WIEŚCI Z POWIATU

0
88
views

Sport i rekreacja samo zdrowie

   31 grudnia 2019r. zakończył się projekt pt. SPORT I REKREACJA SAMO ZDROWIE, realizowany przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach. W projekcie wzięło udział 15 uczestników zajęć Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Projekt miał na celu pokazanie nowych, ciekawych aktywności, a także wzmocnienie potencjału oraz umiejętności samoobsługowych podopiecznych. Zajęcia swoją tematyką wykraczały poza ramy terapeutyczne czepowskiej placówki. Uczestnicy próbowali swoich sił w strzelectwie sportowym, w rekreacji wodnej, treningach karate, indywidualnych i zespołowych grach plenerowych, a także w wędkarstwie.
Zajęcia za zgodą Zarządu Powiatu Poddębickiego odbywały się na obiektach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie. Wędkowanie na rzekach Ner i Warta, a także na zbiorniku „Kaczka” możliwe było dzięki zgodzie PZW Sieradz, PZW o. Konin oraz Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie, natomiast zajęcia z rekreacji wodnej odbywały się na basenach termalnych w Uniejowie.
Zadanie „SPORT I REKREACJA SAMO ZDROWIE” współfinansowane było ze środków z Województwa Łódzkiego.

Obraz na stronie 4.jpg

Magdalena Stelmasiak

Sport i rekreacja samo zdrowie – galeria

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

Sport i rekreacja samo zdrowie

 

Wnioski PFRON przez internet

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż od tego roku można składać wnioski on-line w Systemie SOW na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Po raz pierwszy można składać powyższe wnioski w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON,tj. SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Załączniki ( oprócz samego wniosku, który wypełnia się elektronicznie na platformie) należy w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.
Również ww. wnioski oraz wnioski na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a także na sprzęt rehabilitacyjny dostępne są w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w pokoju nr 1 (na parterze) oraz na stronie internetowej pcpr@poddebicki.pl/.

Obraz na stronie logo_pfron.jpg

15 stycznia dddaj krew – uratuj Życie !

    Informujemy, że w dniu 15.01.2020 r. (środa) w godzinach 9.00-11.00 w Poddębickim Centrum Zdrowia odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Krew będzie można oddać w ambulansie na wewnętrznym parkingu szpitala (od strony wejścia do budynku administracji).

Jak wygląda oddawanie krwi możecie dowiedzieć się Państwo klikając tutaj: Jak w 6 krokach wygląda oddawanie krwi?

Jak zostać krwiodawcą dowiecie się Państwo klikając tutaj: Jak zostać krwiodawcą

Magdalena Stelmasiak
źródło: poddebicki.pl
- plakat-osp.jpg

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

Remont nawierzchni chodników w Wilamowie

Wraz z początkiem ubiegłego tygodnia w Wilamowie rozpoczęła się rozbiórka chodników położonych w centralnej części miejscowości. To początek zapowiadanego remontu pieszych ciągów komunikacyjnych, biegnących wzdłuż głównej drogi do kościoła, sklepu oraz szkoły i chodników zlokalizowanych na terenie przy strażnicy OSP.

– Można powiedzieć, że wiosna w Wilamowie pojawiła się już w styczniu – żartobliwie komentuje jeden z właścicieli posesji, przy której powstaje właśnie nowy chodnik. – Wiosna, bo zazwyczaj o tej porze roku zaczynały się do tej pory wszelkie budowy i roboty drogowe. No i to jak wiosna dla mieszkańców, bo wieś czekała na ten remont już od kilku lat.

Do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny jeszcze 2 miesiące, ale faktyczny brak zimy w tym roku i temperatury sięgające najwyżej kilku stopni Celsjusza na minusie pozwoliły na bardzo wczesne rozpoczęcie prac ziemnych.

– W ubiegłym tygodniu pracownicy zdemontowali stare płyty betonowe, które tworzyły dotychczasowa nawierzchnię – na razie po jednej stronie jezdni. Kiedy skończymy remont w tym miejscu, przeniesiemy się z pracami na drugą stronę, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof Łuczak z firmy, która zajmuje się realizacją prac w Wilamowie. – Po rozebraniu starych nawierzchni, profiujemy i zagęszczamy podłoże pod warstwę 15-centymetrowej podbudowy z kruszyw oraz tłucznia. W dalszej kolejności układane są betonowe krawężniki, których w tym przypadku wraz z obrzeżami będzie blisko 700 metrów bieżących. Naturalnie, na samym końcu powstaje nawierzchnia chodnika – z kostki betonowej „Polbruk” o grubości 6 cm, którą pracownicy układają na 5-centymetrowej podsypce cementowo-piaskowej. Na dzień dzisiejszy ponad połowa chodnika po jednej stronie jest już gotowa.

Wymiana płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami jest prowadzona na chodnikach biegnących wzdłuż drogi gminnej w centralnej części Wilamowa. Remont obejmuje ciąg komunikacyjny na planie litery „L”, od skrzyżowania przy kościele parafialnym i sklepie spożywczym, w kierunku przystanku PKS i strażnicy, aż do skrzyżowania z drogą powiatową (przy szkole podstawowej). Dodatkowe chodniki powstają także przy strażnicy OSP, wzdłuż wejść do budynku i wjazdu na wewnętrzny plac strażacki. Ze względu na prowadzone roboty drogowe, zalecamy objazd drogą powiatową, z drugiej strony centrum Wilamowa. Wszystkie remontowane odcinki zaznaczono na planie pomarańczowym kolorem:

Oprócz wymiany nawierzchni chodników, powstaną także nowe wjazdy do gospodarstw. Ten etap prac pozostawiono na koniec, aby nie utrudniać mieszkańcom dostania się na teren posesji. Wszystkie roboty w ramach remontu powinny potrwać nie dłużej, jak do końca stycznia. Łączna powierzchnia chodników, które zostaną wyremontowane wynosi ponad 830 metrów kwadratowych.

Wymiana nawierzchni chodników jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Wilamów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej szczegółów o inwestycji prowadzonej w Wilamowie znajdą Państwo w artykule „Nowe otoczenie kościoła w Wilamowie przed końcem maja przyszłego roku”.

(MB)

 

Uwaga mieszkańcy! Obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j.) oraz w związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Uniejów.

Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Wspomniane dane należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

1)jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;

2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wnosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go wraz z kartą przekazania odpadu w terminie do 31 stycznia 2020 r. u sołtysa lub w Urzędzie Miasta Uniejów, pokój numer 10. Druk formularza  można pobrać w siedzibie Urzędu- pokój nr 10 lub ze strony internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie: http://uniejow.pl/aktualnosci.

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

 

Skwer i kładka mają już swoich wykonawców. To oznacza czasowe zamknięcie kładki

Przetarg na przebudowę kładki i zagospodarowanie skweru przy ulicy Tureckiej zakończony sukcesem. Podpisano umowy z wykonawcami.

Przetarg, o którym mowa, był już trzecim z rzędu. Dwa wcześniejsze na przebudowę kładki były unieważnione ze względu na stawki, których gmina nie była w stanie zapłacić. Dopiero trzecia procedura (z dodanym postępowaniem na skwer)  przyniosła rozstrzygnięcie, choć i tu nie obyło się bez przeszkód.

Jeśli chodzi o przebudowę kładki, Firma Sorted wygrała wprawdzie przetarg składając najkorzystniejszą ofertę opiewającą na sumę 822 379,23zł, jednakże ostatecznie oferent odstąpił od podpisania umowy na realizację inwestycji. W związku z powyższym gmina zdecydowała się na firmę Blumen Group sp. z o.o. z Konina, która złożyła drugą najkorzystniejszą ofertę cenową opiewającą na sumę: 1 040 731,29 zł brutto.
Najwyższa oferta została przedłożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robot Drogowych S.A z Poddębic, które wyceniło koszt przedsięwzięcia na kwotę na 1 627 171,40 zł.

Nie jest jeszcze dokładnie znany termin rozpoczęcia prac,  w dużym stopniu uzależniony będzie on od warunków pogodowych, ale zgodnie z założeniem, prace powinny zakończyć się w czerwcu.  Na czas trwania całego remontu kładka będzie wyłączona z użytkowania, a jedyną przeprawą na drugą stronę rzeki będzie most. Utrudnienia będą kłopotliwe szczególnie dla osób pracujących w strefie uzdrowiskowej, niemniej są konieczne dla prawidłowego i płynnego procesu remontowego.

Przewidywany zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. W istniejącym obiekcie, jak podaje specyfikacja przetargowa, zostaną wykonane następujące prace: naprawa istniejących podpór, zabezpieczenie antykorozyjne belek, wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej i poliuretanowej oraz wykonanie balustrad z wypełnieniem szklanym.

Jeśli chodzi o drugi przedmiot przetargu, a więc zagospodarowanie terenu przy ul. Tureckiej, również  wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez wspomniana firmę Sorted Sp. p. z. o.o. z Piaseczna, która wyceniła zadanie na sumę 1 391 717,79 zł. Umowę zawarto pod koniec grudnia 2019r.

Zakres prac obejmie kształtowanie skarp, oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami małej architektury w postaci bloków granitowych, koszy na śmieci, słupków miejskich, barierek oraz ciekawej aranżacji zieleni. W tej ostatniej kwestii planuje się nasadzenie drzew i krzewów w raz z systemem nawadniania. Całość aranżacji dopełni fontanna.

Tak będzie wyglądał skwer przy ul. Tureckiej.

Powyższe zadnia stanowią część projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” i jest jego pierwszym etapem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

A.Ow.

źródło: Gmina Uniejów

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ