WIEŚCI Z POWIATU

0
55
views

Bezpłatna mammografia!!!

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne ‼️👩‍🔬👨‍🔬‼️ dla kobiet w wieku 50-69 lat ‼️

27 stycznia – Poddębice
28 stycznia – Zadzim
29 stycznia – Dalików
30 stycznia – Uniejów
w godz. 9.00-16.00 (szczegóły na plakatach)

Obraz na stronie poddebice_styczen_2020.png

Obraz na stronie zadzim_styczen_2020.png

Obraz na stronie dalikow_styczen_2020.png

Obraz na stronie uniejow_styczen_2020.png

Magdalena Stelmasiak

O zapobieganiu ASF na terenie Powiatu Poddębickiego

   W dniu 23 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach, o metodach zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń (ASF), dyskutowali przedstawiciele kół łowieckich, mających swoje obwody polowania na terenie Powiatu Poddębickiego.
W spotkaniu zainicjowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Józefa Klimczaka uczestniczyła Starosta Poddębicki Pani Małgorzata Komajda, a także przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Sieradzu Pan Piotr Wojtczyk.

W załączeniu prezentacja (do_pobrania)

Obraz na stronie asf_1.jpg

Obraz na stronie asf_2.jpg

Magdalena Stelmasiak
źródło: poddebicki.pl

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe

GMINA DALIKÓW OBEJMUJE SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY ORAZ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Gmina Dalików od 1 stycznia 2020 r. obejmuje systemem odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Właściciele tych nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Dalików nr XVIII/101/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. stawki za rok 2020 od wyżej wymienionych nieruchomości wynoszą 120,00 zł. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka jest dwukrotnie większa i wynosi 240,00 zł rocznie.

Opłatę roczną należy uiszczać z góry za cały rok do 30 czerwca danego roku, a w przypadku złożenia deklaracji po tym terminie w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

 

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – właściciele nieruchomości zamieszkałych

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Dalików zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2020 r. na podstawie uchwały nr XVIII/100/2019 Rady Gminy Dalików z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r, poz. 149).

Stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość będzie wynosić 20,00 zł miesięcznie. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi dwukrotność tej stawki i wynosi 40,00 zł miesięcznie.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie, o którym mowa wyżej stanowi 10% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,00 zł od osoby miesięcznie). Deklarując posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości nie wystawia bioodpadów w terminach ich odbioru z nieruchomości. Nowe deklaracje można składać od 1 lutego 2020 r.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmian danych, mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących, chęć skorzystania ze zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika). W przypadku wystąpienia zmian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Gminy w Dalikowie w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę należy uiszczać w następujących terminach:

– do dnia 15 marca z dołu za styczeń i luty;

– do dnia 15 maja z dołu za marzec i kwiecień;

– do dnia 15 lipca z dołu za maj i czerwiec;

– do dnia 15 września z dołu za lipiec i sierpień;

– do dnia 15 listopada z dołu za wrzesień i październik;

– do dnia 30 grudnia z góry za listopad i grudzień.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty  od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

źródło: Gmina Dalików

 

Zarządzenie NR 104/2020 Wójta Gminy Wartkowice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotację na przygotowanie i organizację zawodów i imprez sportowych na terenie gminy Wartkowice oraz udział w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych w 2020 roku

 

 

Sylwia Bień

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

źródło: Gmina Wartkowice

Nie truj sąsiada! Ogrzewaj z głową

Sezon grzewczy trwa w pełni, co można zauważyć za oknami naszych domów –  wydobywający się dym z kominów, który jest powodem nieodpowiedniego palenia w piecu lub spalania śmieci.

Należy zwrócić uwagę na to, iż głównym powodem złej jakości powietrza jest niska emisja pochodząca ze spalania niskiej jakości węgla, drewna a nawet śmieci w bezklasowych kotłach. Odpowiada ona za 90%  emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz prawie połowie pyłów zawieszonych.

Benzo(a)piren kumuluje się w organizmie przenikając do niego głównie poprzez płuca razem z pyłami, uszkadza także nadnercza, układ odpornościowy.. Upośledza również płodność. Narażenie na wysokie stężenie benzo(a)pirenu w okresie płodowym  skutkują częstym występowaniem u niemowląt objawów chorobowych świadczących o zapaleniu górnych i dolnych dróg oddechowych oraz niższym poziomem inteligencji u starszych dzieci.

Z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce przedwcześnie umiera 45 tys. osób !

Warto wspomnieć, że zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w 10-krotności jego wysokości, czyli na dom i nasze najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje w wyniku spalania tworzyw sztucznych trafiają do naszych płuc.

Z pomocą dla poprawy jakości powietrza rząd uruchomił dwa programy:

„Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, oraz możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest dla właścicieli domków jednorodzinnych, dzięki któremu możemy uzyskać dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe ekologiczne, docieplenia budynków, modernizację systemu centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Z terenu Gminy Uniejów złożono już ok. 40 wniosków, gdzie jedna osoba otrzymała zwrot dotacji na konto.  ( https://uniejow.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-pierwszy-wniosek-juz-z-dotacja-na-koncie.html ) Pozostali beneficjenci oczekują na przelew lub są w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Należy mieć na uwadze, to iż od złożenia wniosku na realizację zadania mamy 30 miesięcy, natomiast weryfikacja wniosku może się wydłużyć jeżeli budynek nie ma uregulowanego stanu prawnego lub budynek nie posiada założonej księgi wieczystej co wydłuża formalności związane z wypłatą dotacji.

Co zyskujemy dzięki termomodernizacji budynku?

Przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem komfortu użytkowania i przyjaznego mikroklimatu w domu.

Koszty jakie poniesiemy przy termomodernizacji budynku, zostają zrekompensowane przez oszczędności energii potrzebnej na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Zmniejszenie ilości spalania paliw, a co za tym idzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, a także na jakość życia wszystkich mieszkańców oraz sąsiadów.

Program „Mój Prąd” to program wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10kW. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 5000zł na jedno przedsięwzięcie.

Najważniejszym plusem z korzystania instalacji fotowoltaicznej jest posiadanie własnej energii elektrycznej, co pozwala w dużym stopniu zredukować rachunki za prąd.

Instalacje projektowane są na minimum 25 lat.

Niewątpliwą zaletą pozyskiwania energii ze słońca jest to, że nie wymaga żadnego nakładu pracy. Instalacje są praktycznie bezobsługowe.

Instalacja nie emituje dwutlenku węgla i w żaden inny sposób nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego.

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

– są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych     (Dz. U. poz. 2489)

– dotyczą przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek

– zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku

– nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

– nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej

W związku  z wieloma skargami mieszkańców zwracamy się z prośbą  zarówno do mieszkańców, właścicieli firm, zakładów i piekarni o niespalanie słabej jakości paliw  stałych lub śmieci i zatruwanie powietrza w trosce o nasze zdrowie oraz jakość powietrza w naszej Gminie.

Aby uzyskać więcej informacji, jak również pobrać lub złożyć wniosek, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do punktu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. 38, tel. 538 810 414. Punkt funkcjonuje w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00 i od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

Początek zmian w otoczeniu Kolegiaty

W otoczeniu Kolegiaty rozpoczęły się prace budowlane, prowadzone w ramach projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”, które gmina Uniejów realizuje wraz z Parafią pw. św. Floriana w Uniejowie.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie. Przedmiotowy obszar ma łączną powierzchnię ponad 4 tys. metrów kw, a do realizacji całości inwestycji zaangażowano aż 5-ciu wykonawców. Pierwsze dwie firmy już zaczęły wykonanie swoich części kontraktu. Wymianą nawierzchni chodników zajmuje się Firma Budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny z Chlebowa, która na początek zajęła się rozbiórką chodnika z płyt betonowych i profilowaniem koryta, w którym zostanie przygotowana podbudowa pod nowe nawierzchnie. Prowadzone prace ograniczają się na chwilę obecną do części otoczenia, od strony plebanii. Nowe nawierzchnie chodników zostaną ułożone z granitu płomieniowanego. Z tego samego materiału powstaną schody wejściowe od ul. Kościelnickiej. Materiał jest już na miejscu – na zdjęciach w galerii można zobaczyć, jak będzie wyglądała gotowa nawierzchnia przy Kolegiacie.

 

Renowacją historycznego ogrodzenia za Kolegiatą zajmuje się firma FUH „INS-BUD” Roman Charuba z Uniejowa. Skucie tynków z muru od strony plebanii odsłoniło wiekową, czerwoną cegłę. Po uzupełnieniu ubytków, pracownicy przeprowadzają rewitalizację oryginalnego budulca i zakonserwują całość, zapewniając zabytkowej części parkanu trwałość pod względem technicznym oraz estetycznym. W niedługim czasie, równolegle do prac budowlanych, rozpocznie się renowacja dwóch krzyży, znajdujących się na terenie przy Kolegiacie.


Koszt realizacji całej inwestycji to blisko 1 mln 400 tysięcy zł, z czego 500 tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin przewidziany w umowach zawartych z wykonawcami, to koniec maja 2020 roku, a zatem nowe otoczenie kościoła w Uniejowie powinno być gotowe przed przyszłorocznymi obchodami odpustu parafialnego.

(MB)

 

Czasowe zamknięcie kładki od 1 lutego

Przetarg na przebudowę kładki i zagospodarowanie skweru przy ul. Tureckiej został rozstrzygnięty, o czym pisaliśmy w artykule „Skwer i kładka mają już swoich wykonawców”. Gmina zawarła już umowy z wykonawcami, a to oznacza okresowe zamknięcie kładki na czas prowadzenia prac remontowych.

Zgodnie z wyznaczonym terminem realizacji inwestycji (do czerwca br.), konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie prac, tym bardziej, że warunki pogodowe są wyjątkowo – jak na tę porę roku – sprzyjające. W związku z tym, podjęto decyzję, aby już od początku przyszłego miesiąca rozpocząć remont kładki. Na czas trwania całego remontu kładka będzie wyłączona z użytkowania, a jedyną przeprawą na drugą stronę rzeki będzie most. Utrudnienia będą kłopotliwe szczególnie dla osób pracujących w strefie uzdrowiskowej, niemniej są konieczne dla prawidłowego i płynnego procesu remontowego.

Przewidywany zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. W istniejącym obiekcie, jak podaje specyfikacja przetargowa, zostaną wykonane następujące prace: naprawa istniejących podpór, zabezpieczenie antykorozyjne belek, wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej i poliuretanowej oraz wykonanie balustrad z wypełnieniem szklanym.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” i jest jego pierwszym etapem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ