UEFA/Grassroots C w Opocznie

0
47
views

Łódzki Związek Piłki Nożnej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kursie trenerskim UEFA/Grassroots C, który odbędzie się w Opocznie. Absolwenci uzyskują uprawnienia trenera z Licencją UEFA C, która zgodnie z uchwałą PZPN uprawnia do prowadzenia wszystkich grup dziecięcych w kategoriach Junior G, Junior F, Junior E, Junior D (od skrzata do młodzika) oraz grupy seniorskie do A klasy włącznie.


Kandydatem na kurs trenerów UEFA/Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 wspomnianej Uchwały. Aplikacja na kurs odbywa się za pośrednictwem platformy www.pzpn24.pzpn.pl, na której trzeba założyć indywidualne konto.

Wnioskodawca musi podać: imię̨ i nazwisko, datę̨ i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail. Wymagane jest również:

– zamieszczenie na stworzonym profilu zdjęcia osobistego które będzie zdjęciem legitymacji trenerskiej,

– określenie wykształcenia wnioskodawcy (minimum średnie),

– w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być́ dołączone skany:

– świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej (jeden w wymienionych dokumentów),

– zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia),

– oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postepowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

– oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań́ medycznych do podjęcia zajęć́ praktycznych na kursie trenerskim,

– zaświadczenia o ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Koszt kursu – 800 zł (zgodny z uchwałą PZPN), możliwość opłaty ratalnej.

Data rozpoczęcia kursu uzależnione jest od tempa rekrutacji. Liczba miejsc ograniczona – 32 osoby. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność́ zgłoszeń.

źródło: Łódzki Związek Piłki Nożnej

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ