INFORMACJE POWIATOWE

0
90
views

Aktywny samorząd w 2019 roku

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż Powiat Poddębicki przystąpił w 2019 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 r. będą realizowane następujące obszary:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wysokość dofinansowania

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
  • – z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
  • koszty kursu i egzaminów – z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – z kwoty 600 zł do 800 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – z 8.000 zł do 9.000 zł,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – z 3.000 zł do 3.500 zł.

W nowych zadaniach maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
 • szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie
  • 1.500 zł,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.

Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań w Module I:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

Pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2 dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego

w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

a) 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 2. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 4. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Miejsce i termin składania wniosków:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, pokój nr 1 (parter)

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

dla Modułu I – od 02.04.2019 r. do 31.08.2019 r.,
dla Modułu II – od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

Więcej informacji pod nr tel. 43/678-40-40 wew. 12

Obraz na stronie logo_pfron_wersja_podstawowa.jpg

Obraz na stronie aktywny-samorzad-logo_jpg.jpg

PCPR

Wsparcie zwiększające odporność ekosystemów leśnych

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy?
Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Kto może skorzystać z pomocy?
Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Jakie przedsięwzięcia objęte są wsparciem?
Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu: przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Co więcej, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Wysokość wsparcia
Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha.

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

 1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan;
 2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
 3. pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Plan inwestycji – od czego zacząć?
Wniosek o sporządzenie planu inwestycji – po zgromadzeniu wymaganych załączników – należy złożyć do Nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

 1. wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;
 2. wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 3. zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Dodatkowo jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest na obszarach Natura 2000.

Grant dla powiatu

   W dniu 9 maja br. w Sieradzu odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Dotację dla  Powiatu Poddębickiego w wysokości 90 000 zł odebrał z rąk Dyrektora Kancelarii Marszałka – Dawida Mazurkiewicza Wicestarosta Poddębicki – Piotr Majer. W ramach przyznanego grantu zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach. Wszystkie prace zostaną wykonane w czasie przerwy wakacyjnej.
Granty w powiecie poddębickim otrzymały również Gmina Zadzim, która wykona trybuny przy boisku szkolnym w Zadzimiu oraz gmina Dalików na montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalikowie, a także Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” na organizację wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym regionu sieradzkiego i łęczyckiego.

PR

Grant dla powiatu – galeria

Grant dla powiatu

Grant dla powiatu

Grant dla powiatu

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

 W dniu 9.05.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Poddębicachodbyła się Jubileuszowa konferencja naukowa pt. „Zachowania autodestrukcyjne – w obszarze nienazwanych emocji”. Wydarzenie, które  honorowym patronatem objęła Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda odbyło się z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach.
Konferencję otworzyła dyrektor Poradni –  Bożena Michalska, a poprowadziła ją pani Ewa Burska (najstarsza stażem psycholog Poradni).
Wśród zaproszonych gości byli m.in.Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu – pani Iwona Szanda,  Wicestarosta Poddębicki – Piotr Majer, członkowie Zarządu Powiatu Poddębickiego – Zdzisław Cyganiak oraz Piotr Kozłowski, wójt Gminy Wartkowice – pan Piotr Kuropatwa, w imieniu Burmistrza Poddębic sekretarz Urzędu Miejskiego w Poddębicach – pani Elżbieta Król, przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, Powiatowej Komendy Policji w Poddębicach oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu województwa łódzkiego,  placówek oświatowych, opieki społecznej, instytucji kultury oraz wszyscy pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach. W trakcie konferencji swoje prelekcje wygłosili: dyrektor / psycholog PPP w Poddębicach – Bożena Michalska, prof. UAM w Poznaniu dr hab. – Jacek Pyżalski, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień TO TU w Karnicach – Robert Mazurkiewicz, wieloletni pracownik PPP w Poddębicach, pedagog i terapeuta – Ewa Burska, psycholog PPP w Poddębicach –  Małgorzata Charuba.
Były kwiaty, upominki i życzenia. Na zakończenie konferencję uświetnił występ nauczycieli i absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie z oddziałem w Poddębicach – pod kierunkiem dyrektora Krzysztofa Kozińskiego, wokalnie zaprezentował się Jakub Kawecki uczeń klasy III Gimnazjum w Wartkowicach.
Na okoliczność konferencji zostały przygotowane teczki konferencyjne zawierające wykłady prelegentów, artykuły dotyczące tematyki trudnych zachowań dzieci oraz krótki rys historyczny Poradni.
Sama organizacja konferencji, jej przebieg oraz poruszana problematyka spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i zostały wysoko ocenione przez zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Dyrektor Poradni – Bożena Michalska podziękowała wszystkim przybyłym gościom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tak udanego spotkania jubileuszowo – naukowego.

PR

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach – galeria

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 45- lecia działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

 

źródło: poddebicki.pl

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ