WIEŚCI Z POWIATU

0
98
views

Zaproszenie na warsztaty dla Organizacji Pozarządowych

Starosta Poddębicki zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych na spotkanie z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, połączone z warsztatami pt. „Realizowanie działań animacyjnych z wykorzystaniem regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego w ramach programu Koalicje dla Niepodległej”. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach
(I piętro).Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności do 24 lutego br. drogą e – mailową na adres: promocja@poddebicki.pl, pod nr tel. 45 678 78 22 lub osobiście pok. 112.

Obraz na stronie plakat_-_warsztaty_ngo.jpg

źródło: poddebicki.pl

 

Informacja dla mieszkańców posiadających psy

Utrzymanie psów

Przypomina się, że właściciele psów są zobowiązani do prowadzenia stałego dozoru nad nimi. Zwolnienie psa od stałego dozoru jest dozwolone w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym psu jego opuszczenie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa ponosi jego właściciel. Niezachowanie w/w środków ostrożności stanowi zagrożenie dla innych osób, jest źle postrzegane przez społeczność lokalną oraz zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń:
„§1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany.
§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”
Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, kto utrzymuje zwierzę domowe (między innymi psy), ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
W przypadku pojawienia się bezdomnych psów sprawę należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Dalikowie telefonicznie pod numer: 43 678 01 83 wew. 24 lub do pokoju nr 28.

Opłata od posiadania psów

Urząd Gminy w Dalikowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 145/08 Rady Gminy Dalików z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 382, poz. 3793, z późn. zm.) wprowadzono na terenie gminy Dalików opłatę od posiadania psów.
Opłatę pobiera się od osób fizycznych i jej wysokość w roku kalendarzowym 2020 wynosi 50,00 zł od każdego psa.
Opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez wezwania do dnia 31 marca, lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku nabycia psa po 30-tym czerwca opłata płatna jest w połowie jej wysokości.
Wpłat opłaty należy dokonywać do rąk Sołtysa.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych (rolników) – z tytułu posiadania nie więcej niż 2 psów;
2) osób mających jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania domów jednorodzinnych;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
4) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego.

źródło: Gmina Dalików

 

KONSULTACJE   PSYCHOLOGICZNE

            Gmina Wartkowice informuje, że w dniu 31 stycznia 2020r. został zatrudniony psycholog do prowadzenia indywidualnych konsultacji z możliwością utworzenia grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, której celem jest m.in.:

1)  prowadzenie i podtrzymywanie motywacji zachowania abstynencji;

2)  nabywanie wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub uzależnieniami;

3)  nabywania wiedzy umiejętności radzenia sobie z chorobą alkoholową.

           Spotkania odbywać się będą w budynku komunalnym przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach od godziny 15:00.

HARMONOGRAM  KONSULTACJI  PSYCHOLOGICZNYCH

W ROKU 2020

 

Dyżur   3 godzinny
tj. od 15:00 do 18:00

Dyżur   4 godzinny
tj. od 15:00 do 19:00

14   lutego

26   luty

11   marca

26   marca

9   kwietnia

29   kwietnia

14   maja

29   maja

10   czerwca

26   czerwca

10   lipca

22   lipca

5   sierpnia

21   sierpnia

16   września

3   września

14   października

1   października

4   listopada

19   listopada

2   grudnia

17   grudnia

Sporządziła: E. Antczak

źródło: Gmina Wartkowice

 

Kładka już zamknięta

W związku z realizacją projektu dot. modernizacji i przebudowy kładki, informujemy, że z dniem 17.02.2020 przeprawa przez rzekę została już wyłączona z użytku.

Chociaż początkowo wskazywaliśmy datę 01.02.2020,  z przyczyn niezależnych rozpoczęcie prac remontowych należało nieco przesunąć w czasie. Kładka będzie nieczynna na czas trwania całego remontu, a jej ponownego otwarcia możemy spodziewać się dopiero w czerwcu br. Do tego czasu jedyną formą przeprawy będzie most.

Za utrudnienia przepraszamy.

A.Ow.

źródło: Gmina Uniejów

 

Wielkanocny Konkurs Plastyczny.

Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną 2020
Uczestnicy:
Przedszkolaki grup sześciolatków, dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych, i Szkół Ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.
Cel:
⦁ tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,
⦁ nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt
⦁ Wielkanocy
⦁ kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
⦁ prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
⦁ stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami.
Tematyka:
Samodzielne opracowanie kartki wielkanocnej oddającej nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Wielkanocy .
Wymogi dotyczące prac:
⦁ uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 prace,
⦁ kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),
⦁ format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),
⦁ każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła.
Kryteria oceniania prac:
Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:
⦁ samodzielność wykonania prac – zwłaszcza prac młodszych dzieci,
⦁ pomysłowość, innowacyjne podejście do tematu,
⦁ różnorodność wykorzystanych materiałów,
⦁ zgodność pracy z tematem,
⦁ estetyka wykonania i wkład pracy,
⦁ różnorodność wykorzystanych materiałów,
⦁ ogólny wyraz artystyczny pracy.
Terminy:
⦁ składanie prac razem z załącznikiem RODO zgoda-RODOW20 do 20 marca 2020 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947
⦁ wręczenie nagród dla laureatów podczas podsumowania – kwiecień 2020 r. (o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły)
Postanowienia końcowe:
• termin zgłaszania prac jest ostateczny,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,
• zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

źródło: pdkis.poddebice.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ