INFORMACJE Z POWIATU

0
151
views

ZŁOTE GODY W GMINIE WARTKOWICE

 

„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce

i prze­nieść ją przez całe życie. „

(Konstanty Ildefons Gałczyński)

W dniu 23. 11.2019r. miały miejsce uroczyste obchody 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Jubileusz świętowały 23 pary z terenu Gminy Wartkowice. Ceremonia odbyła się w hali sportowej w Wartkowicach. Tę uroczystą chwilę jubilaci świętowali ze swoimi najbliższymi oraz zaproszonymi gośćmi: Dorotą Więckowską– reprezentująca Pana Piotra Polaka- Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Michałem Kędzią- Przewodniczącym Rady Gminy Wartkowice, Krzysztofem Andrzejczakiem– Przewodniczącym Komisji       ds. Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Wartkowice, Stanisławem Katuszą– Radnym Powiatu Poddębickiego, ks. Januszem Szeremetą– Proboszczem Parafii Wartkowice, Romualdą Sobczak– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, Piotrem Kuropatwą-Wójtem Gminy Wartkowice oraz Katarzyną Tarczyńską– Sekretarz Gminy Wartkowice. Świętujące pary zostały odznaczone „MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE’ nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celebrację „ZŁOTYCH GODÓW” zarówno jubilatom, jak i wszystkim przybyłym gościom, umilił koncert w wykonaniu Pani Renaty Banackiej – Walczak.

Do grona jubilatów, którzy obchodzili złote gody należeli Państwo:

1.  Alina i Ryszard Balcerzak,

2.Wiesława i Stefan Banasiak,

3.Eugenia i Bronisław Bączyk,

4.Halina i Jan Czernik,

5.Zenona i Jerzy Jabłońscy,

6. Marianna i Leszek Janiak,

7.Jadwiga i Edward Jaśkiewicz,

8.Wiesława i Edmund Kacprzak,

9. Halina i Antoni Kamińscy,

10. Janina i Kazimierz Kaźmierczak,

11. Halina i Marek Kaźmierczak,

12. Teresa i Stanisław Kosińscy,

13. Krystyna i Zygmunt Michalscy,

14. Janina i Waldemar Miszczak,

15. Jadwiga i Kazimierz Nowak,

16. Genowefa i Bronisław Opacińscy,

17. Maria i Kazimierz Pietrucha,

18. Krystyna i Zdzisław Sobalscy,

19. Henryka i Lech Sokolniccy,

20. Wiesława i Kazimierz Urbaniak,

21. Jadwiga i Jan Wawrzyniak,

22. Genowefa i Kazimierz Wawrzyniak,

23. Krystyna i Bogusz Ziarkowscy.

Wszystkim jubilatom życzymy dalszego życia w tak pięknej miłości jak dotychczas. Niech kolejne rocznice ślubu przynoszą wiele radości. Jesteście godni podziwu oraz stanowicie wzór do naśladowania. Gościć Was to był ogromny zaszczyt.

U.G.

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

XV sesja Rady Powiatu w Poddębicach

 PROPONOWANY PORZĄDEK
XV sesji Rady Powiatu w Poddębicach
zwołanej na dzień 28 listopada 2019 roku
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach

 1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie poddania konsultacjom z mieszkańcami powiatu poddębickiego projektu uchwały Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/29/19 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 4 marca 2019 roku, w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  w Powiecie Poddębickim w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Poddębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
 8. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Poddębicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w pięcioletnie Technikum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Powiatu Poddębickiego, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
 17. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Przedstawienie sprawozdania z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach
źródło: poddebicki.pl

Przebudowa drogi w Hipolitowie – przykład wzorowej współpracy mieszkańców z korzyścią dla całej gminy

Wyłoniliśmy wykonawcę przebudowy drogi gminnej w miejscowości Hipolitów. W poniedziałek, 18 listopada, została zawarta umowa, którą podpisali: burmistrz Józef Kaczmarek, z ramienia gminy Uniejów oraz p. Wiesława Łuczak, reprezentująca konsorcjum firm, które zrealizuje zlecone przez magistrat zadanie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów” zostały złożone 4 oferty, z których najkorzystniejsza, opiewająca na kwotę 763 830,00 zł, wpłynęła od konsorcjum firm: FHU Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c. i LuKpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa. Najwyższą cenę za przebudowę odcinka drogi w Hipolitowie zaproponowało przedsiębiorstwo z Błaszek – Zakład Budowlany Dróg Henryk Mocny (1 340 340,18 zł). Natomiast, pozostałe dwie oferty wpłynęły od: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A z Poddębic (1 066 552,14 zł) oraz konsorcjum firm „Eveco” Ewa Peraj z Łodzi i PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa (989 497,09 zł).

Przebudowę drogi gminnej w Hipolitowie poprzedzi wizja lokalna terenu. Po oddaniu wykonawcy placu budowy rozpoczną się prace przygotowawcze, a wraz z nimi roboty ziemne oraz odwodnienie pasa drogowego. W dalszej kolejności zostanie wykonana podbudowa, a następnie nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4 centymetrów wraz z poboczami oraz zjazdami do nieruchomości z kruszyw łamanych. W miejscu gdzie występuje rów przydrożny, pod zjazdami zostaną umieszczone przepusty rurowe o średnicy 40 cm, zakończone ściankami czołowymi. Wykonany w ten sposób odcinek jezdni będzie włączony do drogi powiatowej relacji Wielenin – Stemplew.

Burmistrz Miasta Uniejów, Józef Kaczmarek, kieruje podziękowania do wszystkich właścicieli działek, położonych wzdłuż przeznaczonego do przebudowy odcinka, za udostępnienie gruntów na potrzeby poszerzenia pasa drogowego:

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Hipolitowa oraz Wielenina, którzy zdecydowali się przekazać część swoich gruntów na poczet przebudowy drogi. Jednomyślne w tym przypadku wsparcie działań inwestycyjnych gminy, poskutkowało natychmiastowym przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia – po dopełnieniu formalności w zakresie własności gruntów, zleciliśmy wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji projektowej, co pozwoliło na przygotowanie i ogłoszenie przetargu. A dziś? Mamy już podpisaną umowę na wykonanie nowej drogi, którą na wiosnę przemierzymy wreszcie „suchą nogą”. Niech to będzie nagrodą za bardzo dobrą współpracę na rzecz wspólnych korzyści!

 

Nowe otoczenie kościoła w Wilamowie przed końcem maja przyszłego roku

W poniedziałek, 18 listopada, ks. Bogusław Karasiński podjął gości na spotkaniu, które bez wątpienia można nazwać kamieniem milowym w rozwoju Parafii Wilamów i miejscowości o tejże samej nazwie. Tego dnia bowiem podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, w ramach której zostanie przebudowane otoczenie kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława b.m., a wzdłuż ulic gminnych, przebiegających przez centrum miejscowości, powstaną chodniki z nawierzchnią z kostki brukowej. To pierwsza z trzech części zakrojonego na szeroką skalę projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów”.

Na placu przed wejściem do kościoła w Wilamowie – tym samym, który przejdzie w niedługim czasie modernizację – około godziny 10:00, ksiądz proboszcz witał uczestników spotkania: burmistrza Józefa Kaczmarka, przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Madajskiego wraz z radnym z Wilamowa – Krzysztofem Bielawskim, Krystynę Maj – sołtys miejscowości, Tadeusza Chmielewskiego – wieloletniego prezesa tutejszej jednostki OSP, Filipa Tomaszewskiego, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu przebudowy, Mateusza Leśniewskiego z działu realizacji inwestycji Urzędu Miasta w Uniejowie oraz, reprezentujących wykonawę inwestycji – Firmę Handlowo – Usługową Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c. z Uniejowa, Wiesławę i Krzysztofa Łuczaków. Po krótkiej modlitwie wszyscy przenieśli się na plebanię, gdzie przy kawie i miłej rozmowie burmistrz Kaczmarek wraz z Panią Łuczak złożyli podpisy na trzech egzemplarzach umowy – po jednym dla inwestora, wykonawcy oraz Parafii Wilamów.

– Cieszę się, że wreszcie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że z efektów dzisiejszego spotkania będą równie mocno zadowoleni parafianie i mieszkańcy Wilamowa – wyznał burmistrz, przekazując proboszczowi dokumenty. – Myślę, że jest to inwestycja z pożytkiem dla całej tutejszej społeczności, dlatego chciałem, aby byli Państwo obecni w momencie podpisania umowy, mając także swój udział w tym, co dotychczas zadziało się w Wilamowie – dodał, zwracając się do uczestniczących w spotkaniu spotkaniu osób, które nie tylko z racji pełnionej funkcji, ale i na co dzień, osobiście są związane z Wilamowem.

O inwestycji

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Wilamów” i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej, położonej w centralnej części wsi w rejonie kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha i Stanisława B.M. w Wilamowie oraz remont (wymianę) chodników przy drogach gminnych.

W zakresie prac przewidzianych na terenie przy kościele, obecna nawierzchnia z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych zostanie wymieniona na jednolitą nawierzchnię z płyt brukowych o grubości 8 cm. Dodatkowo na placu południowym, stanowiącym parking dla samochodów, w miejscu istniejącej, szutrowo – żużlowej, na podbudowie z tłucznia powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej oraz częściowo z płyt ażurowych. Takie połączenie, umożliwiające przepływ i odprowadzenie wody w dolne warstwy, powinno ostatecznie rozwiązać problem kałuż oraz błota powstających na parkingu w wyniku opadów deszczu. Projekt urządzenia trawników na przedpolu i wokół kościoła, pozwoli na „okiełznanie” zieleni, która będzie odtąd tworzyła jednolitą i uporządkowaną przestrzeń, podkreślającą walory neogotyckich murów świątyni. Natomiast budowa przyłącza wodociągowego zapewni roślinom odpowiednie warunki wzrostu, także w czasie suchszego z roku na rok lata.

W ramach wymiany lub budowy elementów małej architektury, w bezpośrednim otoczeniu kościoła pojawią się ławki parkowe oraz kosze na śmieci, stojak na rowery, nowa gablota informacyjna oraz dodatkowe oświetlenie. Jako całkowicie nowy element zagospodarowania, powstanie przeszklenie, które może stanowić ekspozycję obrazów kwiatowych, które już przecież w Wilamowie układano. Jest też pomysł placyku edukacyjno – religijnego – wszystko po to, aby móc stworzyć przestrzeń publiczną dla miejscowości, a nie tylko stricte zieloną.

Dodatkowo, w ramach inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja nawierzchni chodników, położonych wzdłuż drogi gminnej w centrum miejscowości. Wymiana betonowych płyt chodnikowych jest przewidziana po obu stronach odcinka drogi między skrzyżowaniem z drogą powiatową (przy którym obecnie działa sklep spożywczy), a skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzącą w kierunku miejscowości Góry. Stąd natomiast, do kolejnego skrzyżowania (przy którym mieści się szkoła podstawowa) nowy chodnik powstanie po lewej, zabudowanej stronie jezdni. Wymiana i częściowo budowa nowych nawierzchni jest przewidziana także na terenie przy strażnicy OSP. Ciągi objęte modernizacją zaznaczono na poglądowym rzucie fragmentu Wilamowa, umieszczonym na końcu artykułu.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznej. Termin wykonania wyżej wymienionych prac, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, przewidziano na koniec maja 2020 roku, a koszt realizacji inwestycji to w sumie 848 700,00 zł brutto.

Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia robót?

– To w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych i tego, jak szybko pogoda pozwoli nam na zakończenie prac, które wykonujemy obecnie w ramach pozostałych zleceń. Przy sprzyjających wiatrach możliwe, że jeszcze w tym roku rozpoczęlibyśmy rozbiórkę części nawierzchni – zapowiada Krzysztof Łuczak reprezentujący wykonawcę.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w rejonie kościoła parafialnego w Wilamowie.

Projektowana wymiana chodników w centralnej części miejscowości Wilamów.

 

Uniejowskie bulwary. Czy tym razem zostanie wyłoniony wykonawca?

Gmina Uniejów zakończyła przyjmowanie ofert w ramach trzeciego przetargu na przebudowę kładki. Wcześniejsze przetargi unieważniono ze względu na oferty o zaporowych stawkach. Jednocześnie, przy okazji kładki, po raz pierwszy ogłoszono postępowanie przetargowe na skwer przy ulicy Tureckiej.

Niedawno zakończyło się przyjmowanie ofert przetargowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” etap I, które obejmuje przebudowę kładki pieszej nad rzeką Wartą oraz zagospodarowanie na cele reprezentacyjno-rekreacyjne terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Tureckiej. Przedsiębiorcy mieli możliwość składania ofert częściowych.
Przewidywany zakres pierwszego etapu prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. Istniejący obiekt na rzece Warcie wymaga remontu; należy m.in. wymienić łożyska, naprawić istniejące podpory, płyty pomostu oraz zabezpieczyć antykorozyjnie elementy konstrukcyjne. Ponadto przewiduje się wykonanie balustrad z wypełnieniem szklanym. Taka kładka zapewne stanie się bezpieczniejsza i zyska na wyglądzie. Niedogodnością będzie jednak fakt, że na czas prac obiekt trzeba będzie wyłączyć z użytkowania i nie będzie można korzystać z tego sposobu pokonywania rzeki.Kolejnym przedmiotem przetargu, wciąż w ramach tego samego zadania, jest zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Tureckiej. Tutaj zakres prac obejmie ukształtowanie skarp oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami małej architektury w postaci bloków granitowych, koszy na śmieci słupków miejskich, barierek oraz ciekawą aranżacją zieleni. W tej ostatniej kwestii przewiduje się nasadzenie drzew i krzewów wraz z systemem nawadniania, a na ogólną estetykę otoczenia wpłynie dodatkowo budowa fontanny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wydzielona dotychczas przestrzeń na parking zostanie zajęta, co oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały we własnym zakresie zadbać o miejsca parkingowe dla pensjonariuszy.
O ile tym razem uda się wyłonić wykonawcę, Gmina chciałaby zrealizować zadanie jeszcze przed rozpoczęciem przyszłorocznych wakacji.

W drugim etapie projektu planowana jest budowa  infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (bulwarów). Znalazły się w nim m. in. unikatowe  na skalę kraju ławki ze stali nierdzewnej podgrzewane wodą termalną, szlak rekreacyjny „Bose stopy”, przystań kajakowa w naturalnej zatoce rzeki Warty (zakłada obsługę 15 osad kajakowych, teren zielony jako miejsce rekreacyjne oraz miejsce do przygotowania kajaków do transportu kołowego), kino letnie,  siłownia terenowa, fontanny, tryskacze z wodą geotermalną, schody terenowe, skarpy z siedziskami, pomosty, tarasy, wodny krąg, szlak rekreacyjno-poznawczy. W ramach ciągów spacerowych wykonane zostaną szlaki „Uniejów na przestrzeni dziejów” i „Ptaki środkowej Warty”. Łącznie projekt obejmie teren od Strugi Spycimierskiej aż do Zamku, a po drugiej stronie  od mostu do ul. Bojakowskiej.
Inwestycja, mimo że ambitna w założeniach, jest trudna do zrealizowania. Z jednej strony ze względu na małą przestrzeń od strony zabudowy jednorodzinnej miasta. Pierwsze koncepcje omawiane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznej, którą zorganizowano z inicjatywy Burmistrza. Wówczas zaproponowano wstępne plany, poruszono m.in. kwestię ujednolicenia linii ogrodzeń. Ponadto, wymogi prawne oraz uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne  spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji do pierwotnego opracowania, jak choćby korekta ciągu pieszo-jezdnego do Strugi Spycimierskiej z tytułów środowiskowych. Co więcej, wraz z dniem 1 stycznia 2018 r weszło w życie nowe prawo wodne,  które poskutkowało utratą ważności dla wszystkich dotychczas wydanych decyzji w ramach projektu. Niemal cały rok poświęcono na odtwarzanie dokumentacji. Faza projektowa okazała się więc przysłowiową drogą przez mękę. Na chwilę obecną Gmina posiada już niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia budowy i czeka na wyłonienie wykonawcy.
Dla części mieszkańców inwestycja będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości. Uniejowskie bulwary zostały wykonane w latach 60-tych, a ich centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z flagą, nawiązująca do kontrolnej roli ratowników w tym obszarze. Między przystanią a plażą została wybudowana kawiarnia „Walentynka” o charakterze modernistycznym. Przestrzeń, która została wtedy zagospodarowana nad wschodnim brzegiem Warty stanowiła idealne miejsce wypoczynku, aktywności zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.  Jednak to nie podróż do przeszłości jest głównym założeniem przyświecającym inwestycji, a próba połączenia dwóch brzegów rzeki i związane z tym uporządkowanie przestrzeni.
„Ideą inwestycji jest zwrócenie uwagi w stronę rzeki i wyeksponowanie tego niezwykle ważnego dla uzdrowiska elementu krajobrazu. Pierwszą tego typu inwestycją był Hotel Uniejów Eco Activ&Spa, z którego widok rozciąga się na panoramę Warty i strefę uzdrowiskową. W dawnych czasach od strony rzeki budowano zazwyczaj budynki inwentarskie, winnice itd. Poprzez inwestycję zw. z bulwarami chcemy nie tylko uporządkować teren, ale sprawić, by było to jedno z najważniejszych miejsc przestrzeni publicznej. Służą temu, pośrednio, już inne przeprowadzone działania, jak np. uporządkowanie terenu przy kolegiacie, zamku, bibliotece” – mówi pomysłodawca przedsięwzięcia, Burmistrz Józef Kaczmarek.
Wyczekiwana przez mieszkańców budowa nadwarciańskich bulwarów to inwestycja, której koszt opiewa na sumę przekraczającą kilkanaście milionów złotych. Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel Uniejów pozyskał  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 6 290 000 zł wsparcia.
Inwestycja wpisuje się w strategię gminy polegającą na ustawicznym podnoszeniu jej atrakcyjności poprzez dodawanie kolejnych elementów infrastruktury uzdrowiskowo – turystycznej, a posiadające w Uniejowie swoją historię bulwary, mają szansę tknąć w miasto niewykorzystany w tamtych latach potencjał.
 A.Ow.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ