WIEŚCI Z POWIATU

0
120
views

RUSZYŁY PRACE NA TARGOWEJ

Ulica Targowa w Poddębicach stała się placem budowy. Gminny samorząd rozpoczął przebudowę drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych oraz przy której znajdują się siedziby firm i instytucji. Inwestycja kosztuje blisko 4 mln zł i jest dofinansowana na poziomie 85% przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

– Na początek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Poddębicach wykonuje prace w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Zamontowano już 15 nowych studni betonowych i powstał rurociąg główny PEHD 110. Do montażu zostały jeszcze przyłącza, studnie, a także hydranty. Łączna wartość zadania wynosi ponad 400 tys. zł. Obecnie trwa też frezowanie jezdni. Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. do końca czerwca przyszłego roku wybuduje nową nawierzchnię asfaltową, chodniki, ścieżkę rowerową, która połączy ul. Zieloną z ul. Mickiewicza. Pojawią się również parkingi, oświetlenie ledowe i wjazdy do posesji.

– Każda inwestycja infrastrukturalna jest potrzebna, zwłaszcza jeśli ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców – uważa Sławomir Stelmasiak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach.

Nie jest to jedyne przedsięwzięcie drogowe Gminy. Warto przypomnieć, iż władze miasta przy okazji modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej odnowiły dywanik asfaltowy w Klementowie, Pradze, Borysewie i Bałdrzychowie. Ponadto podpisały umowę na budowę ul. Brzozowej, Sosnowej i Klonowej w Poddębicach oraz na odcinku Leokadiew-Tumusin-Panaszew. Trwają też przygotowania do powstania drogi w miejscowości Kolonia Byczyna, nazywanej termalną.

Za utrudnienia w obrębie ul. Targowej przepraszamy!

źródło: Gmina Poddębice

INWESTYCJE DROGOWE

Mimo trwającej trudnej sytuacji epidemiologicznej zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew” dotyczącej ul. Rynek. Gmina Pęczniew na to zadanie otrzymała dofinansowanie z programu rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 191.870,00 zł, co stanowi 50% wartości wszystkich prac. Ruszają również prace drogowe związane z ul. Sportową. Wykonawcą podobnie jak przy ul. Rynek jest PRD S.A. Poddębice.  Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Pęczniew nr drogi 111110E” także jest dofinansowane z programu rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość wszystkich prac to kwota 237.119,18 zł, a wysokość pozyskanej dotacji wynosi 106.617,00 zł. Łącznie konto gminne z Funduszu Dróg Samorządowych zasili kwota blisko 300.000,00 zł. To kolejne dwie drogi, które zostaną wyremontowane w tym roku, zakończyła się już realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wola Pomianowa przy wsparciu środków z budżetu Województwa Łódzkiego.

 

 

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Mimo ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 realizowany jest projekt unijny „Szkoła równych szans” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we wniosku jest rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie korzystają z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych, które obecnie prowadzone są zdalnie. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna. Wartość całego projektu to kwota 1 445 280,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 344 110,40 zł.

 

 

 

TERMOMODERNIZACJA

Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie została już wykonana, a prace przeprowadziła firma CEGBUD z Chlebowa. Wykaz zrealizowanych prac przedstawia się następująco:
– ocieplono dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną,
– ocieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
– ocieplono sufit pomieszczeń na użytkowym poddaszu wełną mineralną,
– ocieplono zewnętrzny strop nad wejściem do budynku styropianem,
– ocieplono ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych metodą styropianem,
– ocieplono ściany zewnętrzne lukarn dachowych od wewnętrznej strony,
– ocieplono murowane ściany wewnętrzne kondygnacji poddasza,
– ocieplono ściany wewnętrzne kondygnacji poddasza, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych poprzez ich demontaż i wykonanie ścianek systemowych,
– wymieniono stare drzwi oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu użytkowym budynku,
– zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED,
– zamontowano nową instalację grzewczą w pomieszczeniach na poziomie poddasza budynku, elementy grzewcze wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi, licznik ciepła w miejscu doprowadzenia rurociągów z czynnikiem grzewczym do budynku w celu pomiaru i monitorowania zużycia ciepła oraz regulację hydrauliczną całego układu grzewczego celem dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.

Najkorzystniejszą ofertę na prace przy budynku przedszkola oraz urzędu gminy złożyła firma EKO-BUD z Sieradza. Na chwilę obecną w odniesieniu do budynku Przedszkola Publicznego zmodernizowano system c.w.u., oświetlenie wewnętrzne. Docieplono ściany piwnic w gruncie i powyżej gruntu oraz zamontowano pompę ciepła. Aktualnie trwają prace związane z docieplaniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu. W budynku urzędu zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED oraz zmodernizowano centralny system produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na marzec 2021 roku. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1.755 856,38, w tym dofinansowanie  wynosi 1.212 754,63 zł. To kolejna duża inwestycja z  dofinansowaniem unijnym, którą realizuje samorząd.

 

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Czas na Nowy Rynek w Uniejowie

Strefa odpoczynku i relaksu, fontanny, aranżacja zieleni… Jak się zmieni serce miasta czyli Rynek Miejski w Uniejowie?

Rynek w Uniejowie zmieni swoje oblicze. W tym celu burmistrz Józef Kaczmarek podpisał umowę z p. Romanem Rutkowskim reprezentującym biuro projektowe Architekci z Wrocławia na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przestrzeni rynku miejskiego w Uniejowie. W ramach zadania Wykonawca przygotowuje pełną dokumentacje projektowa i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Rewitalizacja Rynku będzie polegała na remoncie i przebudowie placu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Zakres prac obejmie centralną część rynku z uwzględnieniem wymiany nawierzchni placu i przylegających doń ulic (ul. Rynek, Przechodniej, Kościelnickiej i Placu Kolegiackiego) oraz wykonanie odwodnienia terenu i rozprowadzania nowego oświetlenia i iluminacji. W miejscu, gdzie aktualnie stoi pomnik, powstanie duża fontanna, natomiast monument zostanie przesunięty i zmodernizowany zwłaszcza w odniesieniu do wysłużonej już płyty, która zostanie wymieniona na nową.

Zaplanowano również rewitalizację elewacji zewnętrznych budynków, zlokalizowanych na rynku oraz zmianę ciągów komunikacyjnych. W tej sprawie burmistrz zawarł porozumienie z władzami Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Całości dopełni aranżacja zieleni, w cieniu drzew będą stały liczne ławki oraz inne elementy malej architektury. Zagospodarowanie zieleni publicznej o otwartym dostępie zwiększy walory estetyczne i przyrodnicze placu, a także wzbogaci ciągi komunikacyjne. Poprzez zestawienie kolorystyczne i przekrojowe wielu gatunków krzewów i nasadzeń, szata roślinna będzie stanowić subtelny i harmonijny efekt i estetyczne założenie o każdej porze roku. Rewitalizacja rynku będzie kolejnym elementem sprzyjającym rozwojowi turystyki.

Chcielibyśmy, aby serce Uniejowa, czyli Rynek Miejski wreszcie ożył. Nowa przestrzeń bezie zachęcała zarówno mieszkańców jak i odwiedzających Uniejów gości, aby tam w tym miejscu przebywali i do niego wracali. Rynek ma być miejscem spotkań, rozmów, spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze i dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało. Mamy nadzieje, że mieszkańcy nam zaufają i poprą nasze działania, a efekty naszych prac rewitalizacyjnych spotkają się z pozytywnym odbiorem – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Wykonawca powinien przygotować i zaprezentować kompletną dokumentację w ciągu w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Koszt opracowania koncepcji gmina poniesie z własnych środków.

 

16 listopada otwarto przetarg na projekty przebudowy dróg powiatowych w Uniejowie

Poznaliśmy chętnych do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Uniejowa, zlokalizowanych w pobliżu przedszkola. Dla każdego zadania wpłynęło łącznie po 5 ofert.

Ulice o których mowa, a więc Wiśniowa, Lipowa, Wiejska i Różana to dla kierujących pojazdami bez wątpienia newralgiczne punkty na mapie Uniejowa. Nierówne nawierzchnie wykonane z trylinki, wypukłości w postaci studzienek kanalizacyjnych są prawdziwą zmorą i utrapieniem dla kierowców; również biegnące wzdłuż traktów chodniki pozostawiają wiele do życzenia.
Przebudowa dróg, których zarządcą administracyjnym jest Powiat Poddębicki jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu z obecnym starostą, p. Małgorzatą Komajdą. Przyjęte ustalenia otworzyły perspektywę podjęcia działań dla poprawy jakości w/w ulic, a tym samym komfortu życia mieszkańców.

Pierwszym krokiem do przebudowy dróg jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wobec czego w dniu 5 listopada br. burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na realizację projektów budowalnych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną dla modernizacji odcinków ulic Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej.

Zamówienie podzielono na 4 części, oddzielnie dla każdej ze wspomnianych ulic, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 listopada.
Do każdego zadania zgłosiło się 5 oferentów: firma A & J CONSULTING Andrzej Kałużny z Lubina, firma Budovia Sp. z o. o. Sp. k. z Łodzi, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z Marciszowa, firma MT-Projekt Sp. z o. o. z Grójca, oraz firma DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi. Złożone oferty kształtują się na poziomie od 10 do 90 tys. zł, z nich najkorzystniejsze propozycje przedstawiły firmy: A & J CONSULTING Andrzej Kałużny z Lubina oraz DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi.

Obecnie oferty są weryfikowane i analizowane pod kątem poprawności wykonanych szacunków i spełnienia warunków udziału w postepowaniu, ale nie możemy jeszcze nic powiedzieć ani na temat wyboru wykonawcy, jak również przyszłości samego przetargu – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

O ile uda się rozstrzygnąć przetarg, zarówno władze gminy jak i powiatu będą partycypować w kosztach sporządzenia dokumentacji.
Poniżej przypominamy zakres planowanych prac w myśl przyjętych założeń:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Wiśniowej obejmuje odcinek o długości ok. 500 metrów (od ul. Dąbskiej do ul. Targowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie”.
Zakres robót na ul. Różanej obejmuje odcinek o długości ok. 170 metrów (od ul. Wiśniowej do ul. Makowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Wiejskiej obejmuje odcinek o długości ok. 130 metrów (od ul. Różanej do ul. Targowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniem roślinności.
4. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie”
Zakres robót na ul. Lipowej obejmuje odcinek o długości ok. 160 metrów (od ul. Różanej do ul. Wiśniowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni (droga po przebudowie ma być drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu),
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.
A.Ow.

 

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ