łącznie 101 965,71 zł. Wartość ta obejmuje również edukację mieszkańców gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania.

Co zrobić, gdy spotka się błąkające się zwierzę?

W przypadku zaobserwowania bezpańskiego zwierzęcia, błąkającego się po terenie gminy, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta w Uniejowie – tel. 63 288 97 49 lub na Komisariat Policji w Uniejowie – tel. 63 288 80 07. Wówczas podjęta zostanie interwencja mającą na celu wyłapanie zwierzęcia i umieszczenie go ww. przedsiębiorstwie.

Zwierzę, które trafi do schroniska, będzie oczekiwało na odnalezienie swojego właściciela. Jeśli to nastąpi, zwierzak może wrócić do domu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że właściciele zwierząt powinni dbać o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i ogrodzeń posesji, aby uniemożliwić zwierzakom ucieczkę. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopilnowany, a do urzędu lub na policję trafi zgłoszenie o błąkającym się zwierzęciu, właściciel może zostać ukarany mandatem.

Zwierzęta, które mają mniej szczęścia i ich właściciel nie odnajdzie się, są wysterylizowane lub wykastrowane, a także oznakowane czipem. Pozostaje im tylko czekać na osobę zainteresowaną ich adopcją.

Adopcja jest najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska. Należy jednak pamiętać, że jest to poważna decyzja, dlatego wcześniej powinno się ją dokładnie rozważyć.

Zwierzę ze schroniska może zostać zaadoptowane tylko przez osobę pełnoletnią, która okaże się dowodem tożsamości i wyrazi zgody na zarejestrowanie swoich danych. Ponadto osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie mogła być wcześniej skazana za przestępstwo lub wykroczenie określone przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Jeśli poszukujesz wiernego kompana do życia, wejdź na stronę Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie lub na jego profil na Facebooku i zaadoptuj zwierzaka.

Jeśli zgubił Ci się Twój pupil, tutaj znajdziesz zwierzęta, które zostały odłowione z terenu gminy Uniejów.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ