WIEŚCI Z POWIATU

0
19
views

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich, lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

– w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do konsumenta więc jest świeższy, a także na niższą cenę, którą musi zapłacić konsument – pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden pośrednik.

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

– budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,

– zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,

– zakup lub instalację wyposażenia,

– odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

– zakup środków produkcji

– koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW
na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:

– 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,

– 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Zaś budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł.

Obecny nabór różni od poprzednich w ramach działania „Współpraca” tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech w ramach ww. działania zakres przyznawania wsparcia obejmował szeroko rozumiane projekty innowacyjne w rolnictwie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PODDĘBICACH DLA OSÓB W KRYZYSIE EPIDEMICZNYM

W odpowiedzi na ponoszone koszty społeczne i psychiczne zdalnej edukacji  zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatu poddębickiego potrzebujących wsparcia na dyżury psychologów

  • stacjonarne w sobotę 6 marca 2021 r. w godzinach 9.00-12.00
  • telefoniczne we wtorek 9 marca 2021 r. w godzinach 16.00-20.00

Telefonicznie prosimy o kontakt:

  • 602 114 536;
  • 660 528 051;

Dyżury stacjonarne odbywać się będą w budynku naszej Poradni.

Wsparcia udzielać będą:

  • psycholog Bożena Michalska,
  • psycholog Milena Spychalska – Czech

Powyższe zaproszenie podyktowane jest potrzebą udzielania wsparcia oraz pomocy psychologicznej osobom zaangażowanym w edukację zdalną i ponoszącym z tego powodu koszty psychiczne i społeczne.

Jesteśmy w dobie pandemii koronawirusa, która nas zaskoczyła, wymusiła zmiany w codziennym funkcjonowaniu, całe nasze życie w tej chwili wygląda inaczej.

Jedną z grup najbardziej ponoszących koszty społeczne i emocjonalne sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 są uczniowie realizujący w tej chwili naukę w formie zdalnej.

To właśnie oni wymagają szczególnego wsparcia, gdyż mają słabiej rozwinięte mechanizmy przepracowania sytuacji kryzysowej i należą do grup szczególnie zagrożonych kryzysem.

Okres edukacji zdalnej jest czasem bardzo trudnym z różnych względów – długi czas przebywania przed ekranem komputera (telefonu), przeładowanie różnego typu informacjami, mniejsza możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań, jak również izolacja lub bardzo znaczne ograniczenie kontaktów z rówieśnikami mogą bardzo negatywnie wpływać na  samopoczucie psychiczne i fizyczne uczniów, ich poziom samooceny, jakość kontaktów społecznych, nastrój, poczucie bezpieczeństwa oraz kondycję psychiczną.

Prowadzenie nauki na odległość znacznie wydłużyło wśród uczniów czas, który spędzali przed monitorami. Dotyczy to nie tylko dni powszednich, ale także weekendów. Dlatego tak ważne jest wypracowanie tzw. higieny cyfrowej.

Jak informują nas rodzice oraz zaniepokojeni nauczyciele widoczne są wśród dzieci i uczniów wyraźne symptomy nadużywania mediów cyfrowych, jest to m.in.: (rozdrażnienie, poczucie osamotnienia, bezsenność, przemęczenie, spadek energii, smutek, przygnębienie, nerwowość, lęk, objawy somatyczne jak bóle głowy czy brzucha, nudności, wymioty).

Nadużywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak się okazuje, ma również znaczenie dla jakości relacji emocjonalnych w rodzinie, które często w dobie pandemii ulegają zakłóceniu.

Nie wiemy, co dzieje się w domu ucznia, z jakimi problemami on się zmaga, z czym musi podjąć walkę. Izolacja może wprowadzić do domu zachowania przemocowe a pogarszająca się sytuacja materialna może powodować spiętrzenie się trudności.

W nauczaniu zdalnym koniecznie musimy wziąć pod uwagę wygenerowaną przez okres izolacji spowodowanej pandemią – stresową sytuację uczniów.

Nauka na odległość może komplikować sytuację emocjonalno – społeczną jej uczestników – zmęczeni psychicznie są uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Przerażonego i zestresowanego ucznia niczego nie nauczymy.

Dlatego jesteśmy MY!

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

Dyrektor PPP w Poddębicach

Bożena Michalska

źródło: poddebicki.pl

 

MATERIAŁY PROMUJĄCE GMINĘ PĘCZNIEW

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, której członkiem jest gmina Pęczniew opracowała oraz wydała przewodnik turystyczno-krajobrazowy z mapą turystyczną „Między Wartą, Bzurą i Nerem”. Jest to publikacja dla wszystkich tych, którzy interesują się obszarem województwa łódzkiego położonym w dorzeczu Warty, Bzury i Neru. Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi, zarówno przyrodniczymi jak i kulturowymi. To idealne miejsce do uprawiania aktywnej turystyki. Całość zawiera interesujące i ciekawe opisy oraz zdjęcia dotyczące 11 samorządów tworzących RLGD „Z Ikrą”. W przewodniku można znaleźć informacje o Pęczniewie, Brodni, Popowie, Drużbinie, Siedlątkowie i Księżych Młynach  Ostatnie strony zostały poświęcone bazie noclegowej i gastronomicznej. Pozycja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Gminy, a także w wersji on-line na stronie:

https://www.zikra.org.pl/przewodnik-turystyczno-krajoznawczy-miedzy-warta-bzura-i-nerem/

Przewodnik „Między Wartą, Bzurą i Nerem” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. W drugiej połowie roku nasz samorząd również dzięki pozyskaniu środków z w/w/ programu w wysokości blisko 62.000,00 zł wyda przewodnik turystyczno-krajoznawczy, mapę turystyczną, folder promocyjny, zestawy pocztówek oraz interaktywną mapę z systemem fotokodów. Wszystkie materiały promocyjne będą poświęcone gminie Pęczniew.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Wyprawka Czytelnicza do odbioru w bibliotece

Uprzejmie przypominamy, iż nadal rozdajemy Wyprawki Czytelnicze z projektu „Mała książka – wielki człowiek”.

Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 3-6 lat (roczniki 2014-2017) do częstszych wizyt w naszej bibliotece i udziału w projekcie. Mały Czytelnik, który wraz z rodzicem odwiedzi bibliotekę w Uniejowie otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek z elementem zwierzaka. W Wyprawce dzieci znajdą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem treści do potrzeb przedszkolaka. Po uzyskaniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany dyplomem, potwierdzającym jego zainteresowanie czytaniem.

Drodzy Rodzice, nie czekajcie, przyjdźcie jak najszybciej do naszej czytelni i dajcie swoim dzieciom radość, dzięki której wzbogacą swoje słownictwo i wyobraźnię.

Wyprawka Czytelnicza – film

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ