WIEŚCI Z POWIATU

0
56
views

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2021 ROK

Urząd Gminy Pęczniew informuje producentów rolnych o możliwości otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:
 od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
– od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu określonego na 2021 rok.
Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wniosek do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.

Tabela do faktur do pobrania.

 

Mimo niesprzyjającej aury kontynuowane są prace w ramach projektu unijnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”.  Aktualnie trwają roboty wykończeniowe przy budynku  Przedszkola Publicznego w Pęczniewie. Pełną parą rozpoczął się ostatni etap inwestycji, a mianowicie termomodernizacja budynku urzędu gminy. Docieplane są ściany i strop.  Zmodernizowano centralny system produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą oraz zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1.755 856,38, w tym dofinansowanie unijne wynosi 1.212 754,63 zł. Dodatkowo samorząd pozyskał na w/w zadanie środki z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki. Wysokość dotacji to 73 073,00 zł, preferencyjna pożyczka to kwota 170 507,00 zł.

 

KURS CHEMIZACYJNY

BUDŻET GMINY 2021

W dniu 22 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 19 080 955,69 zł, a wydatki ustalono na poziomie 18 781 462,69 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 299 493,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie dwóch inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Zagospodarowanie terenu na ul Wspólnej w miejscowości Pęczniew”zakłada budowę kanalizacji deszczowej, parkingów, małej infrastruktury i oświetlenia na ul. Wspólnej. W/w zadanie obejmuje również remont chodników i położenie nakładki asfaltowej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 682 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wynosi 299.999,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 382.001,00 zł. Druga inwestycja związana jest z zabezpieczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy obsługiwanych przez SUV Księża Wólka. Na budowę zapasowego zbiornika retencyjnego zabezpieczono 234 999,00 zł, a część środków pochodzi również z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja ul. Wspólnej to nie jedyny projekt unijny ujęty w budżecie. Dzięki zabezpieczeniu środków kontynuowane będzie zadanie pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 1 346 773,79 zł. Przyszły rok zapowiada się  bardzo pracowicie, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku.

źródło: Gmina Pęczniew

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu  26.01.2021r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  – Podprogram 2020.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 13:00z zachowaniem aktualnie funkcjonujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Szczegóły na stronie GOPS Zadzim – http://gops.gminazadzim.pl/

źródło: Gmina Zadzim

 

Zaproszenie na bezpłatne webinarium

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

źródło: Gmina Dalików

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021

- plakat_nsp_2.jpg

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Nabór kandydatów na  rachmistrzów spisowych odbywa się na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.). Ogłasza go Gminny Komisarz Spisowy.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.
w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Kto może się zgłosić?

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowychdokonuje się spośród osób:

 • które ukończyły 18 lat,
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługują się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice,
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice z dopiskiem na kopercie „NSP 2021 – Nabór kandydata na rachmistrza spisowego”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@wartkowice.pl, platformy ePUAP.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Formularz zgłoszenia dla kandydata na rachmistrza

Gminny Komisarz Spisowy
źródło: Gmina Wartkowice

Przebudowa ul. Awaryjnej

Wraz z końcem roku dobiegły końca wszystkie prace budowlane, będące przedmiotem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Uniejów”. W ramach wspólnego zamówienia, finansowanego ze środków z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy Uniejów, samorząd zrealizował trzy projekty infrastrukturalne, znajdujące się na liście planowanych, podstawowych przedsięwzięć, zawartych w planie rozwoju uzdrowiska.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, polegających kolejno na: budowie chodnika przy ul. Krasińskiego i utwardzeniu placu przy ul. Ireny Bojakowskiej i ul. Kościelnickiej w Uniejowie, które zostały wykonane w pierwszej kolejności, a także przebudowie ul. Awaryjnej, którą ze względu na potrzebę uzyskania pozwoleń od wojewódzkiego konserwatora zabytków, przeprowadzono jako ostatnią.

Przebudowa ul. Awaryjnej polegała na budowie nawierzchni z kostki betonowej. Ten niewielki łącznik pomiędzy ulicami Dąbską i Krótką służy jako dojazd do zaplecza i podwórek kamienic, tworzących wschodnią pierzeję Rynku Miejskiego. Lokalizacja w obrębie tzw. Historycznego Układu Przestrzennego wymagała od wykonawcy uzyskania szeregu pozwoleń na przeprowadzenie prac budowlanych na tym terenie.

(MB)

 

Burmistrz podpisał umowę na rozbudowę hydroforni w Ostrowsku

W poniedziałek, 25 stycznia 2021 r. Burmistrz Józef Kaczmarek przy kontrasygnacie Skarbnik Arlety Pietrzak podpisał z p. Kazimierzem Żurawskim umowę, która dotyczy realizacji prac budowlanych inwestycji polegającej na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku.

Przebudowa i modernizacja hydroforni jest jednym z elementów uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Uniejów. Wykonawca zadania, firma Wodner II z Neru Kolonii (Wartkowice), został wyłoniony w drodze drugiej procedury przetargowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej, kontenerowej SUW oraz realizację nowego budynku technologicznego z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych instalacji dla funkcjonowania nowego obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie przewiduje ponadto dostawę zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni II stopnia celem zabezpieczenia zapasu ilości wody w okresach zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia stabilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci wodociągowej.
Nowoczesne i automatycznie sterowane pompy będą podnosić ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach porannego i wieczornego szczytu, zaś zmniejszać je w nocy, kiedy pobór wody jest minimalny. Automatyzacja tego procesu zapewni wysoką ekonomikę dystrybucji wody.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy do końca 2021 roku i udzielenia gwarancji jakości wykonania prac na okres 6 lat od dnia odbioru końcowego. Koszt wykonania zadania określony w umowie opiewa na kwotę około 2,5 mln złotych.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego hydroforni oraz usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę.

Inwestycja jest czwartym elementem w ramach zadania pod nazwą: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Winnica Bogumiła – wykonawca wybrany, umowa podpisana

Już niebawem rozpocznie się metamorfoza Placu Bogumiła. Zagospodarowania przestrzeni podejmie się firma EKOMEL z Poddębic wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Przestrzeń będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest na działce znajdującej się naprzeciwko nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Uniejowie. W chwili obecnej plac na skarpie jest jeszcze w stanie „surowym”, jednak w myśl ustaleń zawartych w umowie, teren nabierze właściwych kształtów jeszcze w połowie tego roku.

Zwycięską firmą, która podejmie się realizacji zamówienia jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOMEL z siedzibą w Poddębicach, wyłoniona w drodze 4. przetargu. Koszt przedsięwzięcia opiewa na sumę blisko 2 mln złotych, ale i tak kwotę można uznać za „rozsądną” na tle pozostałych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Roboty budowlane rozpoczną się już wkrótce, a jako sfinalizowanie przygotowań do rozpoczęcia prac można traktować podpisanie umowy w dniu 25 stycznia br. Obecni w tym wydarzeniu byli: Burmistrz Józef Kaczmarek oraz Sebastian Pietras – Prezes Zarządu.

Inwestycja będzie polegała w pierwszej kolejności na odkrzaczeniu i wyrównaniu terenu ze spadkiem od parkingu przy ul. Kościelnickiej do rzeki. Wygodne poruszanie się po spadzistej działce umożliwią schody łączące ul. Kościelnicką z nowymi bulwarami. Sercem projektu jest fontanna z kaskadowo płynącą wodą, co umożliwi instalacja zamkniętego obiegu wody oraz budowa specjalnego zbiornika na skarpie i koryta strumienia.

Całości dopełnią tarasy ziemne z nasadzeniami winorośli oraz elementy małej architektury takie jak: ławki, siedziska czy kosze na śmieci, a także oświetlenie terenu, które pozwoli Gościom przyjemnie spędzić czas, niezależnie od pory dnia. Otwarty, zielony plac zapewne będzie zachęcać do społecznych interakcji i odpoczynku.

Zagospodarowana winnica na skarpie, pamiętana przez wielu mieszkańców jako „księdza ogród” bez wątpienia odmieni tę część miasta, stanie się kolejnym elementem infrastruktury turystycznej, przyciągającym Gości i zachęcającym do integracji społecznej poprzez wspólne spotkania i rozmowy. Projektanci dołożyli także starań, aby plac spójnie komponował się z założeniami przyjętymi dla bulwarów.

Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, uwzględniająca kompleksową przebudowę obu brzegów rzeki to przedsięwzięcie rzędu ponad 12 milionów złotych. Na budowę turystycznej infrastruktury i zagospodarowanie terenu wzdłuż Warty, Samorząd pozyskał 6,5 mln zł unijnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

 

Kto i za ile wykona dokumentację potrzebną do przebudowy dróg?

Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych na terenie Uniejowa. W połowie stycznia podpisano umowę.

Ulice, o których mowa, to Wiśniowa, Lipowa, Wiejska i Różana, zlokalizowane w pobliżu przedszkola. Modernizacja w/w ulic polegająca na opracowaniu projektów i późniejszej przebudowie jest długo wyczekiwaną inwestycją w zakresie infrastruktury drogowej. Nawierzchnie wykonane z wysłużonej trylinki, pełne nierówności, dziur i wypukłości w postaci studzienek są prawdziwym utrapieniem, zwłaszcza dla kierujących pojazdami.

W listopadzie 2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do każdego odcinka. Zamówienie podzielono na 4 odrębne zadania. Do każdego z nich zgłosiło się po 5 oferentów: firma A & J CONSULTING Andrzej Kałużny z Lubina, firma Budovia Sp. z o. o. Sp. k. z Łodzi, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z Sędzisławia, firma MT-Projekt Sp. z o. o. z Grójca, oraz firma DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi.

Złożone oferty kształtowały się na poziomie od 10 do ponad 90 tys. zł, z nich najkorzystniejsze propozycje przedstawiły firmy: A & J CONSULTING Andrzej Kałużny z Lubina dla ul. Wiśniowej (długość ok. 500 m – koszt 24.450,00 zł) oraz firma DB Construct Sp. z o.o. dla ulic: Różanej (długość ok. 170 m, koszt 14.598,06 zł), Wiejskiej (długość ok. 130 m, koszt 11.118,29 zł) i Lipowej (długość ok. 130 m, koszt 13.324,97 zł).

Ci dwaj wykonawcy wyłonieni w przetargu będą musieli przygotować: kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla poszczególnych zadań, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne. Projekty, każdy z osobna, będą obejmować przebudowę istniejących dróg, przebudowę chodników oraz wykonanie systemu odwodnienia. Tam, gdzie będzie możliwość, Wykonawca zaprojektuje ponadto pas zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.

Gotowe dokumentacje powinny być przedstawione do końca pierwszego półrocza tego roku. Przypominamy, że perspektywa przeprowadzenia remontu i modernizacji dróg stała się możliwa dopiero w 2019 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Poddębickiego i Burmistrzem Miasta Uniejów. Chociaż ulice znajdują się w granicach administracyjnych Uniejowa, ich zarządcą jest Powiat Poddębicki. Wcześniejszy brak zgody ze strony władz powiatu uniemożliwił gminie podjęcie jakichkolwiek kroków.

Porozumienie nie tylko dało zielone światło na przeprowadzenie remontu, ale w myśl ustaleń władze obu samorządów postanowiły współdzielić koszty przygotowania dokumentacji.

A.Ow.

 

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. działalności  gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar – 1 etat)

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1600;
 3. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.   nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej (w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz regulujących zagadnienia obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w tym m.in. ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do ustawy; ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
 2. preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku;
 3. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych,
 4. umiejętność organizacji i przeprowadzania szkoleń obronnych,
 5. wiedza w zakresie planowania operacyjnego, planowania i przeprowadzania kontroli realizacji zadań obronnych, sprawozdawczości z wykonania zadań obronnych ( w tym umiejętność pracy na mapach, wykonywania prac graficznych);
 6. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,
 7. predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. działalności  gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I)  należy:

 1. przyjmowanie wniosków CEIDG-1:
 1. o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 2. o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 3. o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 4. o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 5. o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 1. przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 2. archiwizowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 3. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Uniejów do dnia przekazania wpisu do CEIDG, nie później jednak niż do 31.12.2011 r.,
 4. opracowywanie statystyk i raportów dotyczących działalności gospodarczej;
 5. wydawanie licencji na transport drogowy taksówką oraz przewóz regularny i regularny specjalny;
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego polegających w szczególności na zapewnieniu zainteresowanym:
 1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
 3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych;
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
 2. realizacja zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) kontrola terminów wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń,

 1. kontrola wykorzystania ustalonego limitu punktów sprzedaży alkoholu,
 2. ustalanie i nadzorowanie opłat (w tym na raty) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 3. przyjmowanie oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach,
 4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 1. przygotowywanie wspólnie z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, bieżąca koordynacja działań oraz składanie sprawozdań z jego realizacji;
 2. organizowanie pracy i obsługa Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej przy Burmistrzu;
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 1. opracowanie, wdrażanie w życie oraz aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Uniejów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz „Planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Uniejów”;
 2. opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;
 4. utrzymywanie w stałej gotowości Gminny zespół zarządzania Kryzysowego, organizowanie posiedzeń i prowadzenie dokumentacji, w tym roczny plan pracy, protokoły posiedzeń, itp.
 5. organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych urzędu, samodzielnych stanowisk oraz gminnych formacji obrony cywilnej;
 6. koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC;
 7. planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 8. koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy;
 9. koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 10. prowadzenie rejestracji oraz współudział w organizacji kwalifikacji wojskowej;
 11. opracowywanie decyzji w sprawach: wypłacania świadczeń  dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia; uznawania poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny; uznawanie żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołana za żołnierza samotnego;
 12. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 13. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poddębicach i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej;
 14. współdziałanie z gminnymi jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 15. wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych – państwa gospodarza);
 16. prowadzenie ewidencji:
 1. aktów normatywnych dotyczących obronności i OC /zarządzenia, wytyczne/,
 2. decyzji Burmistrza podjętych w zakresie obronności i OC,
 3. protokołów przeprowadzonych kontroli;
 1. aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym zawłaszcza:
 1. Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 2. Planu obrony cywilnej,
 3. Regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
 4. Dokumentacji „Służby Stałego Dyżuru Burmistrza”,
 5. Planu akcji kurierskiej,
 6. Planu Zarządzania kryzysowego;
 7. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Burmistrza;
 8. przygotowanie, aktualizacja i wdrażanie przepisów w zakresie ewakuacji  ludności i mienia i przygotowywanie planów ewakuacji zgodnie z przepisami prawa;
 9. opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 10. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. niezbędne

 

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe
  1. list motywacyjny, CV,
  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy;
  3. kserokopie dokumentów dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.
 2. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia  8 lutego  2021r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – podinspektor ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
 1. Informacje dodatkowe
 2. kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063)288-97-52

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1040 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ