INFORMACJE Z POWIATU

0
88
views

Konkretne wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”

   Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.
W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.
Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Bez opłaty prolongacyjnej
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

 

PT KRUS w Poddębicach zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności. W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS.

Obraz na stronie kurs_prosi2020_04.jpg

PT KRUS Poddębice
źródło: poddebicki.pl

Częściowe przywrócenie handlu na targowisku miejskim

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego dotyczącym możliwości przywrócenia handlu artykułami rolno – spożywczymi na targowiskach miejskich, Burmistrz Uniejowa przychylił się pozytywnie do przesłanej prośby. Przypomina jednak o obowiązujących zasadach sanitarnych zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu.

 

W trosce o bezpieczeństwo kupujących i sprzedających, zamknięcie targowisk miejskich w Polsce zbiegło się niemal w czasie z rozporządzeniem rządowym na temat ograniczeń dotyczących handlu i usług.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło jednak interwencję w tej sprawie z uwagi na fakt, że targowiska umożliwiają konsumentom dostęp do dobrej, polskiej żywności, a jednocześnie są formą wsparcia dla lokalnych producentów rolnych oraz przedsiębiorców. Wśród handlujących jest wiele osób, dla których jest to jedyne źródło utrzymania. Ponadto, targowiska nie klasyfikują się jako zgromadzenia powyżej dwóch osób.

Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa Burmistrz apeluje o odpowiedzialne przestrzeganie restrykcyjnych warunków handlu, które obowiązują od 1 kwietnia. Na targu będzie można sprzedawać wyłącznie artykuły spożywcze i chemiczne. Osoby przebywające na targu nie będą mogły tworzyć skupisk. Sprzedawcy będą zobowiązani do obsługi klientów w rękawiczkach jednorazowych i dezynfekowania punktów handlowych. Klienci będą musieli zachować dystans 1,5 m od stoisk. Wreszcie, liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
PRZYKŁAD Jeśli więc na bazarze będzie 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
A.Ow.

foto:pixabay

źródło: Gmina Uniejów

 

Dofinansowanie do usunięcia azbestu 2020 – WYDŁUŻENIE TERMINU

Gmina Dalików wydłuża termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit).

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek i załączniki należy wypełnić, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, zeskanować i przesłać na adres e-mail: sekretariat@dalikow.eu

do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Mieszkańcy, którzy złożą wniosek są zobowiązani do wpłaty zadatku w kwocie 200,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:

Urząd Gminy w Dalikowie,

Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Poddębicach Filia w Dalikowie

Nr rachunku bankowego: 36 9263 0000 3020 4769 2003 0003

Kwota: 200 zł

Tytuł wpłaty: azbest 2020

 

Planowane dofinansowanie wyniesie do 90 % wartości netto kosztów realizacji zadania, pozostała część zostanie sfinansowana ze środków wpłaconych przez mieszkańców.

Planowany termin usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji to wrzesień 2020 r.

 

Dofinansowanie obejmuje koszty:

– demontażu wyrobów zawierających azbest

– przygotowania wyrobów zawierających azbest do transportu

– transportu wyrobów zawierających azbest

– unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie NIE obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Do wniosku wymagane są następujące załączniki:

– tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane są wyroby zawierające azbest (np. odpis z ksiąg wieczystych, odpis aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, numer elektronicznej księgi wieczystej)

– oświadczenie o wyrażeniu zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania (dotyczy tylko nieruchomości, do których prawo własności posiada kilka osób)

– zgłoszenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego lub decyzja na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (dotyczy tylko mieszkańców, którzy mają eternit na dachu)

– oświadczenie o demontażu wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie (dotyczy tylko mieszkańców, którzy w tej chwili mają eternit na dachu i nie chcą czekać z jego zdjęciem do września)

– informacja o wyrobach zawierających azbest – przygotowana w oparciu o Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (dotyczy wszystkich wyrobów zawierających azbest, które posiada mieszkaniec na terenie gminy Dalików, nie tylko zgłaszanych w tym roku do zabrania)

 

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania będzie pozyskanie przez Gminę Dalików środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Dalikowie:  tel. (43) 678-01-83

 Wniosek i załączniki do pobrania:

 WNIOSEK

OŚWIADCZENIE (współwłasność)

OŚWIADCZENIE (demontaż we własnym zakresie)

 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA  WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Klauzula informacyjna dla dofinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików reprezentowana przez Wójta – P. Radosława Arkusza.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Urzędzie Gminy w Dalikowie jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska, „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., w uchwale nr 13/10 Rady Gminy Dalików z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dalików na lata 2010-2032 oraz w uchwale nr 116/2 Rady Gminy Dalików z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie z tytułu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym Administratora, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu nieruchomości, numeru telefonu oraz adresu e-mail będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Dalików. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –
    w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

źródło: Gmina Dalików

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 INFORMACJA

Wójt Gminy Wartkowicezawiadamia o tworzeniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2020 roku i dotyczy wyłącznie wyrobów zmagazynowanych na terenie posesji. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przygotowaniem do transportu, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i zmagazynowanych na terenie posesji z dofinansowaniem mogą złożyć stosowny wniosek

w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informację o następujących możliwościach złożenia wniosku:

– osoby, które dysponują odpowiednim sprzętem technicznym tj. mogą pobrać na stronie internetowej Urzędu www.wartkowice.pl wniosek wraz z oświadczeniem, wydrukować, wypełnić, i wykonać skan – przesyłają dokumenty na adres mailowy krzysztof.kubiak@wartkowice.pl lub wypełniony wniosek umieszczają w skrzynce pocztowej przygotowanej dla Interesantów, zlokalizowanej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D;

– osoby, które nie dysponują niezbędnym sprzętem technicznym mogą przekazać informacje na adres mailowy: krzysztof.kubiak@wartkowice.pl podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) oraz określając ilość płyt azbestowych lub w/w informacje przekazać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 436785105 wew. 56 lub 793 766 504 – osoba do kontaktu Krzysztof Kubiak; stosowny wniosek wraz z podpisem zostanie uzupełniony w późniejszym terminie w momencie unormowania się sytuacji sanitarnej panującej w kraju;

– dodatkowo w związku z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi proszę o wykonanie dokumentacji fotograficznej posiadanego azbestu i przesłanie zdjęcia/zdjęć na adres mailowy krzysztof.kubiak@wartkowice.pl lub mmsem na nr tel. 793 766 504 (podpisanych w sposób umożliwiający identyfikację tj. imię nazwisko lub adres).

 

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (przewidywane 90 % kosztów kwalifikowanych) oraz środki własne Wnioskodawcy (przewidywane 10 % kosztów kwalifikowanych).

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Wójt Gminy Wartkowice  wystąpido Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi realizację przedsięwzięcia planuje się w okresie wrzesień – listopad 2020 r.

Realizacja zadania będzie zależna od uzyskania dofinansowania oraz liczby osób zainteresowanych odbiorem wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie bezpośrednio z WFOŚiGW w Łodzi mogą się starać osoby fizyczne – informacje dostępne są na stronie  www.wfosigw.lodz.pl w zakładce „Dla beneficjentów”.

Dokumenty do pobrania:

1) Niezbędne do złożenia:

– wniosek,

– oświadczenie;

2) Do zapoznania:

– reulamin dofinansowania,

– wzór umowy,

– klauzula informacyjna RODO.

Krzysztof Kubiak

źródło: Gmina Wartkowice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ