KONKURS – WAŻNY KOMUNIKAT

0
34
views

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Poddębickiego realizowanego w 2020 roku o nazwie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Poddębicach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Poddębickiego realizowanego w 2020 roku o nazwie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu poddębickiego.

I. Rodzaj zadania:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz edukacji prawnej zlokalizowanego na terenie powiatu poddębickiego.

 2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:

a) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub,

d) nieodpłatną mediacje, lub

e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediację.

3. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. W ramach dyżurów nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatna mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

5. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zdań z zakresu edukacji prawnej.

6. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powinna być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu poddębickiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie.

8. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2019r., poz. 688 z późn. zm.).

9. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

10. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zadaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące dzielność pożytku publicznego w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust. 1 pkt. 22a, które spełniają odpowiednio warunki opisane w pkt 2-3. Warunki wskazane w pkt 2-3 muszą zostać spełnione łącznie.

2. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294) i spełnia warunki w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 4 ww. ustawy.

3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294)

4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przeznaczenia, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294) starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuję ja ze skutkiem natychmiastowym.

6.W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w art. 11d ust.3 pkt 2 lub ust. 3 pkt. 3 lub ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294) starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuję ja ze skutkiem natychmiastowym.

7.Nie dopuszcza się składnia przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 64.020,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym:

– 60.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100), na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– 3.960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

– ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294),

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869),

– rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1930).

V.     Terminy i warunki realizacji zdania

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Podmiot, któremu zostanie powierzone zadanie powinien je realizować zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

2. Zadanie realizowane będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, pok. 221 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiałyby sprawne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.

3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel przez administrację rządową.

4. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem poddębickim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294).

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.

6. Oferent obowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także do wskazania wykazu mediatorów.

7. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta musza być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzona przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

8. Oferent w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności w powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

9. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe świadczenia wolontariuszy, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

10. Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294) albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

11. Podmiot uprawniony może dołączyć do oferty inne dokumenty potwierdzające zdolność i doświadczenie oferenta do realizacji zadania objętego konkursem – referencje, opinie.

12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań w celach statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.

13. Załączniki do oferty powinny być oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

14. Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnego podpisu).

15. Niepodpisanie, przez wybranego w drodze konkursu oferenta, umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zdania.

16. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VI. Termin oraz sposób składania ofert

1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku do godz. 10.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice – kancelaria Starostwa Powiatowego w Poddębicach – parter.

2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Poddębicach (Kancelaria – parter), przy ul. Łęczyckiej 16, a nie data stempla pocztowego.

3. Ofertę należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym. Wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniona należy wpisać „nie dotyczy”.

4. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób realizacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

6.Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

8. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez podmiot uprawniony do składnia oświadczeń w imieniu oferenta „za zgodność z oryginałem”.

9. Prowadzenie punktów, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota finasowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10. Do oferty należy złożyć:

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
Kopię Statutu organizacji pozarządowej oraz sprawozdanie za rok ubiegły Aktualna kopia statutu
Potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11 d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294)
Aktualny wydruk listy prowadzonej przez wojewodę na dzień składnia oferty
Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi i posiadać wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego odpowiednio nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294), lub w przypadku ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umowy z osobami o których mowa w art. 11 ust. 3a w/w ustawy
 1. Kserokopię umów potwierdzających świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 2. Wykaz w/w osób.
Umowy zawarte z mediatorami 1. kserokopię umów potwierdzających świadczenie mediacji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Wykaz w/w osób.

Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 294) albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z ocena pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy.  

VII.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Poddębicach Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.

Ocena formalna ofert odbywa się za pomocą karty oceny formalnej w oparciu o określone
w niej kryteria.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 2. złożone po terminie,
 3. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celem statutowym organizacji składającej ofertę,
 5. złożone przez nieupoważnione podmioty,
 6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
 7. podpisane przez osoby nieupoważnione,
 8. oferty złożone bez dokumentów o których mowa w dziale VI ogłoszenia.

Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają ww. wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert według przyjętych kryteriów:

 1. zdolność podmiotu składającego ofertę do realizacji zadania na podstawie
  treści oferty, w tym zapewnienie właściwej organizacji i stabilności
  realizacji zadania (w szczególności umowy oraz promesy, referencje, liczba dotychczas obsługiwanych punków nieodpłatnej pomocy prawnej),
 2. proponowany przez organizację wkład własny,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja chce realizować zadanie publiczne,
 4. realizacja zdań z zakresu edukacji prawnej (ulotki, banery, szkoleni itp.),
 5. dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku braku wymaganych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert dokumentów, nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

Komisja Konkursowa opiniująca złożone oferty rozpatrzy je i przedstawi Zarządowi Powiatu rekomendacje co do  wyboru podmiotu w celu powierzenia realizacji zadania najpóźniej
w terminie do  dnia 15 grudnia 2019 roku.

Decyzję o wyborze podmiotu i powierzeniu mu realizacji zadania podejmuje Zarząd Powiatu w  Poddębicach. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwoławczego.

Warunkiem przyznania dotacji jest podpisanie z podmiotem, którego oferta została wyłoniona w otwartym konkursie ofert, umowy według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2018r., poz. 2057).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona zostanie w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń – I piętro w terminie
do dnia 15 grudnia 2019 roku.

VIII.  Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Poddębicach w roku 2018 i 

2019 zadaniach publicznych polegających na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Poddębicach realizował zadanie publiczne w roku 2018 polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a w roku 2019 polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Suma środków z dotacji celowej, przeznaczonych na realizację  zadań wynosiła w roku 2018 – 60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100), a roku 2019 – 64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery dwadzieścia złotych 00/100) co daje w skali dwóch lat łącznie – 124.745,88 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery siedemset czterdzieści pięć złotych 88/10).

IX. Postanowienia końcowe:

Zarząd Powiatu może unieważnić otwarty konkurs w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Poddębicach, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Starosta Powiatowego w Poddębicach.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Poddębicki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poddębickiego w 2020 roku.

 

Obraz na stronie komunikat.jpg

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ