WIEŚCI Z POWIATU

0
112
views

SESJA ABSOLUTORYJNA

W dniu 27 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. W programie obrad znalazło się między innymi zatwierdzenie sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Dokonano również zmian w budżecie gminy, między innymi wprowadzono środki związane z projektami oświatowymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego/ „Szkoła równych szans”, „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” / o wartości 2 605 766,40 zł, które będą realizowane od 1 lipca. Głównym tematem obrad była ocena wykonania budżetu w 2018 roku. Dochody zrealizowano w wysokości 19 506 278,62 zł, co stanowiło 99,9 % planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie 20 869 187,77 zł, co stanowiło 97,6 % planu. Na rekordowe kwoty związane z dochodami i wydatkami złożyła się realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” i „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. Łączna wartość tych projektów to kwota ponad 11 000 000,00 zł. Radni dokonali analizy stanu mienia komunalnego oraz inwestycji, podsumowano wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe w ubiegłym roku osiągnęły poziom 6 486 505,48 zł co stanowi 31% wszystkich wydatków 2018 roku. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych od stycznia do grudnia minionego roku znalazły się inwestycje drogowe, remonty świetlic i strażnic, doposażenie jednostek OSP, usuwanie azbestu, poprawa infrastruktury sportowej, projekty edukacyjne czy renowacja zabytków. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej radni pozytywnie ocenili działania wójta Marcina Janiaka jednogłośnie udzielając absolutorium za 2018 rok. Nowością była debata nad raportem o stanie gminy, po której również jednogłośnie udzielono wójtowi wotum zaufania. W swoim wystąpieniu wójt Marcin Janiak podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju gminy Pęczniew oraz podziękował radnym, pracownikom urzędu i jednostek podległych, a także sołtysom za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W niedzielne popołudnie 23 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie druhowie strażacy z terenu gminy Pęczniew rywalizowali w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pęczniewie. Na wynik końcowy złożyły się rezultaty osiągnięte w dwóch konkurencjach : sztafecie pożarniczej 7×50 m z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Nad całością czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył pełniąc funkcję sędziego głównego kapitan Radosław Dudczak z KP PSP w Poddębicach. Zawody przebiegały sprawnie, w duchu fair play,  a co najważniejsze bezpiecznie. Poszczególne jednostki prezentowały wyrównany poziom, różnice między pierwszą  i trzecią drużyna to zaledwie 2 punkty. Spośród sześciu drużyn najlepszą okazała się jednostka  z OSP Brodnia, która tym samym obroniła tytuł zdobyty w 2017 roku.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

1. OSP Brodnia
2. OSP Rudniki
3. OSP Lubola
4. OSP Pęczniew
5. OSP Drużbin
6. OSP Brzeg
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. Nagrody dla naszych drużyn ufundował Wójt Gminy Pęczniew, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pęczniewie Marcin Janiak, który wręczając statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim drużynom za uczestnictwo w zawodach. Wśród gości, którzy oglądali zmagania strażackie byli między innymi: Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych, prezes Oddziału Powiatowego Zarządu OSP dh Tadeusz Chmielecki, radni Rady Gminy, członkowie Zarządu Gminnego OSP oraz radny Powiatu Poddębickiego Błażej Dudziński. Słowa podziękowania należą się druhom z OSP Jadwichna i OSP Księże Młyny, którzy weszli w skład komisji sędziowskiej. Jednostki OSP Brodnia i Rudniki będą reprezentować gminę w zawodach powiatowych, które odbędą się 18 sierpnia w Zygrach.

 

DOTACJE NA SPRZĘT I REMONTY DLA OSP

Jednostki OSP Drużbin, OSP Pęczniew, OSP Księże Młyny, OSP Rudniki i OSP Brzeg pozyskały dotacje z MSWiA w ramach przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie finansowe na remonty z MSWiA dla druhów z Pęczniewa to kwota 11.103,00  zł, a dla ochotników z Drużbina 5.586,00 zł. Dodatkowo druhowie z OSP Brzeg i OSP Księże Młyny otrzymali środki finansowe na zakup drobnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Są to odpowiednio kwoty 3.039,00 zł i 900,00 zł. Strażacy z Rudnik za kwotę 825,00 zł zakupią sprzęt ochrony osobistej. Podział środków został dokonany w porozumieniu i po uzgodnieniach Prezesa Zarządu Gminnego OSP – Wójta Gminy Pęczniew Pana Marcin Janiaka z  Komendą Powiatową PSP w Poddębicach.

źródło: peczniew.pl

 

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” realizowany w Szkole Podstawowej w Dalikowie (2)

 

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” realizowany w Szkole Podstawowej w Dalikowie

 

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolnym 2018/2019”.

Wartość ogólna zadania: 31 981,62 zł
Źródła finansowania zadania:
– dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 28 783,00 zł
– środki własne: 3 198,62 zł

Zakres zadania:

 • zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do badania powietrza, układ okresowy pierwiastków, modele: turbina wiatrowa, panel fotowoltaiczny, elektrolizer, ogniwo paliwowe, system przechowywania wodoru, hydrocar, ogniwo wodorowe, turbina wodna, model do skupiania energii słonecznej, plansze ścienne, książka – biogazownie rolnicze, edukacyjne puzzle, prenumerata czasopism „Przyroda Polska” i „Wiedza i życie”)
 • wycieczki do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
 • wycieczka do rezerwatu przyrody „Jodły Oleśnickie”
 • wycieczka do Gostkowa – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
 • wycieczka do Krajobrazowego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
 • wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego
 • warsztaty prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi
 • konkurs plastyczny „Dymiące kominy” z nagrodami
 • konkurs plastyczny „Wpływ zadymienia na życie ludzi, roślin i zwierząt” z nagrodami
 • konkurs plastyczny „Czyste powietrze zależy od ciebie” z nagrodami
 • konkurs techniczny „Od karety do rakiety – o zrównoważonym transporcie” z nagrodami
 • konkurs fotograficzny „Wycinka drzew” z nagrodami
 • konkurs wiedzy „Niska emisja” z nagrodami
 • konkurs literacki „Zielone pejzaże słowem malowane” z nagrodami
 • zakup artykułów biurowych i papierniczych służących do prowadzenia zajęć i przygotowania konkursów
 • zajęcia lekcyjne, zajęcia koła przyrodniczo-ekologicznego, zajęcia w terenie, akcje ekologiczne

Termin realizacji: 2019 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików
Realizator zadania: Szkoła Podstawowa w Dalikowie

źródło: dalikow.eu

 

KONKURS WYROBÓW MLECZARSKICH Bratoszewice 2019

PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO GRZEGORZA SCHREIBERA dla

SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ „MLECZWART „W WARTKOWICACH za:

– różnorodność asortymentu,

– utrzymanie jakości twarożków smakowych,

– utrzymanie jakości serów twarogowych,

– wyróżnienie  za mleko pełnotłuste 3,5 %.

- bratoszewice.jpg

 

Sylwia Bień
źródło: wartkowice.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Poddębicach

   W dniu 28 czerwca 2019 r. na X sesji, Rada Powiatu w Poddębicach jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Poddębicach. Jednym z ważniejszych, przyjętych na sesji punktów było sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Poddębickiego, a także informacja z działalności Spółki „Poddębickie Centrum Zdrowia”.

 

Starosta na spotkaniu z przedstawicielami Gminy Großenkneten

  W dniach 29 – 30 czerwca br. Małgorzata Komajda Starosta Poddębicki wspólnie z władzami Uniejowa i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczyła w spotkaniu  z delegacją  niemieckiej Gminy Großenkneten. Delegacja na czele z Burmistrzem Thorsten Schmidtke zatrzymała się w naszym powiecie w drodze do swojego miasta partnerskiego – Supraśl (woj. podlaskie). Spotkanie na uniejowskim Zamku miało charakter zapoznawczy, w czasie którego obie strony wyraziły zainteresowanie nawiązaniem współpracy.
Burmistrza Großenkneten już dziś zaprosił Starostę Poddębickiego do odwiedzenia tej malowniczej Gminy w Dolnej Saksonii. Kolejne spotkanie ma odbyć się w styczniu przyszłego roku.

Obraz na stronie 19_06_30_spotkanie_delegacja_niemcy_01.jpg

Obraz na stronie 19_06_30_spotkanie_delegacja_niemcy_02.jpg

Obraz na stronie 19_06_30_spotkanie_delegacja_niemcy_03.jpg

Obraz na stronie 19_06_30_spotkanie_delegacja_niemcy_04.jpg

 

PR

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”. Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 lipca br. w godz. 10:00 – 12:00, sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14;
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3562-spotkanie-informacyjne-pn-podnies-swoje-kwalifikacje-fundusze-europejskie-na-szkolenia).

Obraz na stronie fundusze_europejskie.jpg

PR

 

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

   W dniu 25 czerwca 2019 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau dla Województwa Łódzkiego przypada na 2019 r. do wykorzystania z Funduszu prawie 240 mln zł. Umowy podpisane w w/w dniu opiewają na kwotę ok. 75 mln zł.
Umowę na rządowe dofinansowanie podpisały władze Powiatu Poddębickiego, reprezentowane przez Starostę Poddębickiego Małgorzatę Komajdę oraz Wicestarostę Piotra Majera, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu – Jadwigi Zagozdy.
W ramach przedsięwzięcia pn. „Remont dróg powiatowych nr 3703E Biała Góra – Domaniew i nr 3706E Domaniew” zostaną wykonane prace związane z: oczyszczaniem rowów, usunięciem zakrzaczeń, odbudową przepustów, zjazdów, wykonaniem chodników, oznakowaniem poziomym  i pionowym, a także wykonaniem nowej nawierzchni na długości 7,5 km. Całkowita wartość zadania wyniesie 3 746 804,80 zł, z czego 1 833 976,00 zł stanowi dofinansowanie Wojewody Łódzkiego. Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników traktu drogowego i jakość życia mieszkańców naszego powiatu.
Z rąk Wojewody Łódzkiego umowy na dofinansowania rządowe z terenu powiatu poddębickiego odebrali również: Burmistrz Miasta Uniejów Józef Kaczmarek oraz Wójt Gminy Wartkowice Piotr Kuropatwa.

PR

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew – galeria

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

Uroczyste podpisanie umowy na remont drogi Biała Góra – Domaniew i Domaniew

 

źródło: poddebicki.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ