Z POWIATU: Stacja meteo w pobliżu boisk

0
63
views
W Uniejowie powstaje nowoczesna stacja meteorologiczna. Będzie monitorować i rejestrować dane na temat temperatury, siły wiatru, ilości opadów i innych czynników klimatycznych. Informacje posłużą do celów naukowych, ale będą też przydatne dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów.

Uniejów w roku 2011 otrzymał oficjalny status uzdrowiska termalnego. Tym samym miejscowość stała się jedynym uzdrowiskiem w województwie łódzkim, najmłodszym polskim uzdrowiskiem oraz pierwszym uzdrowiskiem termalnym.

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399), gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska, winna posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych (w tym wypadku wody termalne) oraz klimat o właściwościach leczniczych, potwierdzonych na zasadach określonych w art. 35 i art. 36 tej Ustawy.

Wymogiem koniecznym dla uzyskania przez gminę świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych badań, których ramy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006 roku w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565).

Stacja, która właśnie powstaje, posłuży do zebrania niezbędnych danych, scharakteryzowania i oceny właściwości uniejowskiego klimatu i bioklimatu, przedstawionej następnie Ministrowi Zdrowia w tzw. operacie uzdrowiskowym czyli dokumencie zawierającym charakterystykę obszaru pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej.

Wyniki pomiarów automatycznej stacji meteorologicznej w Uniejowie pozwolą na bieżące monitorowanie m.in. temperatury powietrza, wilgotności, sumy opadów i prędkości wiatru. Urządzenia pomiarowe oszacują ponadto promieniowanie, sumę opadów oraz ilość pyłów zawartych w powietrzu.

Stacja w Uniejowie będzie spełniać najwyższe standardy WMO (World Meteorological Organization) – według których buduje się stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –  zapewnia wykonawca zadnia.

Warto podkreślić, że poza względami stricte naukowymi, stacja meteo ma również funkcjonalny charakter, pomocny dla mieszkańców i odwiedzających. Aktualizowane na bieżąco dane będą widoczne na stronie internetowej, najprawdopodobniej w formie widżetu pogodowego, na ich podstawie np. lekarz uzdrowiskowy będzie mógł wyznaczyć harmonogram zajęć kuracjuszy.

Na chwilę obecną, w ramach planowanych prac, zagospodarowano i ogrodzono tzw. ogródek meteorologiczny czyli przestrzeń, na której stanął już 10 metrowy maszt i sukcesywnie instalowane są pozostałe niezbędne urządzenia pomiarowe.

Wykonawcą zadania opiewającego na kwotę około 80 tys. zł jest firma Press Buttom z Krakowa, która rozwinęła skrzydła w sektorze energetyki wiatrowej i jakości powietrza, a obecnie tworzy zaawansowane systemy pomiarowe, wspiera implementację nowych rozwiązań pomiarowych i informatycznych. Doświadczenie i wiedza zdobyte na przestrzeni wielu lat działalności stały się gwarantem jakości świadczonych usług.

A.Ow.

 

Kolejny sprzęt trafił do szkół

11 maja b.r. Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek oficjalnie przekazał do szkół sprzęt komputerowy. Miasto pozyskało środki w ramach programu „Zdalna szkoła”. Już wkrótce sprzęt zostanie rozdysponowany między nauczycieli i uczniów.

Sprzęt zakupiono w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działąnia1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt umożliwia zakup komputerów ze środków finansowych z budżetu UE nie przewidując przy tym wkładu własnego ze strony samorządów. Gmina Uniejów pozyskała blisko 60 tys. dotacji, za którą zakupiono 22 komputery. Są to komputery all-in-one, które trafiły do szkół w gminie Uniejów i posłużą do nauki zdalnej zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Po zakończonej nauce online, w/w sprzęt zasili pracownie komputerowe w szkołach.

Pandemia koronawirusa, której konsekwencją jest zamknięcie szkół, sprawiła, że uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów w swych domach. Dzięki takim projektom jak ten, który właśnie realizujemy, dzieci bez przeszkód będą mogły kontynuować naukę na odległość, a szkoły wzbogacą się w nowoczesny sprzęt, co zaowocuje z pewnością również po ustaniu trudnej sytuacji. – podkreśla Burmistrz Józef Kaczmarek.

Wyżej wymieniony projekt nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem. W 2015 roku gmina zaopatrzyła placówki edukacyjne w sprzęt o wartości blisko 4 mln zł w ramach projektu „E-usługi publiczne w Gminie Uniejów”. Jego głównym celem było zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w urzędzie i jednostkach podległych oraz stworzenie interaktywnego systemu kształcenia w szkołach. Również w tym przypadku gmina uzyskała wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 opiewające na kwotę 2 703 412 zł. Wówczas do szkół i przedszkola trafiły takie sprzęty informatyczne jak: ultrabooki, zestawy do wideokonferencji, tablety, urządzenia wielofunkcyjne.

Podobnie trafionym pomysłem było złożenie wniosku do Fundacji Promocji Gmin Polskich na zakup 24szt. laptopów i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerowej. Projekt w 100% został dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa.

Uczniowie placówek edukacyjnych z terenu gminy są więc sukcesywnie ,,zaopatrywani” w nowinki elektroniczne, co jest niezwykle ważne w dobie powszechnej cyfryzacji i globalizacji. Warto też zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe starania gminy o pozyskanie środków zewnętrznych jak dotąd zawsze kończyły się ze skutkiem pozytywnym.

W sytuacji, z którą od kilku miesięcy mierzy się cały świat, gminne placówki oświatowe nie pozostały nieprzygotowane. Pandemia wprawdzie wymusiła wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć, ale ilość sprzętu oraz zaangażowanie i profesjonalne podejście nauczycieli pracujących w systemie zdalnym pozwoliło kontynuować program i postawione cele edukacyjne zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Nauczyciele stanęli na wysokości zadania, aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności cyfrowe, przeszli szkolenie z zakresu prowadzenia lekcji online, za co składam na ich ręce serdeczne podziękowania wraz z życzeniami wytrwałości, zdrowia i szybkiego powrotu do murów szkół – reasumuje Włodarz miasta.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

A.B./A.Ow.

foto: Pixabay.com

źródło: Gmina Uniejów

 

Wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza w punktach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wartkowice od 25 maja 2020r

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. do poszczególnych palcówek może być przyjęta następująca liczba dzieci:

  1. Publiczne Przedszkole w Wartkowicach – 7
  2. Punkt Przedszkolny w Drwalewie – 15/16
  3. Punkt Przedszkolny w Pełczyskach -12
  4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wartkowicach – 8
  5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kłódnej – 8

Zainteresowanych rodziców (opiekunów) prosimy o kontakt z dyrektorem danej placówki oświatowej.

Publiczne Przedszkole w Wartkowicach, Punkt Przedszkolny w Drwalewie, Punkt Przedszkolny w Pełczyskach tel. kontaktowy 43 678 55 46.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wartkowicach tel. kontaktowy 668 414 724.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kłódnej tel. kontaktowy 43 678 55 31, 606 924 951.

 

źródło: UG Wartkowice

 

 

DOTACJA Z WFOŚIGW DLA OSP PĘCZNIEW

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotacje 108 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja”. W gronie jednostek, które otrzymały dofinansowanie na sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie znalazła się jednostka z Pęczniewa. W ramach otrzymanej dotacji zakupiona zostanie wysokiej klasy motopompa o bardzo dużej wydajności. Całkowita wartość zadania to kwota ponad 41.000,00 zł, z czego 80% pochodzić będzie z WFOŚiGW w Łodzi.

 

ZDALNA SZKOŁA

W ramach drugiego konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo gmina Pęczniew pozyskała dotację w wysokości 55.000,00 zł. Oznacza to maksymalne wykorzystanie puli środków przyznanych naszemu samorządowi. Na wysokość dotacji miała wpływ liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. W ramach w/w dotacji zakupione zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. W pierwszej edycji konkursu gmina Pęczniew pozyskała dotację w wysokości 45.000,00 zł , co łącznie daje kwotę 100.000,00 zł na sprzęt informatyczny. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

źródło: Gmina Pęczniew

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ