ŚRODKI Z WFOŚIGW W ŁODZI NA BUDOWĘ INSTALACJI

0
27
views

Wniosek gminy Pęczniew dotyczący pozyskania środków z WFOŚiGW w formie dotacji na realizację zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew” uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Wartość dotacji to kwota 800.000,00 zł, a wkład własny to 200.000,00 zł. W ramach w/w zadania planowane jest zamontowanie 503 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 198,72 kWe. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. W aspekcie ochrony środowiska takie działania znacznie ograniczają emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Przewidywany termin realizacji to 2022 rok.

 

GRANT SOŁECKI

W ramach udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego  pomocy finansowej gminie Pęczniew w 2021 roku zrealizowany został na terenie gminy jeden grant sołecki w miejscowości Lubola.  Mieszkańcy sołectwa sami zdecydowali we wniosku aplikacyjnym na co chcą przeznaczyć pozyskane pieniądze przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych samorządu w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dzięki dotacji otrzymanej przez sołectwo Lubola w ramach tzw.  „grantów sołeckich” w wysokości 10.000,00 zamontowano tablicę informacyjną sołectwa, zakupiono piec konwekcyjny oraz doposażono plac zabaw o nowe urządzenie zabawowe.

 

SZKOLENIA DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM

W okresie od lipca do października członkowie KGW z Pęczniewa, Siedlątkowa i Drużbina oraz Stowarzyszenia Seniorów „Bliżej siebie” uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach. Było to możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze tematycznym dotyczącym wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru. Wysokość dotacji  w ramach inicjatywy LEADER dla każdego ze stowarzyszeń to kwota 10.000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano między innymi warsztaty kulinarne, spotkania z dietetykiem oraz kursy komputerowe.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ