Ruszyła budowa kortów tenisowych – inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku

0
73
views

Ten tydzień otworzyło podpisanie umowy na budowę dwóch boisk do gry w tenisa ziemnego. Korty powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie boisk, na terenie strefy uzdrowiskowej A i wzbogacą tym samym ofertę rekreacyjną Uniejowa jeszcze przed nadejściem kolejnego sezonu turystycznego.

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym 20 października br., w przewidzianym terminie do 4 listopada br., do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją zlecenia: General Bud Sp. z o.o., z Uniejowa oraz P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, również z Uniejowa, wyceniły łączny koszt wykonania inwestycji na kwoty, kolejno: 787 200,00 zł oraz 706 979,40 zł. Zaproponowane stawki są co prawda niższe o około 300 tys. zł w porównaniu z pierwszą procedurą, unieważnioną we wrześniu br. z powodu zbyt wysokich ofert. Niemniej jednak, nadal znacznie przewyższają budżet przewidziany na tę inwestycję (212 000,00 zł).

Wnikliwa analiza złożonych dokumentów oraz kosztorysu prac, zakończyła się rozstrzygnięciem postępowania i wskazaniem oferty najkorzystniejszej, o czym poinformowano w ogłoszeniu, opublikowanym 15 listopada w sekcji Zamówień Publicznych serwisu BIP Urzędu Miasta w Uniejowie. Oferta nr 1, złożona przez firmę General Bud Sp. z o.o., została odrzucona i nie podlegała ocenie. Najkorzystniejszą okazała się oferta nr 2 (P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak): wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego propozycja odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, co potwiedza maksymalna ilość punktów, uzyskana zarówno w kryterium ceny, jak i okresu gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady. Wobec powyższych, kolejnym krokiem w kierunku realizacji zadania, było zwarcie umowy, co nastąpiło w miniony wtorek (22 listopada 2022 r.) w gabinecie Burmistrza Miasta Uniejów. Prace przygotowawcze na placu budowy ruszyły bez chwili zwłoki, ponieważ przyjęty przez Strony czas na przeprowadzenie szeregu wielobranżowych prac, zobowiązuje firmę do „przekazania kluczy” Gminie dokładnie za miesiąc, tuż przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono działkę znajdującą się przy Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, wykorzystując w ten sposób zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, toalety, etc.), a też – co również ważne – gotową infrastrukturę komunikacyjną (istniejące drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu).

W ramach przedmiotowego zamówienia, wykonawca wybuduje dwa korty tenisowe. Boiska o wymiarach 18 x 36 metrów każde mają być ze sobą połączone. Nawierzchnia kortów będzie wykonana z utwardzonej mączki ceglanej, położonej na podbudowie z tłucznia oraz warstw żwiru, w których uprzednio zostanie położona sieć nawadniająca oraz odprowadzająca nadmiar wody deszczowej.

Zgodnie z treścią zawartej w dniu wczorajszym umowy, w skład prac do wykonania wchodzą:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
  • roboty ziemne: wykonanie wykopów w gruntach wraz z wywozem ziemi;
  • wykonanie podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku średniego, a następnie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;
  • wykonanie warstwy wierzchniej z mączki ceglanej i nawierzchni wokół kortów (wypełnienie ziemią wraz z obsianiem trawą), ustawienie obrzeży trawnikowych;
  • roboty wykończeniowe: wykonanie linii kortu tenisowego, montaż ogrodzenia oraz systemowych piłkochwytów na słupkach stalowych, montaż furtki oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej;
  • budowa systemu nawodnienia i odwodnienia: montaż instalacji zraszającej, drenażu odwodnieniowego, budowa przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji deszczowej;
  • budowa oświetlenia: montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie złącza energetycznego;
  • wyposażenie boisk: instalacja wzmocnionej siatki, wykonanej w technologii bezwęzłowej z polipropylenu, montaż słupków do tenisa wykonanych z profilu aluminiowego z wewnętrznym mechanizmem napinającym linkę siatki;
obrazek
Plan – rzut pionowy z góry na korty tenisowe w Uniejowie (fragment dokumentacji projektowej zadania).

Po stronie wykonawcy pozostaje również wyposażenie kortów w elementy małej architektury, niezbędnej do gry w tenisa ziemnego oraz przeprowadzenia zawodów sportowych czy organizacji innych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym. W ramach wyposażenia obiektu wuszczególniono: instalację dwóch siedzisk sędziowskich, czterech ławek dla zawodników, trybuny dla widzów o pojemności nie mniejszej niż 100 miejsc siedzących, a także zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni kortu (szczoty, siatki gumowe na listwie drewnianej).

(MB)


Przedsięwzięcie jest współfinansowane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego pod nazwą „Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej”, związanego z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

 

Wyniki badań archeologicznych dały nowy obraz grodu spycimierskiego w XIV w.

Na kartach historii Spycimierza zapisały się losy tętniącego niegdyś życiem grodziska. Przeprowadzone badania wykopaliskowe dały obraz grodu po najeździe krzyżackim.

Pierwsze wzmianki na temat grodziska w Spycimierzu pojawiły się w dokumentach z 1106 roku, dlatego właśnie XII wiek uznaje się za początek miejscowości oraz wybudowanego w niej grodu obronnego. Czas ten zbiega się również z notatkami o miejscowości Spicimir, jakie w swojej Kronice polskiej spisanej w latach 1112-1116 zawarł Gall Anonim.

W czasach średniowiecza, w kontekście powstania Spycimierza, mówiono o „jakimś wodzu, który dał swoje imię grodowi”. Według dawnych podań, wodzem tym był polski możnowładca pochodzący z herbu Leliwa – Spycimir Leliwita.

Wiele faktów tradycyjnych i historycznych wskazuje na to, że Spycimierz traktować należy jako gniazdo Leliwitów, z któ­rego ci ostatni rozeszli się po całym kraju, a z czasem rozrodzili się na 133 domy.

Według dawnych podań, gród kasztelański istniał od IX w. Znajdował się on w miejscu, w którym krzyżowały się szlaki piesze: z Pomorza na Ruś oraz z Łęczycy do Kalisza. Była to warownia o formie pierścieniowatej, wyposażona w wał drewniano – ziemny o konstrukcji rusztowej, z drewnianym ostrokołem.

Choć losy drewnianego grodu w Spycimierzu nie są zbyt dobrze znane, wiele wskazuje na to, że od IX wieku był on znaczącą polską warownią – wiadomo, że funkcjonował tu urząd kasztelana spycimierskiego.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ