WIEŚCI Z POWIATU

0
29
views

Konferencja o Ochronie Zdrowia 2020 z udziałem przedstawicieli naszego Powiatu

   W dniu 16 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020”, na której spotkali się przedstawiciele medycyny, administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, reprezentacja samorządów zawodowych i organizacji pacjentów.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Poddębickiego w osobach: Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki i Jan Krakowiak – Prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
W ramach konferencji odbyło się kilkanaście dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz dostępność świadczeń opieki zdrowotnej.

Obraz na stronie konferencja_wawa1.jpg

Obraz na stronie konferencja_wawa2.jpg

Obraz na stronie konferencja_wawa3.jpg

źródło: poddebicki.pl

 

BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

herb

W dniu 14 stycznia odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2020 rok zaplanowane zostały na poziomie 17 639 013,18 zł, a wydatki ustalono na poziomie 17 174 013,18 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 465 000,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie inwestycji pn. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1 777 181,23 zł, w tym dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1 212 754,63 zł. To nie jedyny projekt unijny ujęty w budżecie. Dzięki zabezpieczeniu środków kontynuowane będą dwa projekty edukacyjne, których wartość przekracza 2 500 000,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 2 300 000,00 zł.

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP

znakospZarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Pęczniew na posiedzeniu w dniu 8 stycznia podsumował 2019 rok. Druhowie omówili między innymi inwestycje w poszczególnych jednostkach, koszty funkcjonowania, udział w akcjach i uroczystościach gminnych, gminne zawody sportowo-pożarnicze i działania podejmowane w minionym roku. Głównym punktem było ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych. Jako pierwsi sprawozdanie z działalności przedstawią w połowie stycznia druhowie z jednostki OSP Brodnia. Cykl zebrań zakończy się 14 marca spotkaniem w Jadwichnie.

harmo2020

źródło: Gmina Pęczniew

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – styczeń 2020r.

Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 16.01.2020r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 13:00.

Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w skład której wchodzą:

  1. powidła śliwkowe – 3 szt.
  2. makaron jajeczny – 2 szt.
  3. makaron kukurydziany – 2 szt.
  4. mleko UHT – 3 szt.
  5. ser podpuszczkowy dojrzewający – 3 szt.
  6. cukier biały – 2 szt.
  7. pasztet wieprzowy – 2 szt.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi:

  • – dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł,
  • – dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.

Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

 

Zakończono kompleksową wymianę dachu na kościele w Zadzimiu. Wymieniono więźbę, dachówki, rynny i całą małą wieże (sygnaturkę). Koszt wszystkich prac można szacować na niecały 1 mln zł. Z czego spore środki parafi pomógł pozyskać poseł Piotr Polak. Bardzo duże zaangażowanie wykazał proboszcz ks. Juliusz Mieczyński, oraz parafianie i darczyńcy którzy składali się również na wkład własny parafii w zadanie. Te środki zbierało 12-tu sołtysów. Gratulacje!

Obraz może zawierać: niebo, drzewo i na zewnątrz
Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz

źródło: Gmina Zadzim

 

Komunikat
Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych

 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem,  importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 827-11-60), Delegatura w  Skierniewicach (tel. 46 833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl

KOMUNIKAT DO POBRANIA

 

Każdego roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Dalików organizują walne zebrania, na których podsumowuje się działalność w roku poprzednim i planuje działania na rok bieżący.

W dniu 08 stycznia 2020 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Dalikowie Któremu przewodniczył Dh. Prezes Tadeusz Adamski. Powitał przybyłych gości : Komendanta PSP w Poddębicach kpt. Radosława Cieślikowskiego, Wójta Gminy Dalików Pana Radosława Arkusza oraz przybyłych Prezesów i Naczelników OSP z terenu naszej gminy. Posumowano miniony rok, postawiono sobie nowe zadania na 2020rok Opracowano kalendarz zebrań sprawozdawczych na 2020 rok. Złożono Życzenia Noworoczne .Harmonogram walnychzebrań sprawozdawczych za 2019 rok w OSP na terenie gminy DalikówLp.Ochotnicza Straż pożarnaData zebraniaGodzinaMiejsce zebraniaOsoba obsługująca zebranie z ramienia zarząduoddziału gminnego1.Dalików15.02.2020g. 18.00remiza OSPDh. Krzemiński Wiktor2.Krzemieniew01.02.2020g.18.30remiza OSPDh. Adamski Tadeusz3.Brudnów29.02.2020g. 19.00remiza OSPDh Tomaszewski Tomasz4.Domaniew01.03.2020g.18.00remiza OSPDh Witczak Zdzisław5.Domaniewek8.02.2020g.18.00remiza OSPDh Tomaszewski Tomasz6.Krasnołany17.01.2020g. 19.00remiza OSPDh. Krzemiński Wiktor7.Kuciny08.02.2020g.20.00remiza OSPDh. Krzemiński Wiktor8.Wilczyca25.01.2020g.19.00remiza OSPDh. Adamski Tadeusz9.Budzynek07.03.2020g.19.00remiza OSPDh Tomaszewski Tomasz10Huta Bardzyńska -Marcinów22.02.2020g.19.00remiza OSP Huta BardzyńskaDh Witczak Zdzisław11Psary26.01.2020g. 18.00remiza OSPDh Witczak Zdzisław12Oleśnica24.01.2020g.19.00remiza OSPDh. Krzemiński WiktorNa wszystkich zebraniach sprawozdawczych swój udziałdeklarowałWójt Gminy.Sekretarz Zarządu

źródło: Gmina Dalików

 

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie grypy ptaków (HPAI)

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze:

Rozporządzenie nr 2/2020

źródło: Gmina Uniejów

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ