Gmina Uniejów dofinansuje zakup pojazdu dla PSP Poddębice

0
33
views

Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach zwróciła się do Burmistrza Uniejowa z prośbą o pomoc finansową przy realizacji zakupu sprzętu transportowego.

 

Po przeanalizowaniu wniosku na komisjach wspólnych samorząd miasta i gminy Uniejów podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania. Wnioskowana kwota w wysokości 50.000 zł zabezpieczona została w budżecie gminy Uniejów na 2021 rok podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Uniejowie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach planuje w tym roku wyposażyć jednostkę ratowniczo – gaśniczą w nowy sprzęt transportowy. Inwestycja podyktowana jest wysokim zużyciem obecnych samochodów oraz koniecznością zachowania norm eksploatacji tego typu pojazdów.  A te są dokładnie określone przepisami prawa.

Niezawodny i sprawny sprzęt to nie tylko wymóg wynikający z przepisów, ale przede wszystkim szybsza i większa skuteczność prowadzonych działań ratowniczych. Dlatego zakup nowych pojazdów to nie tylko sprawa Komedy Powiatowej PSP, ale również bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu.

Dofinansowanie, jakiego udzielił samorząd Uniejowa stanowi 3 procent całkowitej inwestycji zaplanowanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach.  Finalizacja zakupu zaplanowana jest na koniec 2021 roku.

 

Przy jakiej ulicy zamieszkają lokatorzy nowych bloków?

W Uniejowie powstanie nowa ulica wewnętrzna. Połączy ona ulicę Targową z Dąbską i będzie przebiegać równolegle do ulicy Władysława Reymonta.

Włączenie nowego odcinka w siatkę już istniejących będzie miało na celu umożliwienie komunikacji mieszkańcom budującego się nowego osiedla budynków mieszkalnych, które powstają w północnej części miasta, naprzeciwko osiedla 700-lecia, w pobliżu terenów rekreacyjnych w postaci lasów.

Do nowych lokali mieszkalnych rodziny będą mogły wprowadzać się jesienią 2021 r. Zanim otrzymają klucze do swoich wymarzonych M, droga biegnąca wzdłuż ich bloków otrzyma nazwę. Jak będzie ona brzmiała, wiadomo już dziś. Z inicjatywą nadania jej miana wystąpili radni Rady Miejskiej w Uniejowie, którzy w drodze  uchwały przyjęli oznaczenie: Długa.

Dziś trasę nowej drogi wyznacza po części ciężki sprzęt służący do wykonywania zadań budowlanych przy powstających budynkach.

Z czasem ulica Długa z pewnością doczeka się utwardzonej nawierzchni.

Zdjęcie poniżej przedstawia, którędy przebiegać będzie nowy fragment drogi.

 

Gmina Uniejów współfinansuje nowe połączenie autobusowe

Województwo Łódzkie od czerwca 2019 r. sukcesywnie uruchamia kolejne linie autobusowe na mapie komunikacyjnej regionu. Uruchomiona od stycznia br. linia na terenie Powiatu Poddębickiego będzie współfinansowana środkami z budżetu Gminy Uniejów.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu poprzez dofinansowywanie takich linii i połączeń autobusowych, które były nierentowne, ale potrzebne z różnych względów – zarówno społecznych jak i gospodarczych. Docelowo, nowe połączenia mają dotrzeć do 120 spośród 177 gmin na terenie województwa.

Wraz z dniem 4 stycznia, na terenie Powiatu Poddębickiego została uruchomiona nowa linia komunikacyjna o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, która skomunikuje mieszkańców na trasie Poddębice-Wielenin – Poddębice przez Chropy – Wartkowice – Bronówek z wjazdem do Zelgoszczy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz sugestiom samorządów, trasa została zmodyfikowana (przedłużono istniejącą trasę komunikacyjną Poddębice – Zelgoszcz z wjazdem do Biernacic).
Linia, o której mowa, przebiega przez teren Gminy Poddębice, Gminy Wartkowice oraz Gminy Uniejów i wszystkie trzy samorządy zadeklarowały partycypowanie w kosztach jej finansowania.

Trasa liczy łącznie 35,8 km, z czego blisko 9 km przebiega przez teren gminy Uniejów, wobec czego zaplanowana kwota proporcjonalna do ilości kilometrów wynosi około 4,5 tys. rocznie.

Włodarz Uniejowa, Józef Kaczmarek, wyraził chęć współpracy i zgodę na dopłatę środkami gminnymi dla tworzonego przewozu. Dzięki temu mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji.

Rozkład jazdy przypominamy poniżej. Jednocześnie przypominamy, że na chwilę obecną, w związku z obostrzeniami limit osób w komunikacji autobusowej wynosi 50% ogółu miejsc stojących i siedzących.

A.Ow,

 

Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym Parku Zamkowym

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz z otaczającym go Parkiem Zamkowym – prezentem dla Hrabiny Toll – stanowią najcenniejszą atrakcję historyczno-przyrodniczą w Uniejowie – po zachodniej stronie rzeki Warty. Dziś, założony w XIX w. zespół parkowy oraz wiele starszy zamek, są wpisane do rejestru zabytków. To niesie ze sobą wiele korzyści – np. na rzecz wzrostu atrakcyjności Uniejowa, jako miejscowości uzdrowiskowej, ale z drugiej strony – nakłada na samorząd szereg obowiązków.

W ubiegłym roku pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie, Anna Pająk-Kowalska (inspektor ds. ochrony środowiska) wraz z przedstawicielem firmy PPHU „BUDMAL” Jan Kisiela, zajmującej się pielęgnacją zieleni i wycinką drzew, przeprowadzili inwentaryzację drzewostanu i oszacowanie kondycji fitosanitarnej Parku Zamkowego. Oględziny pozwoliły wyłonić drzewa, które są w złym stanie, całkowicie martwe lub w znacznym stopniu wydrążone przez szkodniki. Ich dalsza obecność stanowiła zagrożenie dla osób odwiedzających park oraz kuracjuszy przebywających na turnusach rehabilitacyjnych w Instytucie Zdrowia Człowieka. W związku z tym, samorząd podjął działania w kierunku uzyskania zezwolenia na usunięcie niektórych egzemplarzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, decyzję o usunięciu drzewa z terenu objętego ochroną wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Do tego samego organu należy zgłosić zamiar wycinki, co też z ramienia Gminy uczynił Burmistrz Miasta Uniejów już na jesieni ubiegłego roku. W decyzji wydanej z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez p. Marka Starostę – Naczelnika Wydziału Założeń Zieleni – odczytujemy, że drzewa przeznaczone do usunięcia są w bardzo złym stanie fitosanitarnym, wynikającym z zamierania. Część drzew stanowi element historycznego układu zieleni, tworzącego substancję Parku Zamkowego, jednakże ze względu na stan zdrowotny oraz lokalizację stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, jednocześnie nie rokując szans na przeżycie z uwagi na zamarcie. Oględziny w terenie jednoznacznie wykazały, że pielęgnacja drzew nie przyniesie im żadnej korzyści.

W długiej perspektywie, usunięcie drzew wskazanych w pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich, jest związane z odnową i pielęgnacją drzewostanu na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków, na co zwrócono uwagę w uzasadnieniu decyzji:

„Realizacja planowanych prac zgodnie z uwzględnieniem warunków podanych sentencji nie naruszy chronionych elementów zabytkowego parku a jednocześnie poprawi bezpieczeństwo i w płynie na poprawę jego walorów estetycznych przyrodniczych i krajobrazowych.”

Do wycinki zakwalifikowano blisko 150 sztuk, z których najliczniejszą grupę stanowią graby zwyczajne. Wśród pozostałych, wskazanych do usunięcia drzew, znalazły się egzemplarze z gatunków: wiąz szypułkowy, robinia akacjowa, jesion wyniosły, olsza czarna, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, a także pojedyncze sztuki: dębu szypułkowego, klonu jawor czy kasztanowca zwyczajnego. W obrębie wnioskowanych do usunięcia drzew nie stwierdzono gatunków chronionych ani gniazd ptasich. Na liście drzew zawartej we wniosku złożonym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, znalazły się również tzw. wywroty i złomy. To rośliny (lub ich pozostałości w postaci samego pnia), które podczas wichury zostały połamane lub nawet wyrwane z ziemi przez wiatr.

Obecne działania, prowadzone w zakresie gospodarki drzewostanem na terenie zabytku – parku w zespole zamkowo-pałacowym, obejmują wycinkę drzew suchych, zagrażających powaleniem i poważnie chorych. Spółka PGK Termy Uniejów zleciła usunięcie drzew firmie PPHU „BUDMAL” Jan Kisiela z Poddębic. Prace, co do których nadzór inwestorski zlecono mgr inż. Grzegorzowi Gulczyńskiemu, miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym park, a także poprawę estetyki i zdrowotności wiekowego drzewostanu.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Konserwator Wojewódzki uzależnił wycinkę od zobowiązania do wykonania późniejszych nasadzeń:

„W ramach rekompensaty przyrodniczej i odnowy drzewostanu zabytkowego parku, za usunięcie 79 sztuk drzew z gatunku grab pospolity, tworzących historyczną aleję zabytkową parku, należy wykonać nasadzenia zastępcze w celu jej odtworzenia.”

Materiałem nasadzeniowym będą, naturalnie – także graby pospolite. Drzewka o obwodach pni minimum 16 centymetrów (mierzonych na wysokości 1 metra) powinny: pochodzić z uprawy kontenerowej; być pozbawione oznak chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych oraz mieć dobrze wykształcony system korzeniowy i koronę.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ