ZDALNA SZKOŁA – I INNE INFORMACJE

0
62
views

Gmina Pęczniew pozyskała dotację w wysokości 45.000,00 zł w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach w/w dotacji zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakupiony sprzęt został przekazany Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. Będzie on udostępniony uczniom oraz nauczycielom w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do zdalnego nauczania prowadzonego w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych.

ARiMR: Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

1. za pośrednictwem platformy ePUAP – ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR – INFO@arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

źódło: Gmina Dalików

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
(ART.15 zzc ustawy COVID-19)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 28 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegółowe informacje – pok. nr 5, tel. 43 678-20-22,  43 678 23 44

Przesłanie lub złożenie wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż o dofinansowanie  mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Brak kompletu dokumentów powoduje przedłużenie terminu wypłaty

Powiatowy Urząd Pracy  informuje, iż PEŁNY KOMPELT  dokumentów o dofinansowanie to:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (Załącznik nr 1 do Zasad i Umowy) (w przypadku wersji papierowej podpisany, pieczęć i każda strona zaparafowana).
 • Załącznik nr 1 do Wniosku – Wzór formularza pomocy publicznej.
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 • Umowa o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (w przypadku wersji papierowej zaparafowana każda strona, na ostatniej stronie czytelny podpis i pieczęć).

wymagane dokumenty pod podanym linkiem:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

źródło: Gmina Zadzim

Komunikat dla rolników

Rolniku! Zostaw dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku w skrzynce przy naszym biurze lub w skrzynce urzędu gminy. Podane wskazówki będą dla Ciebie przydatne.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w kopertach lub np. w koszulkach foliowych i mieć zapisany NUMER TELEFONU ROLNIKA oraz nazwisko doradcy, któremu chcemy przekazać dokumenty.

Nie wolno podawać haseł dostępu do wniosku! Tę informacje uzyskuje specjalista wypełniający wniosek dzwoniąc do rolnika lub pisząc maila.

🔰 Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności rolno-środowiskowo – klimatycznych:

 • rolnik powinien zaznaczyć szkicem na mapkach położenie upraw, rodzaj uprawy i ich powierzchnię,
 • jeżeli gospodarstwo musi spełnić wymóg 5% obszarów proekologicznych (EFA) rolnik powinien innym kolorem zaznaczyć położenie tego obszaru, określić jego rodzaj (międzyplon ścierniskowy, ozimy itp.) oraz określić skład gatunkowy mieszanki;
 • jeżeli rolnik posiada krowy lub bydło powinien określić czy specjalista ma wpisać wszystkie sztuki będące w jego posiadaniu, jeżeli rolnik posiada więcej zwierząt w danej grupie lub z jakiegoś powodu nie chce zgłaszać określonych sztuk powinien jasno określić, wypisać czytelnie numery sztuk, które chce zgłosić w danej grupie.
 • jeżeli rolnik chce skorzystać z działania „Poprawa dobrostanu zwierząt” powinien skontaktować się telefonicznie ze specjalistą i zapoznać się z warunkami, które musi spełnić ubiegają się o taką pomoc
 • jeżeli rolnik ubiega się o płatności PŚK i ekologiczne powinien do ww. dokumentów o płatności obszarowe dołączyć strony planu rolnośrodowiskowego, nazwą pakietu lub wariantu oraz powierzchnią zobowiązania i tabelę z płodozmianem na dany rok,
 • przy wariantach dotyczących łąk należy zaznaczyć na mapkach powierzchnię i miejsce tegorocznego wykaszania
 • jeżeli uległ zmianie jakikolwiek punkt planu rolnik MUSI skontaktować się z doradca rolnośrodowiskowym celem ustalenia zmian

🔰 Pozostałe wnioski o pomoc, w których trwają nabory: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”„Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” należy kontaktować się bezpośrednio ze specjalistami obsługującymi dany teren w celu uzyskania szczegółowych informacji o rodzaju dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy.

LODR BRATOSZEWICE: tel. 43 678 40 32, email: poddebice@lodr-bratoszewice.pl

ANNA URBANIAK: tel. 519-301-033, email: a.urbaniak@lodr-bratoszewice.pl

 

Ankiety z mieszkańcami

Informujemy, że w ramach współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie przeprowadzone zostaną na terenie miasta Uniejów telefoniczne ankiety z wybranymi mieszkańcami.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje cykl projektów z zakresu bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego społeczności lokalnej.

Urząd Miasta w Uniejowie podjął współpracę z Uczelnią w ramach badań nad ubóstwem energii cieplnej gospodarstw domowych i związanego z nim zjawiska niskiej emisji oraz ich wpływu na poziom zanieczyszczenia powietrza w wymiarze lokalnym.

 

W pierwszym etapie współpracy, pracownik naukowo-dydaktyczny WAT w Warszawie (z Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności; Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania), przeprowadził badania ankietowe wśród pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie.

 

Kontynuacją dalszej części naukowych badań w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ekologicznego w ujęciu lokalnym jest przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców miasta Uniejów.

Początkowo ankietowanie miało odbyć się w formie ankiet bezpośrednich w miesiącu marcu. Zaistniała sytuacja nie pozwoliła na takie rozwiązanie, dlatego ankiety z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie w formie telefonicznej.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zleciła przeprowadzenie badań Instytutowi Badawczemu IPC Sp. z o. o.

 

Informujemy, ze przystąpienie do ankiety jest dobrowolne a firma przeprowadzająca badanie zapewnia pełną poufność przekazanych opinii.

 

Poniżej przedstawiamy pismo uwierzytelniające podpisane przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarzadzania WAT – płk dr hab. Szymona Mitkow.

 

Przebudowa kładki na półmetku

Mimo wprowadzonych w połowie marca zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych na terenie gminy Uniejów, związanych z epidemią koronawirusa, przebudowa kładki nie odsunęła się w czasie, a prace wykonawcze są już zaawansowane.

W styczniu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy kładki i skweru przy ul. Tureckiej. W związku z realizacją projektu, z dniem 17 lutego br. przeprawa przez rzekę została wyłączona z użytku i rozpoczęto prace budowlane.

 

Mimo ogłoszonego w marcu stanu epidemii prac nie wstrzymano, a wykonawcy otrzymali wszelkie niezbędne wytyczne o prowadzeniu prac z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. Kontynuacja prac leży w interesie zarówno wykonawcy jak i zamawiającego, realizacja inwestycji jest bowiem ważna społecznie – brak dostępu kładki dla pieszych skazuje ich na przechodzenie do strefy uzdrowiskowej mostem. Być może na chwilę obecną, z związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy nie odczuwają znacznie efektów zamknięcia kładki, ale przy normalnym funkcjonowaniu wyłączenie z użytku tej przeprawy jest uciążliwe.

Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. Dotychczas wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, rozebrano przyczółki (miejsca wjazdowe) i usunięto barierki. Udało się także oczyścić, naprawić i odpowiednio wyprofilować wszystkie podpory oraz zabezpieczyć wystające zbrojenia, które są już gotowe do malowania. Posłuży do tego specjalna farba tworząca łatwo zmywalną powlokę anty-graffiti, odporną na ścieranie oraz chemiczne środki czyszczące i rozpuszczalniki.

 

Ponadto zdjęto całą płytę pomostową. Według pierwotnych planów płyta miała być jedynie naprawiona, jednak w miarę postępowania prac okazało się, że jej stan techniczny jest gorszy niż się początkowo spodziewano. W związku z powyższym konstruktor mostowy wykonał nowy projekt, który następnie został poddany ocenie projektantów. Podobnie rzecz się miała z łożyskami; należało zamówić i wykonać, większe  bardziej funkcjonalne elementy.

Mimo niewielkich opóźnień, które wynikają z przyczyn niezależnych, wykonawca szacuje aktualne zaawansowanie prac  na około 50 procent. Obecnie pracownicy czekają na prefabrykaty i łożyska, aby móc dalej kontynuować prace. Gdy tylko uda się je zainstalować, pojawią się balustrady, a cała konstrukcja zacznie nabierać swoich właściwych kształtów. Wykonawcą prac budowlanych przy kładce jest firma Blumen Group sp. z o.o. z Konina, która oszacowała koszt realizacji inwestycji na sumę 1 040 731,29 zł brutto.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu przy ul. Tureckiej, wyłonionym na drodze przetargu wykonawcą została firma Sorted Sp. p. z o.o. z Piaseczna, która w chwili obecnej prowadzi część prac w ramach innej inwestycji na terenie miasta, w ramach przebudowy otoczenia Kolegiaty. W tym wypadku, realizacja inwestycji, została tymczasowo wstrzymana i przesunięta w czasie. W momencie ogłoszenia stanu epidemii prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. O tyle łatwiej było podjąć decyzję o odsunięciu robót na dalszy termin.


Obie inwestycje przygotowano do realizacji w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

(A.Ow.)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ