Obserwuj nas na Facebook

Szczepienia przeciwko Covid-19

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy o możliwości przyjęcia szczepionki przeciwko w/w wirusowi w następującym Punkcie Szczepień:

Nazwa podmiotu: SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY – JASKÓLSKI I JASKÓLSKI
Nazwa punktu szczepień: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia”
Adres: ul. Sportowa 5/7, 99-235 Pęczniew
tel. 43 678 15 90

Terminarz szczepień ochronnych:
– 15 stycznia 2021 zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 80 +
– 22 stycznia br. zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 70 +
– 25 stycznia br. rozpoczynamy szczepienia populacyjne od ww. grup wiekowych;

Jak się zapisać?
– za pośrednictwem infolinii 989 (rejestracja od 15 stycznia),
– online przez Internetowe Konto Pacjenta,
– za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie,
– osobiście w punkcie szczepień, tel 43 678 15 90

Jednocześnie informujemy, że osoby:
– posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
– mające trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień )

mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do Punktu Szczepień.

Osoby zainteresowane z możliwości skorzystania z transportu do Punktu Szczepień proszone są o zgłaszanie się pod numerem telefonu: 43 678 15 90.

Dodatkowe informację dotyczące Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 można także uzyskać pod numerem telefonu 43 678 89 92.

 

czat2021

 

Program Rodzina 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już:
– od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
– od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
Dodatkowe informacje na temat rodziny 500+ można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

 

KURS CHEMIZACYJNY

źródło: Gmina Pęczniew
INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  Gmina Poddębice wychodząc naprzeciw osobom mającym obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień zapewni transport osób chętnych na szczepienia.

Z  transportu organizowanego przez gminę będą mogły skorzystać osoby:

– niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W przypadku w/w osób niepełnosprawnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej opieki przez członka rodziny lub opiekuna.

Potrzeby w powyższym zakresie należy zgłaszać w punkcie szczepień podczas rejestracji.

Koordynatorem gminnym do spraw organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest Pani Edyta Łaski – tel. 43 8710732 lub 603682044 w godz. 8.00–16.00.

Burmistrz Poddębic

/-/ Piotr Sęczkowski

źródło: Gmina Poddębice

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików – OSP w Dalikowie


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików, a w szczególności budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach oraz budynku użyteczności publicznej w Dalikowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie .pl).

Całkowita wartość zadania to 1 033 846,27 zł

Źródła finansowania zadania:

 • środki Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ: 667 616,12 zł
 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 84 583,00 zł
 • pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 197 366,00  zł
 • środki Gminy Dalików: 84 281,15 zł

Zakres:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Dalikowie (dawny dom nauczyciela) wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne.

Termin realizacji: 2020 – 2022 rok

 

 

Zaproszenie na bezpłatne webinarium

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

źródło: Gmina Dalików

 

Szczepienia przeciw COVID-19: informacja dla mieszkańców

Rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19. Wyznaczono już punkt na terenie Uniejowa, w którym będzie można się zaszczepić. W chwili obecnej trwa rejestracja seniorów w wieku 80+ oraz 70+.

Ministerstwo zdrowia opublikowało listę punktów szczepień na koronawirusa. Aktualnie na terenie Uniejowa miejscem, w którym będzie można się zaszczepić jest NZOZ SALUS C. PIOTROWSKA, ul. Orzechowa 2, kontakt telefoniczny pod numerem 509-008-218.

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19. Jak możesz to zrobić?

 • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ lub,
 • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (509-008-218) lub,
 • zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
 • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Komunikat MGOPS w Uniejowie

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19, Gmina Uniejów informuje, że dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz dla osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień, zostanie zapewniony transport.

Osoby zainteresowane transportem do punktu szczepień mogą zgłaszać takie potrzeby poprzez kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie ul. Orzechowa 6, pod numerem telefonu: 63 288 80 26.

(MB)

 

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz w związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Uniejów.

Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Wspomniane dane należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

 1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
 2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wnosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go wraz z kartą przekazania odpadu w terminie do 31 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta Uniejów, w pokoju numer 10. Druk formularza  można pobrać na miejscu, w siedzibie Urzędu (także pokój nr 10) lub pobrać do druku i wypełnić w domu, klikając w jeden z następujących linków:

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

 

Monografia Uniejowa i okolic – jeszcze można się zapisać

Do końca zmierzają prace nad przygotowaniem do druku dwutomowej monografii pt. „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”, wydawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa  pod patronatem burmistrza Józefa Kaczmarka i przy finansowym wsparciu Samorządu Uniejowa.

Zakończono prace przy I tomie ( 760 stron) obejmującym okres od średniowiecza do 1918 roku. Wydawnictwo powstaje pod redakcją prof. Jana Szymczaka. Znajdziemy w nim historię wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy Uniejów (spis treści w załączniku).

Drugi tom o podobnej objętości zawiera rozdziały: W drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Lata wojny i okupacji 1939-1945, W okresie PRL 1945-1989, Architektura i zabytki, cmentarze, Samorządowy Uniejów.

W ostatnim rozdziale, który obejmuje lata 1990-2020, znajdziemy najważniejsze wydarzenia, inwestycje i dokonania w gminie Uniejów w ciągu ostatnich 30 lat; miejsca, w których zaszły zmiany; instytucje, placówki i stowarzyszenia o zasięgu gminnym; dokonania i aktywność mieszkańców na obszarze poszczególnych parafii i sołectw.

Nie zapadła jeszcze decyzja o wysokości nakładu. Przewidywany termin druku maj/czerwiec.

Osoby, które są jeszcze zainteresowane nabyciem monografii, prosimy o kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa: tel. 602 130 270.

Przedpłaty przyjmowane są na konto specjalne monografii do końca lutego: 92 9263 0000 0209 1734 2002 0105 z dopiskiem przedpłata na monografię .

Pytania można słać również na adres:urszula.urbaniak@wp.pl

(UU)

Spis treści Tom I

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego