WIEŚCI Z POWIATU

0
107
views

WAŻNE INFORMACJE DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW

   Od 1 stycznia 2020 r. na polskich przedsiębiorców będzie nałożony nowy obowiązek w zakresie przepisów odpadowych. W związku z tym przedsiębiorstwa wytwarzające odpady nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi są zobowiązane do końca roku zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach.
Kwestię wpisu do Rejestru BDO można załatwić na 3 sposoby: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

 Przypominamy, że Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

Wpis do rejestru NA WNIOSEK dotyczy (art. 50 ust. 1):
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz
z 2017 r. poz. 2056):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.):
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru
na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) organizacji samorządu gospodarczego,
o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.
Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2):
1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach,
o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2528)

Wnioski do pobrania:

https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Wnioski należy składać do:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32

Staże jak marzenie – pomóż naszym uczestnikom rozwinąć skrzydła!

Obraz na stronie logotypy_kol_efs_pl.jpg

Projekt „Rozwiń Skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do współpracy i do utworzenia miejsca pracy dla uczestnika projektu „Rozwiń skrzydła”. Nasi uczestnicy to osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu pracodawca (Przyjmujący na staż) podpisuje umowę na przyjęcie stażysty na okres 6 miesięcy na następujących zasadach:

 • przygotowanie Programu stażu i miejsca pracy zgodne z wymogami BHP – obowiązek Przyjmującego na staż,
 • przeprowadzenie przeszkolenia BHP stażysty (dokonujemy zwrotu kosztu na podstawie noty księgowej),
 • wyznaczenie opiekuna stażysty (zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty – szczegóły w umowie),
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, jako Kierujący na staż, zwraca stażyście koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca stażu oraz obejmuje stażystę zgłoszeniem do ubezpieczenia, zajmuje się obsługą wypłaty stypendium stażowego,
 • doposażenie stanowiska pracy stażysty jednorazowo do kwoty 1.000 zł (zwrot kosztów na podstawie noty księgowej),
 • badania lekarskie: skierowanie na badania i opłata za wykonane badania dotyczące podjęcia stażu na danym stanowisku dokonuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
 • nad przebiegiem stażu czuwa Organizator Stażu (opieka merytoryczna, przygotowanie umów oraz wszelkich dokumentów dotyczących stażu).
 • stażysta jest objęty ubezpieczeniem NNW przez Organizatora Stażu (czyli Przyjmujący na staż już nie musi obejmować stażysty ubezpieczeniem NNW).

Staże organizowane w ramach naszego projektu dają niesamowitą możliwość sprawdzenia się na rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnościami, a dla pracodawców dają możliwość poznania i przygotowania swoich przyszłych pracowników!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Paulina Gortat-Gapińska, koordynator projektu, tel. 513 540 940.

Obraz na stronie logotypy_kol_efs_pl.jpg

Projekt „Rozwiń Skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

źródło: poddebicki.pl

 

Zmiana terminu wywozu odpadów segregowanych!

Prosimy mieszkańców miejscowości:

 • WIERZCHY
 • PIOTRÓW
 • IWONIE
 • GÓRKI ZADZIMSKIE
 • PIETRACHY
 • GŁOGOWIEC
 • CHODAKI
 • ŻERNIKI
 • ANUSIN
 • BABINIEC
 • KRASZYN

o wystawienie segregacji w dniu 23.12.2019 roku.

źródło: Gmina Zadzim

 

Domowa spiżarnia  – warsztaty kulinarne z KGW w Dalikowie

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finasowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wartość ogólna zadania: 5 066,60 zł
Źródła finansowania zadania:
– dotacja: 5 000,00 zł
– środki KGW: 66,60 zł

Zakres zadania:

 • zakup mebli kuchennych, stołów i krzeseł
 • warsztaty kulinarne „Domowa spiżarnia” (nauka samodzielnego przygotowywania domowych przetworów, takich jak dżemy, kompoty, suszone owoce dla dzieci itp., przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz sprawdzonych przepisów, wykład na temat wartości odżywczych i zdrowotnych przygotowywanych samodzielnie przetworów)
 • zajęcia plastyczne dla dzieci „Domowa spiżarnia” (wykonanie ozdobnych czapeczek i naklejek na słoiki)

Termin realizacji: 2019 rok

Beneficjent zadania: Koło Gospodyń Wiejskich w Dalikowie

źródło: Gmina Dalików

Idą zmiany w otoczeniu Kolegiaty

Gmina Uniejów wraz z Parafiami rozpoczyna realizację złożonego projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”, na realizację którego samorząd otrzymał aż 1,5 mln zł dofinansowania.

W ramach inwestycji zostanie uporządkowany teren otaczający kościół parafialny w Wilamowie – dla tej części zadania najszybciej udało się wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę. 26 listopada burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek podpisał umowy z kolejnymi wykonawcami. Przebudowa otoczenia Kolegiaty, ze względu na dużo bardziej skomplikowany zakres prac, została podzielona na części, które wykonają: Firma Budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny z Chlebowa, przedsiębiorstwo SORTED sp. z o.o. z Chyliczek i Zakład Usługowo-Handlowy „INS-BUD” Roman Charuba z Uniejowa.

 

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie. Przedmiotowy obszar ma łączną powierzchnię ponad 4 tys. metrów kw. Zmiany, które w niedługim czasie obejmą całe otoczenie Kolegiaty, są po części już widoczne, dzięki pracom wykonanym w ostatnich miesiącach, w ramach przygotowania terenu pod inwestycję. Mowa o usunięciu starych drzew zlokalizowanych wzdłuż parkanu. Dalsza obecność – w praktyce martwego już drzewostanu – zagrażała bezpieczeństwu zarówno wiernych, jak i samej Kolegiaty. System korzeniowy spowodował dotychczas znaczne uszkodzenia w warstwach podziemnych budynku. Poza tym, w bezpośrednim sąsiedztwie tej klasy zabytku (wybudowana w XIV w.), drzew o takich gabarytach w ogóle nie powinno się sadzić.

Z racji tego, że budynki Kolegiaty i dzwonnicy stanowią bezsprzeczne dominanty kompozycyjne przestrzeni miejskiej, a także posiadają znaczące walory historyczne i wizualne, należało je w sposób właściwy wyeksponować, co osiągnięto poprzez iluminacje, które rozświetlają obiekty w porze nocnej. Oprawy LED zostały zamontowane na ustawionych wokół świątyni pomocniczych słupach, latarniach miejskich oraz na poziomie gruntu w bezpośrednim otoczeniu budynków. Dyskretne i stonowane światło wydobywa z mroku bryłę kościoła, otaczając go łagodną poświatą, przy jednoczesnym podkreśleniu szczegółów architektonicznych zabytku, co w praktyce wygląda tak, jak na zamieszczonej poniżej fotografii:

Dynamiczna iluminacja Kolegiaty i dzwonnicy w Uniejowie.  Autor zdjęcia: Wiesław Karbowy, źródło: www.facebook.com

 

Przebudowa nawierzchni

Przedmiotem robót budowlanych, ujętych w projekcie są: rozbiórka nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych, kostki betonowej i trylinki, rozbiórka murów betonowo – kamiennych od strony Placu Kolegiackiego i ul. Kościelnickiej oraz demontaż niewielkich konstrukcji betonowych. Wykonanie opasek z kruszywa wzdłuż murów przykościelnych ochroni je przed ponownym zawilgoceniem. Na trasie procesji eucharystycznej wokół świątyni, w ciągach komunikacyjnych oraz na placu przed wejściami do kościoła, zostaną wykonane nowe nawierzchnie z płyt i kostki granitowej, wraz z podbudową i odwodnieniem terenu. Z tego samego materiału powstaną schody wejściowe na teren kościelny.

 

Ogrodzenie terenu wokół świątyni

Ogrodzenie świątyni będzie częściowo poddane renowacji – skucie tynków z muru od strony plebanii odsłoni wiekową, czerwoną cegłę. Po uzupełnieniu ubytków, wykonawca przeprowadzi rewitalizację oryginalnego budulca i zakonserwuje całość, zapewniając zabytkowej części parkanu trwałość pod względem technicznym oraz estetycznym. Mur z białego kamienia (od strony ul. Kościelnickiej oraz Rynku) trzeba będzie wyburzyć, a w jego miejscu pojawi się kontynuacja ogrodzenia z cegły, tak aby całość była jednolita i kompletna. W zabytkowej części ogrodzenia, od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej jest propozycja, aby wykorzystać istniejące w murze wnęki do wykonania w nich np. stacji drogi krzyżowej, poprzez umieszczenie w nich płaskorzeźb o stosownych treściach religijnych.

 

Nasadzenia wielosezonowe i kwietniki

Oprócz wyżej wymienionych robót budowlanych, na terenie obiektu przewidziane jest wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin, które podkreślą walory estetyczne obiektu. Zastąpienie drzew usuwanych po stronie północno-wschodniej (od strony plebanii) rzędem młodych nasadzeń drzew gatunku lipa drobnolistna odmiany Green Spire, to nie jedyne zmiany. Przewiduje się wykonanie rabat o prostych geometrycznych kształtach obsadzonych krzewami i bylinami, powierzchniowych obsadzeń roślinami okrywowymi najbardziej stromej ze skarp oraz pasowych nasadzeń wzdłuż murów. Pozostałą część terenu zajmować będą nawierzchnie trawnikowe. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi procesyjnej i budynku Kolegiaty pojawią się obwódkowe, niskie żywopłoty z bukszpanu. Pomiędzy żywopłotem a kościołem projektuje się nasadzenia z róż okrywowych, cisa odmiany Repandens, a w bardziej zacienionych miejscach także mahonii i żurawki. Po zewnętrznej stronie drogi procesyjnej przewidziane są nasadzenia z cisa, wielobarwnych róż oraz liliowców, które formą swoich kwiatów nawiązują do lilii z uniejowskiego herbu, ale znacznie przewyższają zwykłe lilie trwałością i odpornością. W celu zapewnienia nasadzonej zieleni możliwie najlepszych warunków rozwoju planuje się zastosowanie automatycznego systemu nawadniania.

Równolegle do prac budowlanych będzie się odbywać renowacja dwóch krzyży, znajdujących się na terenie przy Kolegiacie. Trzeciego krzyża, drewnianego, z uwagi na bardzo zaawansowaną degradację, nie da się wyremontować. Zostanie zatem usunięty. To ostatnia z pięciu części, na które podzielono projekt w postępowaniu przetargowym.


Koszt realizacji inwestycji to blisko 1 mln 400 tysięcy zł, z czego 500 tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin przewidziany w umowach zawartych z wykonawcami, to – podobnie jak w przypadku Wilamowa – koniec maja 2020 roku, a zatem nowe otoczenie kościoła w Uniejowie powinno być gotowe przed przyszłorocznymi obchodami odpustu parafialnego.

(MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Gmina Uniejów

 

Światełko z Betlejem daje ludziom nadzieję

Po raz kolejny harcerze przygotowali wigilię harcersko – miejską dla mieszkańców, którzy zgromadzili się na uniejowskim rynku, by wspólnie świętować Boże Narodzenie.

Do Świąt pozostało niewiele ponad tydzień, a na rynku uniejowskim w niedzielę 15 grudnia zapanował świąteczny nastrój. Wszystko za sprawą harcerzy Komendy Hufca ZHP im. M. Konopnickiej w Uniejowie, którzy przygotowali dla mieszkańców gminy niezwykle nastrojowe spotkanie wigilijne.

Dotychczas harcerze mieli Wigilię jedynie w swoim gronie, w Harcówce. Pomyślałem, że warto by wyjść z jakąś inicjatywą do społeczeństwa, aby pokazać ludziom, ile można zrobić dobrego będąc harcerzem. Poza tym, jest to okazja, aby dzieci mogły zaprezentować szerszej publiczności wycinek swojej pracy. Dlatego dwa lata temu zorganizowaliśmy wspólnie pierwszą wigilię miejską, która z roku na rok gromadzi więcej mieszkańców – mówi pomysłodawca przedsięwzięcia Harcmistrz Piotr Łukasiewicz

Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się kwadrans po godzinie 15.00. Wówczas zaplanowano zbiórkę  przy Domu Harcerza, skąd świąteczny korowód harcerski z orkiestrą dętą OSP na czele przemaszerował na rynek. Tam, po oficjalnym powitaniu, rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

Wyjątkową atmosferę podkreślał koncert miejscowej orkiestry dętej pod batutą Jakuba Piegota oraz występy zespołów MyStond i Efatha z Chwalborzyc. Na scenie wystąpiły również dzieci – zuchy ze szkół w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie ze świątecznymi coverami i pastorałkami.

Jak na wigilię przystało, nie mogło zabraknąć świątecznej bezpłatnej strawy, której mieszkańcy mogli skosztować w rozstawionych wokół rynku namiotach. Dzięki uprzejmości i wsparciu Term Uniejów oraz lokalnych restauratorów (Zagroda Młynarska, Restauracja Wabik, Kasztel Uniejów, Uzdrowisko Uniejów Park, Pierogarnia pod 30-ka, Restauracja Zorbas, Restauracja Pico Bello, Gospoda pod Brzozami, Hotel Lawendowe Termy, Aparthotel, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska) mieszkańcy mieli okazję skosztować tradycyjnych wigilijnych potraw, takich jak: pierogi, kapusta z grzybami, zupy, ryba oraz słodkości. Z myślą o wielbicielach smakołyków harcerze przygotowali degustację świątecznych, ręcznie przygotowanych pierniczków. A na stoisku z wyrobami rękodzielniczymi można było zaopatrzyć się w oryginalny prezent pod choinkę dla bliskich.

Dodatkowo, Wigilię Miejską uatrakcyjniła możliwość robienia sobie zdjęć ze świętym Mikołajem, który przybył na spotkanie z dziećmi z workiem cukierków. A ponieważ śniegu w tym roku zabrakło, dzięki uprzejmości Pana Mariusza Pęcherzewskiego, zamiast saniami można było przejechać się bryczką. Nie zabrakło również animacji, które poprowadził pan Dawid Siwiec oraz bałwan Olaf z Wytwórni zabawy 7 niebo, a które przysporzyły zwłaszcza najmłodszej części publiczności wiele uśmiechu i radości.

Wreszcie, podobnie jak w latach ubiegłych, Komendant Hufca ZHP, Harcmistrz Piotr Łukasiewicz przekazał mieszkańcom naszego miasta oraz lokalnym władzom, Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione z Zakopanego, które zgodnie z tradycją, 24 grudnia, za pośrednictwem harcerzy, dostarczone będzie do domów oraz lokalnych instytucji, firm i urzędów.
Na zakończenie Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek wraz ze Starostą Poddębickim Małgorzatą Komajdą złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne i bożonarodzeniowe.

Zwyczaj przekazywania Światła Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, pod nazwą „Światło w ciemności” jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Mimo że akcja propagowana była przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF), już rok później patronat objęli austriaccy skauci. Od tej pory każdego roku światło odbierane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a następnie transportowane jest do Wiednia, gdzie odbywa się ekumeniczna uroczystość przekazania Płomienia przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów Europy. Polscy harcerze przyłączyli się do akcji w roku 1991, a zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce, która jest kolejnym ogniwem betlejemskiej sztafety i przekazuje Światło na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

A.Ow.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ