5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.

 

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

 

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

 

Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji – a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR – przypomniała podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 marca w siedzibie resortu rolnictwa Halina Szymańska, Prezes ARiMR. Oznacza to, że jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie ubiegać się o przyznanie pomocy w wysokości np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzymania takiego właśnie wsparcia – a z danych rejestrowych Agencji będzie wynikać, że liczba członków jest mniejsza, np. 30 osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

 

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Nie zmieniają się także pozostałe terminy. Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie analizy naborów przeprowadzonych w poprzednich latach można zauważyć, że liczba ubiegających się o wsparcie kół i kwota przyznawanej im w ostatnich latach pomocy rosną. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

 

Program dofinansowania do odbioru TV

Dofinansowanie do nowego odbiornika

W środę (30.03.2022 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowelizacja przewiduje m.in. rozróżnienie kwoty dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego. W przypadku zakupu telewizora kwota dofinansowania wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to100zł.

Od 23 maja w województwie łódzkim rozpocznie się zmiana sposobu, w jaki odbieramy bezpłatną telewizję naziemną. W odpowiedzi na nadchodzące zmiany rząd przygotował specjalny program dofinansowania do zakupu odbiorników, niezbędnych do korzystania z nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej , u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanego sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC.

Dofinansowaniem będzie objęty zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.  2021 r. poz. 55), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie. Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika przez wypełnienie formularza online na platformie gov.pl bądź w placówkach Poczty Polskiej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.gov.pl/CyfrowaTV lub dzwoniąc pod numerem specjalnej infolinii 42 253 54 30.

 

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Pszczelarze mogą już ubiegać się o dodatkowe środki finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać.

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu krajowego.

Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

Warunki przyznawania UPP są identyczne jak w roku 2013, tzn. w ramach płatności nie obowiązuje limit powierzchni, a to oznacza, że do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy, którzy o jednolitą płatność obszarową wystąpią do ARiMR.

Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego roku – zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR.

źródło: Gmina Dalików

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wartkowice zawiadamia o tworzeniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie usuwania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2022 roku i dotyczy wyłącznie wyrobów zmagazynowanych na terenie posesji. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przygotowaniem do transportu, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i zmagazynowanych na terenie posesji z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Wartkowice, z/s Stary Gostków 3D, 99 – 220 Wartkowice

w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wzór wniosku oraz niezbędnych załączników dostępny jest w tut. Urzędzie oraz do pobrania poniżej.

Dodatkowo w związku z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi proszę o wykonanie dokumentacji fotograficznej posiadanego azbestu i przesłanie zdjęcia/zdjęć na adres mailowy krzysztof.kubiak@wartkowice.pl lub mmsem na nr tel. 793 766 504 (podpisanych w sposób umożliwiający identyfikację tj. imię nazwisko lub adres Wnioskodawcy).

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (przewidywane 90 % kosztów kwalifikowanych) oraz środki własne Wnioskodawcy (przewidywane 10 % kosztów kwalifikowanych).

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Wójt Gminy Wartkowice  wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi realizację przedsięwzięcia planuje się w okresie wrzesień – listopad 2022 r.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach od  800 do 1500 lub pod nr tel. 436785105 wew. 56 i 793 766 504 – osoba do kontaktu Krzysztof Kubiak.

Realizacja zadania będzie zależna od uzyskania dofinansowania oraz liczby osób zainteresowanych odbiorem wyrobów zawierających azbest.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1) Niezbędne do złożenia:

– wniosek,

– oświadczenie.

2) Do zapoznania:

– reulamin dofinansowania,

– wzór umowy,

– klauzula informacyjna RODO.

źródło: Gmina Wartkowice

 

OFENSYWA DROGOWA

Z początkiem marca rozpoczął się pierwszy etap przebudowy i remontu dróg na terenie gminy Pęczniew. W ramach zadania pod nazwą ” Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji” przebudowane zostaną trzy odcinki dróg w miejscowości Lubola, droga Suchorzyn – Dybów oraz droga w miejscowości Brzeg. Łącznie na odcinku 4348 metrów pojawi się między innymi podbudowa z kruszywa łamanego, masa asfaltowa, nowe przepusty oraz oznakowanie. Ponadto w ramach w/w zadania gruntownie zostaną wyremontowane odcinki dróg Jadwichna – Brzeg, w Popowie oraz Brodni Kolonia o łącznej długości 4152 metrów. W ramach remontu pojawią się nowe nakładki asfaltowe, utwardzone zostaną z kruszywa łamanego pobocza oraz pojawi się nowe  oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą prac jest firma Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, a wartość wszystkich prac to kwota 3.102.614,93 zł. Dzięki dotacji otrzymanej przez nasz samorząd w ramach programu Polski Ład w wysokości 95% wartości inwestycji wkład własny to tylko 155.130,75 zł. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg w którym zakłada się remont jednego odcinka drogi gminnej oraz gruntowną przebudowę kolejnych 8 ciągów drogowych.

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Złożono wnioski w ramach programu „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”

Gmina Uniejów złożyła 8 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zadania własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach.

Zarząd Województwa Łódzkiego w lutym br. ogłosił nabory o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 rok, gdzie maksymalna kwota pomocy wynosi 12 tys. zł. oraz nowy program Samorządu Województwa Łódzkiego „Infrastruktura sołecka na plus” na projekty w zakresie infrastruktury w sołectwach. Tu maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

W gminie Uniejów tzw. małe granty – „Sołectwo na plus”-  jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem sołectw. Przy pomocy gminy zostało złożone projekty z ośmiu sołectw: Czepów, Zaborów, Skotniki, Kuczki, Rożniatów Kolonia, Felicjanów, Lekaszyn, Hipolitów.

Pięć zgłoszeń dotyczy placów zabaw (Czepów, Zaborów, Skotniki, Kuczki, Rożniatów Kolonia). Jedno zgłoszenie dotyczy zakupu klimatyzatora z funkcją ogrzewania sali w budynku OSP Felicjanów, Sołectwo Lekaszyn chce utwardzić teren przy altanie, natomiast Sołectwo Hipolitów zamierza kupić meble ogrodowe do altany. Wszystkie zgłoszenia opiewają na kwotę 12 tys. zł.

Z programu „Infrastruktura sołecka na plus” zostały złożone dwa projekty z wnioskiem o dofinansowanie  po 100 tys. zł. przez sołectwo Spycimierz „Ścieżka historyczno-przyrodnicza w Spycimierzu”. W ramach zadania zaplanowano utworzenie ścieżki przybliżającej historię i dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze. Ścieżka będzie oznakowana tablicami oraz witaczami przy wjazdach do miejscowości Spycimierz. Planowana jest też ścieżka wirtualna.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie tożsamości regionu, a także walor edukacyjny, uświadomienie lokalnej historii mieszkańcom miejscowości. Dodatkowym walorem będzie wykonanie szlaku oraz mapy okolicy, która przyczyni się do lepszej komunikacji ludności.

Sołectwo Zieleń złożyło na projekt p.n. Kwietna Łąka – źródło kwiatów do układania dywanów na procesję Bożego Ciała, w ramach którego na  powierzchni ponad 2 ha przewidziano powstanie kwietnej łąki. Będzie ona służyć będzie kilku celom – przede wszystkim będzie miała wymiar edukacyjny, gdyż uzmysłowi gościom, że źródło piękna kwiatowych dywanów pochodzi z najbliższej okolicy. W ciągu roku łąka stanowić będzie kwiatowe zaplecze dla Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”, które prowadzić będzie szeroki program edukacyjny związany z niematerialnym dziedzictwem kultury. Całkowita wartość projektu to 120 tys. zł.

Przy przygotowaniu zgłoszeń do urzędu Marszałkowskiego dużym wsparciem byli pracownicy Urzędu Miasta.

Urszula Łukasik

 

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

 • Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
 • Iwoniczu Zdroju – w terminie od 14 lipca do 3 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

 • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2007–2015) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
 • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
 • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 13 maja 2022 r.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.plSzczegółowe informacje pod numerami tel.: (43) 824 14 18 i (43) 824 15 43.

Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:

 • w Szklarskiej Porębie,
 • w Iwoniczu Zdroju,
 • w Horyńcu Zdroju,
 • w Kołobrzegu,
 • w Jedlcu,
 • w Świnoujściu.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
 • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Koszty związane z 21-dniowym pobytem
i dojazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerami tel.: (43) 824 14 18 i (43) 824 15 43.

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie poinformować o kampanii, której celem jest pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie poinformować o kampanii, której celem jest pozyskanie

Kino plenerowe

Nowy autokar szkolny      Ocena 0/5 Gmina Wartkowice informuje, iż dnia 5 czerwca 2024 r. BUSIMPORT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostarczyła, zakupiony na potrzeby dowozu do szkół uczniów z terenu naszej Gminy,

Driady zapraszają na koncert kończący sezon

Wraz z końcem roku szkolnego przychodzi czas podsumowań również dla zajęć dodatkowych. Uniejowskie mażoretki chcą podzielić się sukcesami i zaprezentować efekty swojej pracy przed lokalną społecznością w formie koncertu. „Driadowa Fiesta”, czyli podsumowanie sezonu

Ewa Pajor oficjalnie w FC Barcelona

Jakiś czas temu media zagraniczne i polskie spekulowały, że pochodząca z gminy Uniejów (Pęgów) wybitna polska piłkarka – Ewa Pajor przechodzi do FC Barcelona. Teraz te informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez hiszpański klub i samą Ewę Pajor

Znamy przeciwnika Marcina Tybury na Gali UFC Vegas 95

Marcin Tybura, polski zawodnik mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej, zwycięzca turnieju M-1 Grand Prix 2013 oraz mistrz M-1 Global wagi ciężkiej w latach 2014–2015, ogłosił na swoim fanpage na Facebooku, że już 10 sierpnia zmierzy