Obserwuj nas na Facebook

Powiat podpisał umowę na modernizację sali przy LO

W związku z dokonaniem kilka lat temu zamianą budynków pomiędzy Gminą Poddębice i Powiatem Poddębickim zachodzi potrzeba modernizacji kolejnych pomieszczeń na zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów Liceum (przypomnijmy, że w ubiegłym roku Powiat pozyskał środki z tego samego źródła na modernizację Sali gimnastycznej tej samej Szkoły). We wtorek 14 lipca br. Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, Wicestarosta Piotr Majer i Skarbnik Powiatu Jadwiga Zagozda w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  podpisali umowę na modernizację hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.
Na realizację zadania pn. „Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach” Powiat Poddębicki uzyskał dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 80 000,00 zł.
Modernizacja hali sportowej będzie miała następujący zakres: roboty tynkarskie i malarskie, adaptacja pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni na magazyn sprzętu sportowego, wymiana stolarki drzwiowej, częściowy remont podłogi, modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Ponadto zostaną zakupione i zamontowane składane konstrukcje do piłki koszykowej.
Aktualnie jest przygotowywany wniosek na kolejne dofinansowanie dalszej modernizacji hali sportowej, która niestety wymaga zaangażowania dużych sił i środków.

źródło: poddebicki.pl

 

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE”

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie Pani Barbara Pawełczyk w dniu 13 lipca podpisała umowę na realizację zadania pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew”. Podpisanie umowy było możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach naboru zorganizowanego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”, której gmina Pęczniew jest członkiem. Konkurs odbył się w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie pozyskała środki unijne w wysokości 61.506,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar naszej gminy. W ramach projektu powstanie przewodnik turystyczno-krajoznawczy, mapa turystyczna, folder promocyjny, zestawy pocztówek oraz interaktywna mapa z systemem fotokodów. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 73.221,43 zł, a wkład własny biblioteki to tylko 11.715,43 zł. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.

 

RUSZA MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WOLA POMIANOWA

W dniu 14 lipca wójt Marcin Janiak podpisał umowę na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 111006E ( na odcinku od drogi powiatowej nr 3717E do granicy gminy Zadzim / Charchów Pański )”. Wykonawcą w/w zadania będzie firma WŁODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Całkowita wartość prac to kwota 187.745,97 zł. W ramach modernizacji na odcinku 700 metrów przewiduje się roboty przygotowawcze, roboty nawierzchniowe – położenie podbudowy z kruszywa łamanego, roboty wykończeniowe oraz remonty przepustów. Na szerokości 4 metrów na etapie końcowym zostanie położona masa asfaltowa, wykonane zostanie oznakowanie pionowe. Na realizację tej inwestycji dodatkowo samorząd pozyskał środki budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 44. 320,00 zł. Szacunkowa wartość prac związanych z modernizacją drogi w miejscowości Wola Pomianowa wstępnie wynosiła blisko 320.00,00 zł, ale dzięki ogłoszeniu przetargu w pierwszej połowie roku oraz dzięki w/w dotacji wkład własny gminy Pęczniew wynosi tylko 143.425,97 zł. Planowany maksymalny termin zakończenia prac to 30.09.2020 roku.

 

 

DOTACJE UNIJNE Z LEADERA DLA OSP

W siedzibie „LGD Przymierze Jeziorsko” w dniu 13 lipca cztery jednostki OSP z terenu gminy Pęczniew podpisała umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisane umowy dotyczą operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W trzech jednostkach pozyskane dotacje przeznaczone zostaną na remonty poszycia dachowego miejscowych strażnic pełniących również funkcje świetlic wiejskich. W Brzegu druhowi wybudują między innymi altanę. Wykaz jednostek i wysokość pozyskanych dotacji przedstawiają się następująco :
1. OSP Księże Młyny  – 29.866,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
2. OSP Księża Wólka – 49.969,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
3. OSP Lubola – 27.999,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
4. OSP Brzeg  – 12.031,00 zł z przeznaczeniem na budowę altany.
Łączna wysokość dotacji to kwota blisko 120.000,00 zł. Prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku, natomiast ostateczny termin zakończenia inwestycji to 31.05.2021 roku. To kolejne środki, które trafiły do jednostek OSP z naszej gminy  w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wcześniej z dofinansowania skorzystały jednostki OSP z Drużbina, Pęczniewa, Brodni i Rudnik. Łączna kwota unijnego wsparcia pozyskana na remont w/w strażnic to blisko  160.000,00 zł. Dodatkowo z tego samego programu za kwotę 60.000,00 zł orkiestry dęte z Drużbina oraz Siedlątkowa zakupiły nowe instrumenty. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Temat: Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rozliczania się z przyznanych środków

Termin- 16 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy

Czas trwania szkolenia- 2 godziny

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

1. Usystematyzowanie informacji oraz zmiany w aktualnie dostępnych formach wsparcia.

2. Nowe formy wsparcia przewidziane w tarczach antykryzysowych 3.0. i 4.0.

3. Wskazanie zmian w zakresie prawa pracy:

– zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,

– nowe rozwiązania dla pracowników i pracodawców przewidziane w tarczy antykryzysowej 4.0., w szczególności w zakresie:

– pracy zdalnej,

– obniżonego wymiaru czasu i przestoju,

– urlopów,

– zmiany dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Rozliczanie środków pozyskanych w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Temat: Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych

Termin- 20 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy

Czas trwania szkolenia- 3 godziny

Zakres tematyki poruszanej podczas szkolenia:

1. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumentów

a) konsument a przedsiębiorca,

b) różne formy prawne dłużnika – spółka cywilna i spółki prawa handlowego (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, łączona – z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz przedsiębiorca indywidualny – omówienie zasad odpowiedzialności,

c) windykacja z majątku osobistego oraz z majątku objętego wspólnością małżeńską,

d) źródła informacji o przedsiębiorcach (wykorzystanie m.in. informacji KRS i CEIDG).

2. Uzyskanie zapłaty i sposób jej zaliczenia:

a) sposób zaliczania wpłaty na poszczególne wierzytelności – art. 451 KC,

b) kto i na jakich warunkach decyduje na co zaliczona zostanie zapłata,

c) jak zaliczyć wpłatę w przypadku kilku należności.

3. Windykacja przedsądowa – rozmowa z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty:

4. Ugoda:

a) rodzaje ugód (ugoda sądowa, ugoda pozasądowa, ugoda przed mediatorem),

b) zagrożenia przy zawieraniu ugód – omówienie na podstawie orzecznictwa sądowego.

5. Postępowanie sądowe i tytuły wykonawcze:

a) kapitalizacja odsetek, koszty procesu – jak zwiększyć należność dochodzoną w procesie – praktyczne przykłady zastosowania,

b) pozew o zapłatę – na co zwrócić uwagę,

c) zabezpieczenie roszczeń – jak zwiększyć szansę na zaspokojenie wierzytelności jeszcze w trakcie procesu,

d) rodzaje postępowań (upominawcze, nakazowe, nakaz zapłaty z weksla) – jak szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny – praktyczne przykłady na podstawie orzecznictwa.

źródło: Gmina Zadzim

Budowa nowych mieszkań przy ul. B. Owczarka dalej pod znakiem zapytania

Po blisko trzech latach, długa i zawiła procedura prawna w sprawie ustalenia warunków zabudowy pod realizację nowej inwestycji wreszcie została rozstrzygnięta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, które wydało decyzję ostateczną na korzyść Gminy Uniejów. Niestety, sprawa i tak trafiła do sądu.

Przedmiotem sprawy są dwie działki znajdujące się u zbiegu ul. Biskupa Owczarka i ul. Dąbskiej oraz ul. Biskupa Owczarka i ul. Orzechowej. W październiku 2017 i w marcu 2018 Spółka PGK Termy Uniejów wystąpiła do Burmistrza Miasta Uniejów z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na wskazanym obszarze budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz infrastrukturą techniczną.

Wizualizacje projektowe planowanych budynków - róg ul. B. Owczarka i ul. Dąbskiej

Wizualizacje projektowe planowanych budynków – róg ul. B. Owczarka i ul. Dąbskiej

Wizualizacje projektowe planowanych budynków - róg ul. B. Owczarka i ul. Orzechowej

Wizualizacje projektowe planowanych budynków – róg ul. B. Owczarka i ul. Orzechowej

Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest decyzja ustalająca warunki zabudowy. To akt administracyjny  wydawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument orzeka o przeznaczeniu terenu i sposobie jego wykorzystania. Inwestor może rozpocząć starania o pozwolenie na budowę dopiero wówczas, gdy dysponuje warunkami zabudowy.

Organ ustalił warunki zabudowy, co wywołało protesty ze strony sąsiedztwa i zapoczątkowało postępowanie, które obecnie czeka na swój finał w sądzie.
Właściciele sąsiednich posesji uznani jako strona sprawy, skorzystali kilkakrotnie z prawa do wniesienia odwołania, co uruchomiło procedurę, w czasie której organ drugiej instancji (w tym wypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze) zobowiązany był zweryfikować prawidłowość całego postępowania i wydać stosowne decyzje.

Ujmując sprawę w telegraficznym skrócie po każdej wydanej przez burmistrza decyzji w sprawie działek, mieszkańcy sąsiednich nieruchomości odwoływali się do SKO kwestionując zasadność dokumentów. Mieszkańcy wskazali na szereg uciążliwości, które generowałaby nowe budowle. Wskazywali m.in., że na analizowanym terenie nie występują budynki wielorodzinne, lecz jednorodzinne, wielopokoleniowe. Zastrzeżenia wzbudziła wysokość planowanych budynków, która ma spowodować zacienienie działki i spowodować tym samym spadek ich wartości.

Rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego zapadło w lutym i marcu 2020 r. Analiza akt sprawy doprowadziła do wniosku, że Burmistrz Miasta Uniejów uwzględnił wszystkie zalecenia Kolegium i wydał decyzje lokalizacyjne zgodne z przepisami prawa. Dokumenty spełniły kryteria określone artykułem  61 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, organ poszerzył zakres analizy dla przedstawienia kompleksowego obrazu sąsiedniej zabudowy i wkomponowania przyszłych inwestycji w istniejącą tkankę miejską według zasad ładu przestrzennego. Zabieg ten w ocenie sądu był słuszny i zasadny.

Kolegium podkreśliło, że ostanie decyzje wydane przez burmistrza spełniają zgodnie z literą prawa wszelkie przesłanki co do :
a) rodzaju inwestycji
b) warunków zagospodarowani terenu z uwzględnieniem warunków kształtowania przestrzennego, ochrony środowiska, zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej
c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
d) wymagań dotyczących ochrony osób trzecich.

Wreszcie linie rozgraniczające teren inwestycji, jak również określenie gabarytów budynku zostały wyznaczone prawidłowo.

Wobec powyższego Kolegium wydało decyzje ostateczne w administracyjnym toku instancji, utrzymując w mocy decyzje burmistrza.

Niestety, w dalszym ciągu nie można poczynić dalszych kroków w celu realizacji nowej inwestycji. Sąsiedzi ponownie zakwestionowali orzeczenia i odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Aktualnie trwa postępowanie, którego termin rozstrzygnięcia jest trudny do oszacowania.
A.Ow.

 

Uniejowscy sportowcy wrócili z obozu sportowego

W dniach 1-8 lipca 2020 r. 46-cio osobowa grupa, głównie wychowanków Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka, przebywała na obozie sportowym. Jako miejsce  pobytu tegorocznego obozu wybrano Bieszczady, a dokładniej miejscowość Weremień koło Leska, w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym „LeskoSki”. Podczas obozu jego uczestnicy, pod okiem trenerów i opiekunów, brali udział w codziennych treningach piłkarskich na obiektach Sanovii Lesko, a także w emocjonujących rozgrywkach siatkarskich. Nie zabrakło niezwykle ciekawych wycieczek z przewodnikiem, m.in. na Zaporę Wodną w Solinie, Punkt Widokowy w Polańczyku oraz wędrówki na Hasiakową Skałę (1228 metrów n.p.m.) w Paśmie Połoniny Wetlińskiej. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku organizatorzy obozu – Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, zadbało o regionalno-kulturalne akcenty związane z miejscem obozu. Tym razem Ratownik Górski, Pan Leszek Mnich przybliżył wiele intrygujących legend oraz prawdziwych, mrożących krew w żyłach historii związanych ze zwierzętami zamieszkującymi Bieszczady. Uczestnicy, na tzw. zajęciach surwiwalowych, próbowali także swych sił w budowaniu leśnych szałasów i rozpalaniu ogniska za pomocą krzesiwa. Obóz był wyjątkowy z uwagi na działania chroniące przed COVID – 19. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami i trenerami korzystali, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, z maseczek, robiony był także pomiar temperatury, a także dezynfekcja rąk oraz sprzętu sportowego.

Tegoroczny wyjazd to czwarty obóz organizowany przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. W poprzednich latach usportowione dzieci za sprawą stowarzyszenia miały możliwość poznać Góry Stołowe (obóz w okolicach Nowej Rudy – 2017 rok), Tatry (obóz w Zębie – 2018 rok) oraz Pieniny (obóz w Krościenku – 2019 rok).

Wyjazd w Bieszczady był możliwy dzięki wsparciu Uzdrowiska Termalnego Uniejów, PGK TERMY Uniejów Sp. z o.o., firmy K-FLEX Sp. z o.o., Spółdzielni Mleczarskiej MLECZWART w Wartkowicach, PHU BARAS w Świnicach Warckich oraz sklepu Sportowego OLIMPIKO w Uniejowie.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktywności uniejowskich sportowców na profilu Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni na facebooku: www.facebook.com/Uniejowskie-Stowarzyszenie-Aktywni

 

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

 

Bal na uniejowskim rynku

W dniu 13 lipca rynek w Uniejowie zamienił się w scenę dla pokazu tanecznego, który zabrał widownię w podróż do XVIII w. Widowiskowe tańce dworskie: poloneza i newcastle zaprezentował zespół tańca historycznego Chorea Antiqua.

Artystyczne wydarzenie odbyło się o godz. 18.00. Członkowie zespołu muzyką i barwnymi strojami z epoki przenieśli widzów w świat, którego już nie ma. W świat dawnej elegancji, etykiety dworskiej, dostojeństwa i umiaru w zachowaniu, tajemniczych flirtów, romantyzmu.

Zespół Tańca historycznego Chorea Antiqua powstał w 1988 r. przy Klubie Tanecznym FAN – TAN, a jego kierowniczką i założycielką jest Maria Czerwińska, która zdobywała umiejętności i doświadczenie pod okiem choreografów francuskich i włoskich. Za swoją działalność w dziedzinie kultury została odznaczona przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci medalem Henryka Jordana, a przez dzieci za działalność charytatywną Orderem Uśmiechu.

Obecnie Zespół jest częścią Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, która popularyzuje dogoterpapię w Polsce i na świecie oraz organizuje kursy  dla przyszłych dogoterapeutów. Fundacja dzieli się na trzy sekcje: dogoterapię, sportowy klub psów zaprzęgowych i zespól tańca historycznego.

Od ponad 30 lat zespól popularyzuje oryginalne choreografie tańców dworskich, w barwnych strojach z epoki, począwszy od renesansu poprzez barok aż po wiek XIX.  Artyści wielokrotnie gościli na prestiżowych imprezach i festiwalach, brali również w rekonstrukcjach bitew.

Od 2014 r Fundacja CZE-NE-KA i Zespół CHOREA ANTIQUA organizują Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Polsce, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Właśnie poloneza oraz angielski taniec newcastle zaprezentowano na uniejowskim rynku. Piękne brzmienie oryginalnych dawnych instrumentów oraz interesujące kostiumy tancerzy sprawiły, że spektakl został przyjęty bardzo ciepło przez publiczność.

 

Według legendy nazwa polonez sięga XVI w., kiedy na tronie zasiadał Henryk Walezy. Na przybycie władcy do Krakowa przygotowano uroczyste przyjęcie, jako że młody władca znany był ze swojego upodobania do pląsów. Zaproponowano taniec, który zachwycił króla. Dostojny korowód pełen ukłonów, w którym tancerze ujmowali swoje tancerki za dłonie i wspólnie składali pokłon władcy, tak bardzo oczarował Henryka Walezego, że choć abdykował do Francji, zabrał ze sobą nuty „danse polonaise”.
Nie wiadomo, kiedy polonez zatańczono po raz pierwszy i jak ukształtowała się jego nazwa, ale niewątpliwie podbił serca i dwory ówczesnej Europy dostojną postawą mężczyzn i delikatną postawą kobiet. Na salonach była to także jedyna okazja, by poznać przyszłą małżonkę, poflirtować czy ubić interes.

Członkowie zespołu opowiadali o strojach, które sami szyją na podstawie pochodzących z epoki dokumentów. Zaprezentowali prawdziwe jedwabne pasy kontuszowe, haftowane na XVII-wiecznych krosnach. Piękne widowisko zatem oprócz wymiaru artystycznego spełniło również funkcję edukacyjną.

Gościem specjalnym pokazu był pies dogoterapeuta, pracujący na co dzień w szpitalu, w diagnostyce uszkodzeń okołoporodowych. Puchaty czworonóg przypadł do gustu szczególnie najmłodszej części publiczności.

 

Jest nam niezmiernie miło móc wystąpić przed Państwem. Jesteśmy w mocno okrojonym składzie, ponieważ wracając z innego występu postanowiłam zabrać kilkoro przyjaciół do miasta, w którym zakochałam się wiele lat temu i po dziś chętnie wracam. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, za zaproszenie ze strony władz miasta i niezwykle szybkie działanie, aby zorganizować dzisiejsze wydarzenie – mówiła na koniec Maria Czerwińska.

Widowisko oklaskiwano gromkimi brawami. Artyści chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć. Niestety, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, nie można było zaangażować mieszkańców i zaprosić ich do wspólnego odtańczenia poloneza.

A.Ow.

źródło: Gmina Uniejów

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako