Obserwuj nas na Facebook

Stowarzyszenie „Licealista” dołącza do 29. Finału WOŚP

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę na utworzenie przez Stowarzyszenie “Licealista”, Sztabu 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab uzyskał numer 6001 Poddębice;)

Stowarzyszenie dołączyło do grona organizacji wspierających tak szczytną akcję!

Mnóstwo pracy przed nami, ale mamy nadzieję, że podołamy temu zadaniu, korzystając z doświadczenia naszych kolegów z Poddębickiego Domu Kultury i Sportu i grona wspaniałych, wieloletnich wolontariuszy, twierdzą organizatorzy.

- 1.png

Jak zostać wolontariuszem poddębickiego sztabu?

Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy( dostępny na stronie www Stowarzyszenia: https://licealista.lo-poddebice.pl/wosp/), otrzymasz w odpowiedzi dokładną instrukcję, krok po kroku jak dokończyć procedurę rejestracji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zgłoszenie odbywa się tylko online. Zwróć uwagę, mail powinien dotrzeć w ciągu kilku minut, może trafić do SPAMu. Sprawdź. W przypadku jakichkolwiek trudności z procedurą rejestracji, kontaktuj się bezpośrednio z Stowarzyszeniem „Licealista”, mail: licealista@lo-poddebice.pl.

Pamiętaj, decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba wolontariuszy jest ograniczona.

źródło: poddebicki.pl

 

W Sworawie przy Centrum Sportu i Rekreacji powstała siłownia plenerowa. Projekt o wartości 6,5 tys. zł niemal w całości sfinansował budżet Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Z inicjatywą utworzenia takiego miejsca wyszli mieszkańcy miejscowości, którzy zaangażowali się w przygotowanie terenu pod siłownię, a także zamontowali zakupione do ćwiczeń urządzenia typu: orbitrek, wioślarz, jeździec i biegacz.

Na terenie Centrum w Sworawie znajduje się plac zabaw, boisko do piłki nożnej oraz wiata grillowa. Budowa siłowni stanowi uzupełnienie wcześniej powstałej inwestycji, a doposażenie o elementy siłowni plenerowej ma przyczynić się do zwiększenia integracji mieszkańców, pobudzić ich aktywność i zacieśnić więzi międzypokoleniowe. Zwłaszcza w okresie letnim mieszkańcy chętnie spotykają się w tutaj, dlatego powstała siłownia doprowadzi do wzbogacenia oferty Centrum o atrakcje skierowane nie tylko dla dzieci, ale również młodzieży i dorosłych.

źródło: Gmina Poddębice

 

Rozstrzygnięty przetarg na wywóz śmieci – od stycznia będzie taniej

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, od stycznia 2021 r. zmniejszy się stawka za wywóz śmieci i będzie wynosić 26 zł. Ulga dla posiadaczy kompostowników pozostanie bez zmian. 

Zmiany w przepisach wprowadzonych przez rząd w ubiegłym roku spowodowały, że samorządy zmuszone zostały do podniesienia opłaty za zagospodarowanie śmieci. Wynika to przede wszystkim z ciągle rosnącej ilości wytwarzanych przez nas odpadów zarówno w skali lokalnej jak i globalnej i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W roku 2019 r. w naszej gminie do przetargu na wywóz odpadów zgłosił się tylko jeden oferent – konsorcjum: Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski i D. Piąstka z Kowali Pańskich-Kolonii (w charakterze lidera konsorcjum) oraz spółki PGK „Termy Uniejów” (jako partner). Zaproponowana przez konsorcjum kwota, a więc 2 079 966,60 zł ponad dwukrotnie przekroczyła przeznaczony na wykonanie zadania budżet zakładany przez gminę.
W związku z powyższym, z dniem 1 lutego 2020 r. zmianie uległy stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zostały one ustalone na poziomie 27 zł zł/osoby w gospodarstwach domowych nie posiadających kompostownika, natomiast od września 2019 r. gospodarstwa, gdzie odpady bio składowane są w przydomowych kompostownikach, korzystają z ulgi w kwocie 5 zł od osoby.

W tegorocznym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie gminy Uniejów w roku 2021” zainteresowanie świadczeniem tejże usługi było nieco większe. W procedurze wzięły udział dwie firmy: pierwszą z nich jest wspomniane już konsorcjum EKOGAB s. c. (lider) wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów (partner) szacując koszty świadczonych usług na kwotę 1 942 578,29 zł oraz Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, Bór 169, z Częstochowy, które zaproponowało kwotę 1 622 860,01 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że kwota która była przewidziana na ten cel w budżecie gminy Uniejów na rok 2021, wynikająca z uprzedniego rozeznania i oszacowania kosztów, wyniosła 1 400 000,00 zł brutto.

Udział w przetargu więcej niż jednej firmy umożliwił uwzględnienie korzystniejszej oferty, a w konsekwencji obniżenie stawki o 1 złoty – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Józef Kaczmarek.

Wraz z nowym rokiem opłaty za odbiór śmieci będą więc niższe; w dalszym ciągu będzie też obowiązywać ulga dla posiadaczy kompostowników w kwocie 5 zł/os. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Jeżeli nie jest on wypełniany, lub przeprowadzany jest w nieodpowiedni sposób opłata za wywóz odpadów od nowego roku wyniesie 52 zł/osoby.

Wreszcie, elementem mającym wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest ilość ton odpadów zebranych z całej gminy. W specyfikacji przetargowej została ona określona na 1176,84 ton rocznie. Gmina w tym roku zdecydowała się na ważenie każdego pojazdu z odpadami. Po przeprowadzonej analizie, na koniec czerwca br. ilość odpadów odebranych z terenu gminy wyniosła 598 ton. Potwierdza to prawidłowość założeń przedstawionych w przetargu.

W przyszłości, na cenę odpadów będzie miała wpływ planowana inwestycja przy oczyszczalni, która pozwoli zagospodarować w dużym stopniu odpady tzw. bio . Myślę, że w ciągu dwóch lat taką inwestycję zrealizujemy i to również zapewni nam pewną niezależność – podsumował burmistrz.

Szczegółowe zestawienie stawek znajduje się w poniższej tabeli.

Selektywny sposób zbierania i odbierania śmieci Nieselektywny sposób zbierania i odbierania śmieci Nieruchomości posiadające kompostownik
Nieruchomość zamieszkiwana przez 1, 2, 3 lub 4 osoby 26 zł 

za każdą 1 osobę

miesięcznie

52 zł 

za każdą 1 osobę

miesięcznie

21 zł 

za każdą 1 osobę

miesięcznie

Nieruchomość zamieszkiwana przez 5 i więcej osób 130 zł 

za wszystkie osoby

miesięcznie

 

ilość osób x 52 zł

105 zł 

 

Nieruchomość z domkiem letniskowym 145 zł 

za cały rok

290 zł 

za jeden domek letniskowy

  

 

 

źródło: Gmina Uniejów

 

Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. trwał będzie nabór wniosków o przyznanie tego rodzaju wsparcia.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej
1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

USŁUGI DLA ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANEM

Ta propozycja  skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach. Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. mogą oni składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NATURA 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych
na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania
i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie
do 200 tys. zł.

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED AZOTANAMI

Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski w tych czterech naborach przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

PROJEKT „ANGIELSKI NA 5+”

Angielski na 5+ projekt
Szanowni Państwo,
W imieniu firmy  HN Partners s.c. informujemy o projekcie dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach którego można wziąć udziału w bezpłatnych szkoleniach z języka angielskiego.
Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej firma rekrutuje uczestników zdalnie.
Zajęcia prowadzone są online. Szkolenie będzie trwało 120 godzin i będzie realizowane na poziomie podstawowym lub średnim (A1/A2/B1 lub B2). Poziom szkolenia zostanie dostosowany do poziomu grupy po przeprowadzeniu diagnozy językowej. Szkolenie zakończy się certyfikowanym egzaminem. Zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem platformy Skype, dlatego ważne jest, aby każdy z uczestników posiadał dostęp do komputera/laptopa/tabletu z szybkim łączem internetowym.
Aby wziąć udział w szkoleniu Kandydat musi spełniać następujące kryteria:
– w chwili przystąpienia do Projektu mieć 25-49 lat i posiadać wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (do poziomu ISCED 3 włącznie), lub w chwili przystąpienia do Projektu mieć 50 lat i więcej bez względu na poziom wykształcenia;
– uczyć się, pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego.
Do Projektu zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Projekt jest dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.
Warto podkreślić, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu. Zapewniamy materiały dydaktyczne dla każdego Uczestnika oraz wykwalifikowaną kadrę lektorów.
Tryb zajęć będziemy ustalać indywidualnie z Uczestnikami, biorąc pod uwagę ich możliwości czasowe.
Informacje o prowadzonym naborze znajduje się na:
– stronie internetowej – http://hnpartners.pl/angielski-na-5/

 

źródło: Gmina Dalików

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako