WIEŚCI Z POWIATU

0
30
views

Rozwiń swój biznes z Funduszami Europejskimi! – wybrane formy zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn.„Rozwiń swój biznes z Funduszami Europejskimi! – wybrane formy zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców”.

Webinarium odbędzie się 8 grudnia 2020 roku w godz. 10:00 – 10:40.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4573-webinarium-pn-rozwin-swoj-biznes-z-funduszami-europejskimi-wybrane-formy-zwrotnego-wsparcia-dla-przedsiebiorcow, pod przyciskiem „Weź udział”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. Rekrutacja trwa do 04.12.2020 r.

Do skorzystania z webinarium zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program webinarium – pobierz

 

Likwidacja Stowarzyszenia Miłóśników Ziemi Turskiej i Okolic z siedzibą w Turze

   Likwidator/ dotychczasowy Prezes / Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie:
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 30.06.2020 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego Dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 10.11.2020 r.
 Stowarzyszenie za pośrednictwem likwidatora wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające  roszczenia wobec Stowarzyszenia, do ich  pisemnego zgłoszenia.
Termin zgłoszeń upływa w dniu  07.12.2020 roku.

Korespondencję dotyczącą zgłoszeń proszę składać na adres:
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic
Tur 26,
99-220 Wartkowice.

 

Nieodpłatne porady prawne na Uniwersytecie!

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi Klinikę Prawa, która osobom niezamożnym, w tym trudnym okresie udziela fachowej, a zarazem nieodpłatnej pomocy prawnej.  Porady odbywają się z wykorzystaniem wszystkich środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna, telefon, faks, e-mail, telekonferencja na Skype).
Opinie prawne, a także pisma procesowe przygotowywane są przez studentów ostatnich dwóch lat studiów pod ścisłym nadzorem wykładowców posiadających co najmniej stopień doktora nauk prawnych i doświadczenie w zakresie praktyki prawniczej. 
Bliższe informacje można uzyskać (także zgłaszając od razu problem prawny do rozwiązania):

  • telefonicznie/faksem: (42) 635 46 32 (poniedziałki: godz. 13-16, wtorki: godz. 9-12, środy: godz. 14-17, czwartki: godz. 12-14),
  •  e-mailem: klinika@wpia.uni.lodz.pl
  • pocztą tradycyjną: Klinika Prawa, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.

Więcej informacji o Klinice Prawa: https://www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

 

42 rodziny zastępcze otrzymały wsparcie

- fe_power_poziom_pl-1_rgb.jpg

  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”- działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.
W ramach w/w projektu do 42 rodzin zastępczych z terenu powiatu poddębickiego trafiło 47 laptopów, 4 telewizory, 3 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne oraz 5 programów dedykowanych dla dzieci z niepełnosprawnością.
Na potrzeby rodzin zastępczych w ramach projektu zostały zakupione również środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice ochronne jednorazowe, płyn dezynfekujący)
w następującej ilości:

  • maseczki – 1350 szt.
  • rękawiczki – 6750 szt.
  • płyn dezynfekujący – 81 litrów.

Zakupiony dla rodzin zastępczych sprzęt i oprogramowania umożliwi dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wyrównywanie braków szkolnych, podnoszenie kompetencji i organizację czasu wolnego.
Wartość otrzymanych środków finansowych na realizację zadań w ramach w/w projektu stanowi kwotę: 160 665, 00 zł, z czego wydatkowano kwotę 160 585, 00 zł.
Przekazanie rodzinom zastępczym sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz środków ochrony indywidualnej odbyło się za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach nieczynne w dniu 24 grudnia 2020 r.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Poddębickiego z dnia 1 grudnia 2020 roku Starostwo Powiatowe w Poddębicach będzie nieczynne w dniu 24 grudnia 2020 r.

- 24_12_2020_dzien_wolny.jpg

 

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ