Uwaga na Kary!

0
44
views

WAŻNE INFORMACJE DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW

 Od 1 stycznia 2020 r. na polskich przedsiębiorców będzie nałożony nowy obowiązek w zakresie przepisów odpadowych. W związku z tym przedsiębiorstwa wytwarzające odpady nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi są zobowiązane do końca roku zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach.

Kwestię wpisu do Rejestru BDO można załatwić na 3 sposoby: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

 Przypominamy, że Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

Wpis do rejestru NA WNIOSEK dotyczy (art. 50 ust. 1):
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 2056):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.):
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru
na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) organizacji samorządu gospodarczego,
o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.
Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2):
1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach,
o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2528)

Wnioski do pobrania:

https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Wnioski należy składać do:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32

Uwaga na Kary!

Zgodnie z art. 194 ustawy o odpadach, administracyjną karę pieniężną od 5.000 zł do 1.000.000 zł wymierza się między innymi za:

  • prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru
  • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63.

 

KSIĄŻKOINKA w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

   W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach stało się tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia pojawia się oryginalna choinka. Po Komputeroince (http://www.zsppoddebice.pl/9-aktualnosci/345-komputeroinka-na-szklanym-ekranie.html) i Choince Logistyków (http://www.zsppoddebice.pl/9-aktualnosci/527-w-tym-roku-rz%C4%85dz%C4%85-logistycy.html) przyszedł czas na KSIĄŻKOINKĘ. Jest to choinka „wiedzy wszelakiej” stworzona z książek.
Choinką uczniowie chcieli uhonorować naszą Noblistkę – Olgę Tokarczuk i jednocześnie promować czytelnictwo, szczególnie literaturę piękną, fachową oraz patriotyczną. Chcieli również pokazać, że mimo rozwijającej się cyfryzacji i technologii komputerowej do książek warto sięgać!!!
Cała społeczność szkolna życzy wesołych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności w Nowym Roku oraz czasu na chwilę przyjemności spędzonych z książką.
Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda jako polonistka i pedagog z wykształcenia gratuluje pomysłu i popiera nowatorską inicjatywę.

Obraz na stronie choinka_1.jpg

Obraz na stronie choinka_2.jpg

Obraz na stronie choinka_3.jpg

Informacje o  „Programie wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020

W związku z pismem PFRON Oddział w Łodzi, oznaczonym: O-05.PS/6078.2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie naboru projektów do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r., uprzejmie informujemy, że:

  1. nabór w obszarach B, C, D, F, G trwa od 01.12.2019 r. do 28 lutego. 2020 r. – projekty należy składać w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice w terminie do dnia 19.02.2020 r.;
  2. nabór w obszarach A i E trwa od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r. – projekty należy składać bezpośrednio w Oddziale Łódzkim PFRON, ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie.

Poniżej krótka charakterystyka obszarów:

1) A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych – do kwoty 165.000 zł przy dofinansowaniu stanowiącym 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (adresatami pomocy są zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych)

2) B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania – do kwoty 150.000 zł, w tym:

– przy dofinansowaniu stanowiącym 55 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (adresatami pomocy mogą być powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy);

– przy dofinansowaniu stanowiącym 35 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (adresatami pomocy mogą być urzędy);

3) C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – do kwoty 34.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, przy dofinansowaniu stanowiącym 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (adresatami pomocy mogą być gminy, powiaty i organizacje pozarządowe);

4) D – likwidacja barier transportowych – do:

a) 90.000 zł dla samochodów osobowych (mikrobusów), które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych (mikrobusów), które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000 zł dla autobusów,

przy dofinansowaniu stanowiącym 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80 % w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej (adresatami programu mogą być placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące WTZ);

5) E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych –przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 % osób, przy dofinansowaniu równym wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie większym niż 25 % całkowitych kosztów realizacji projektu (adresatami pomocy mogą być gminy, powiaty i organizacje pozarządowe).

6) F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – przy dofinansowaniu do 70 % kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (adresatami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe);

7) G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do 50 % wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez Powiat (adresatami programu mogą być powiaty);

 

150 tysięcy złotych na rozwój lokalnej organizacji

   Mała poddębicka organizacja – Stowarzyszenie „Licealista”, działające przy LO Poddębice – realizuje długofalowy i kompleksowy program nakierunkowany na rozwój działalności. Jako jedna z nielicznych organizacji w Polsce uzyskała ogromne wsparcie finansowe w ramach pierwszej edycji Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych, co jest niewątpliwie dużym sukcesem, ale i wyzwaniem.
Projekt Stowarzyszenia „Pasja – Pomysł – Rozwój” przeszedł dwuetapowy system oceniania i znalazł się wśród 150 dofinansowanych wniosków na prawie cztery tysiące zgłoszonych. PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wsparcie z PROO ma przyczynić się do rozwoju i budowy silnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Co będzie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia „Licealista”?

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 i odpowiada na główne problemy organizacji. Jego głównym celem jest rozszerzenie wachlarzu działań stowarzyszenia, dotarcie do jak największej grupy odbiorców, budowanie marki organizacji oraz zróżnicowanie źródeł przychodu. Stowarzyszenie stawia na rozwój własnej kadry poprzez organizację cyklu szkoleń dla członków oraz na poprawę bazy lokalowo – technicznej, stąd duży nacisk położono na zakup nowoczesnego sprzętu.

   Prawie 150 tysięcy złotych pozyskanej dotacji umożliwi nam zwiększenie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego Stowarzyszenia. Wreszcie możemy zainwestować w wyszkoloną kadrę oraz sprzęt, który pozwoli poszerzać i uatrakcyjniać działania kierowane do mieszkańców powiatu. Już teraz mogę zdradzić, że wkrótce zaprosimy dzieci na ciekawe i innowacyjne warsztaty, jakich w Poddębicach jeszcze nie było – mówi Piotr Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia „Licealista”.

Plan działań na koniec 2019 roku został wypełniony po brzegi:

  • Powstaje nowa strona internetowa
  • Organizacja jest wciąż doposażana w nowoczesny sprzęt, który pozwoli rozszerzać działalność statutową
  • Rozpoczął się blok szkoleń dla członków stowarzyszenia
  • Powstają projekty nowych materiałów promocyjnych
  • Uzupełniane jest wyposażenie biura

Nadchodzący rok to także mnóstwo pracy i działań nakierowanych na rozwój misji statutowej organizacji. Jedno jest pewne – „Licealista” nie zwalnia tempa i jeszcze nie raz będziemy mogli o działaniach stowarzyszenia usłyszeć.

Więcej o Stowarzyszeniu „Licealista”

Celem stowarzyszeniajest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lokalnej powiatu poddębickiego. Powstała w 2015 roku organizacja w ramach działalności statutowej inicjuje i wspiera projekty edukacyjne realizowane dla uczniów szkół powiatu poddębickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. Szerzej organizacja może być kojarzona jako organizator charytatywnych maratonów zumby, charytatywnych koncertów dla Moniki Rzepeckiej, akcji kopert życia czy pasów stworzonych w technice 3d, które niedawno pojawiły się w pobliżu poddębickiej szkoły podstawowej.

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami na rzecz wychowania młodzieży oraz aktywizuje uczniów, rodziców i nauczycieli. I to właśnie nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach są założycielami i członkami organizacji.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel różnorodne działania podwyższające kwalifikacje i wszechstronnie rozwijające uczniów, żeby umożliwić im swobodne poruszanie się po rynku pracy i świadomie wybrać zawód. Stowarzyszenie promuje również edukację zdrowotną, obywatelską, ekologiczną oraz wolontariat. Organizacja wdraża i rozpowszechnia nowe rozwiązania edukacyjne i technologiczne w praktyce szkolnej oraz rozpowszechnia zdrowy styl życia.

Obraz na stronie 1_licealista.jpg

Obraz na stronie 2_licealista.jpg

Obraz na stronie 3_licealista.jpg

Obraz na stronie 4_licealista.jpg

LO Poddębice

 

źródło: poddebicki.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ