Obserwuj nas na Facebook

Pożyczka płynnościowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W ramach Programu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa).

Do rozdysponowania jest ponad 58 milionów złotych.

O pożyczkę mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego na wydatki związane zzapewnieniem płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie, a  udzielna pożyczka powinna umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
 • zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
 • zatowarowanie, półprodukty itp.;
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Pożyczka może zostać udzielona na maksymalnie 72 miesiące i jest oprocentowana w zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty – od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy, w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku.

Więcej informacji na stronie www.larr.pl

 

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnejRolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Obraz na stronie zalesianie.jpg

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rolniku zgłoś zwierzęta przez Internet!

  Portal IRZplus jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet. https://irz.arimr.gov.pl
Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR.

Portal IRZplus umożliwia:

 1. Składanie dokumentów IRZ dotyczących:
 • rejestracji siedziby stada,
 • rejestracji zwierząt gospodarskich oznakowanych,
 • rejestracji zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia złożenia dokumentu,
 • zamówienie numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz,
 • zamówienie drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz,
 • zamówienie duplikatów paszportu dla bydła
 1. Przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad
 2. Dodatkowe ułatwienia:
 • zarządzanie uprawnieniami pracowników posiadacza zwierząt
 • import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt
 • eksport danych do pliku CSV do dalszego wykorzystania
 • wydruki list: zwierząt, zdarzeń i siedzib stad w formie PDF
 • obsługę propozycji zgłoszeń / zdarzeń zwierzęcych wstawionych przez pracownika ARiMR
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowych powiadomień o propozycjach zgłoszeń / korekt
 • zgłoszenie oznakowania lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym
 • zgłoszenie przemieszczenia lochy z indywidualnym oznakowaniem
 • zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju gospodarczego lochy
 • przeglądanie danych dotyczących indywidualnie oznakowanych loch

Więcej informacji można uzyskać:

ARiMR

Przygotowania do egzaminów zawodowych w OHP

   Egzaminy zawodowe, czyli egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, w tym roku ze względu na panującą epidemię COVID – 19 rozpoczną się 22 czerwca 2020 r. i potrwają do 9 lipca br.
Kadra Hufca Pracy i MCK w Zduńskiej Woli oraz MCIZ w Sieradzu, zorganizowała i przeprowadziła konsultacje oraz testy próbne dla  uczestników Hufca Pracy z III klas Szkół Branżowych z terenu powiatu zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego. Młodzież w dniach 22.05.2020r.-05.06.2020r. rozwiązywała testy w formie bezpośredniej w siedzibie Hufca Pracy oraz w formie elektronicznej- zdalnie. W tym roku naukę zawodu w Hufcu Pracy w Zduńskiej Woli kończy 47 uczestników w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, elektromechanik, cukiernik, blacharz, dekarz i stolarz. Po rozwiązaniu przez młodzież testów Kadra sprawdziła odpowiedzi oraz omówiła błędy. Podopieczni otrzymali materiały dot. zadań praktycznej części egzaminu zawodowego. Celem przeprowadzenia testów była możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przez uczestników OHP przed przystąpieniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Obraz na stronie 2020_06_08_ohp_01.jpg

Obraz na stronie 2020_06_08_ohp_03.jpg

Obraz na stronie 2020_06_08_ohp_04.jpg

Obraz na stronie 2020_06_08_ohp_02.jpg

 

źródło: poddebicki.pl

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

OGŁOSZENIE
O NIEODPŁATNYM ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY PĘCZNIEW

Wójt Gminy Pęczniew informuje, że na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą sprzed posesji od godziny 6.30 we wskazane niżej dni.
W ramach zbiórki odbierane będą:
• Odpady wielkogabarytowe: np. fotele, kanapy, stoły, szafki, okna, drzwi, wykładziny, tapczany, dywany,
• Metale (złom),
• Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: np. komputery, monitory, telewizory, radia, drukarki, odkurzacze, pralki (sprzęt wyłącznie kompletny!),
• Urządzenia zawierające freon: np. zamrażarki, lodówki (sprzęt wyłącznie kompletny!),
• Opony,
• Baterie, akumulatory.

Uwaga!
Odpady budowlane i remontowe tj.: gruz, kafelki, płyty gipsowe, tapety, okleiny oraz odpady izolacyjne tj.: papa, styropian, wata szklana, wełna mineralna, wyroby zawierające azbest odbierane są wyłącznie na zgłoszenie indywidualne za dodatkową opłatą.

HARMONOGRAM ODBIORU

Dzień

Miejscowość

15.06.2020r.

Działki: Księże Młyny, Łyszkowice, Siedlątków , Księża Wólka

16.06.2020r.

Pęczniew + Osiedle Młodych

25.06.2020r.

Rudniki, Przywidz, Osowiec, Jadwichna, Ferdynandów + Działki

26.06.2020r.

Lubola, Brzeg, Brodnia, Brodnia Kolonia, Zagórki + Działki

29.06.2020r.

Popów, Wylazłów, Dybów, Drużbin, Borki Drużbińskie, Wola Pomianowa+ Działki

30.06.2020r.

Księże Młyny, Księża Wólka, Siedlątków, Kraczynki, Łyszkowice

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  
Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 
września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  – Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

źródło: Gmina Zadzim

Rozbudowa budynku szkoły w Dalikowie

Gmina Dalików zakończyła rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Na uczniów czekają nowoczesne pracownie i oddziały przedszkolne, przestronna jadalnia i wygodne szatnie. Na rozbudowę i wyposażenie tego obiektu Gmina Dalików pozyskała w 2017 r. ponad 2,7 mln zł środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dzięki staraniom obecnego Wójta Radosława Arkusza inwestycję wsparł również Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, który przekazał na ten cel dotację w kwocie ponad 383 000 zł. Wybudowanie obiektu pochłonęło ponad 5,9 mln zł.

Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Dalikowie na potrzeby działalności edukacyjnej

Całkowita wartość projektu to 5 947 878,07 zł. 

Na realizację inwestycji Gmina Dalików pozyskała:

 • środki Unii Europejskiej w kwocie 2 745 338,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna,
 • środki budżetu państwa z ogólnej rezerwy budżetowej będące w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów w kwocie 383 742,00 zł

Termin ukończenia inwestycji: kwiecień 2020 rok

Zadanie inwestycyjne obejmowało rozbudowę budynku, w którym powstały:

 • pracownie wraz z wyposażeniem (geograficzna, matematyczno-przyrodnicza, fizyczno-chemiczna, informatyczno-językowa, 2 sale edukacyjno-multimedialne)
 • jadalnia wraz z zapleczem kuchennym
 • szatnie
 • pomieszczenia przedszkolne

źródło: Gmina Dalików

 

Więcej patroli policji w Uniejowie

W poniedziałek, 8 czerwca br. Burmistrz Józef Kaczmarek oraz Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski zawarli porozumienie, na podstawie którego będą kontynuowane dodatkowe patrole policji na terenie gminy.

Podobny dokument o działaniu służb ponadnormatywnych, na wniosek komendanta Adama Czerwińskiego, przygotowano i podpisano już w styczniu tego roku. Z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska zadecydowała, by okresowo zabezpieczać środki w budżecie gminy i wspierać przedsięwzięcie raz na kwartał, skoro jest taka potrzeba.

Dodatkowe patrole to rozwiązanie, które wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonariusze kontrolują miejsca zagrożone przestępstwami i wykroczeniami, szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Policja pracuje na tzw. mapie zagrożeń, która jest na bieżąco aktualizowana. Jeżeli dostrzegają Państwo obszar na terenie gminy Uniejów, który wymaga częstszych patroli – prosimy o zgłaszanie ich bezpośrednio u dyżurnego komisariatu w Uniejowie.

(MB)

 

Weź udział w konkursie na projekty pamiątek

Gmina Uniejów ogłasza konkurs na projekty oryginalnych pamiątek ze Spycimierza,  wsi niedaleko Uniejowa słynącej z tradycji układania kwiatowych dywanów na Boże Ciało. Chcielibyśmy, żeby propozycje pamiątek były niespotykane wcześniej, odwołujące się do tradycji, kultury i historii tego urokliwego miejsca w dorzeczu Warty.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie turyści pragną czegoś prawdziwego, w miarę możliwości ręcznie wyrabianego, inspirowanego dziedzictwem kulturowym i przyrodą. Na fali tego trendu, jak również w związku z planowanym Centrum Historyczno – Kulturalnym „Spycimierskie Boże Ciało” gmina Uniejów postanowiła ogłosić konkurs, który pozwoli wyłonić projekty związane ze świętem i tradycją układania kwietnych kobierców na procesję Bożego Ciała oraz samym Spycimierzem i jego historią.  Mogą to być magnesy, breloczki, grafiki i wszystko to, co gra w duszy artysty. Istotne, aby gadżety kojarzyły się i promowały Spycimierz i jego niezwykłą, ponad dwustuletnią tradycję układania kwiatowych dywanów oraz by były wykonane w sposób pozwalający na ich powielanie.
Informacje o Spycimierzu można znaleźć na stronach Spycimierskiego Bozego Ciała i stronie turystycznej Gminy Uniejów.

Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, twórcy, artyści prowadzący samodzielną działalność lub zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Na formularze zgłoszeniowe oraz wizualizacje cyfrowe lub prototypy prac czekamy do 15 września br.  Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace. Nagrodą będzie weekendowy pobyt dla dwojga w jednym z najlepszych obiektów do wyboru (Aparthotel lub Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich).

Tych, którzy jeszcze nie poznali Uniejowa informujemy, że to pierwsze polskie uzdrowisko termalne położone w województwie Łódzkim. Obiekty, w których zostaną zakwaterowani laureaci konkursu, położone są w strefie uzdrowiskowej termalnego grodu w pobliżu kompleksu termalno – basenowego. Nowoczesne wnętrza Aparthotelu oraz te z historycznym sznytem w połączeniu z dozą nowoczesności w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich stanowią doskonałą bazą wypadową do odkrywania oferty turystycznej miasteczka, walorów przyrodniczych, zabytków i mnóstwa wodnych atrakcji.  Jest zatem o co powalczyć.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na naszej stronie internetowej, fanpage’u , tak aby wyłonić dodatkowego laureata publiczności, który również zostanie nagrodzony. Wygrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie przy okazji IV Seminarium Spycimierskiego.

Prace z dopiskiem „Konkurs na pamiątkę turystyczną Spycimierza” należy przesłać na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, Dział Promocji. Ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub dostarczyć osobiście na wskazany adres do Sekretariatu lub  Pokoju nr 6. Liczy się data stempla pocztowego.

A.Ow.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

Program „Moja Woda” – dofinansowanie na mikroinstalacje wodne

Do 5 tysięcy złotych dotacji będzie można uzyskać na instalacje przydomowe zatrzymujące opady wodne lub roztopowe z programu „Moja Woda”.

Dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie tego, wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od lipca br. Program będzie realizowany w latach 2020-2024.

źródło: Gmina Uniejów

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego