Szkolenia online dla przedsiębiorców

0
7
views

Uwaga przedsiębiorcy! 10 i 11 lutego br., do wyboru, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenia on-line:

 „Oferta WFOŚiGW w Łodzi na efektywność energetyczną i OZE”, które odbędą się w godz. 10.00-12.00. Podczas spotkań omówione zostaną zasady udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków.

Rejestracja uczestników na spotkanie czwartkowe trwa do 9 lutego do godz. 14.00, a zapisy na szkolenie w piątek prowadzimy do 10 lutego do godz. 14.00 lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez kalendarz szkoleń.

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy mailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

Foto arch. Pixabay

 

Przetarg na nowe oświetlenie ul. Szkolnej i ul. Bojakowskiej rozstrzygnięty

Przy okazji modernizacji sieci oświetlenia w tej części miasta, udało się wypracować porozumienie pomiędzy Samorządem Gminy Uniejów i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”, o czym również Pan Burmistrz informował w sprawozdaniu na wspomnianej, grudniowej sesji. Lampy znajdujące się wewnątrz osiedla bloków będą odtąd zasilane z uwzględnieniem licznika spółdzielni. Do tej pory oświetlenie alejek i dróg wewnętrznych pomiędzy blokami było włączone do sieci gminnej.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Urząd Miasta w Uniejowie ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Uniejów”. Inwestycja polega na wykonaniu oświetlenia w ulicach Bojakowskiej oraz Szkolnej. Zakres prac, ujętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmuje m.in.: montaż słupów wraz z zamocowaniem na nich lamp oświetleniowych, wykonanie rowów kablowych w wykopie otwartym i przecisku sterowanego pod drogą, a także montaż szafy sterowniczej. Ponadto, zamawiający zobowiązał wykonawcę do odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów po wykonaniu wszystkich prac montażowych i uruchomieniu nowego oświetlenia.

W ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęło 5 ofert. Z informacji z otwarcia ofert, opublikowanej 12 stycznia br. na stronie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie, wynika, że koszty przedłożone przez oferentów mieszczą się w przedziale od 120 tys. do 162 tys. zł. Wszystkie złożone oferty zostały poddane weryfikacji przez zespół pracowników ds. zamówień publicznych.

1 lutego br. zamawiający, tj. uniejowski magistrat poinformował, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Uniejów” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, na kwotę 119.189,76 zł, złożoną przez firmę SP-INSTAL SEBASTIAN PRZEPIÓRSKI ze Zgierza.

Pozostałe oferty złożone w toku postępowania wyglądały następująco:

  • RONMONT Rafał Ronowicz ze Zgierza: 148.849,19 zł;
  • Bogdan Wieczorek – F.H.U Instal z Uniejowa: 140.220,00 zł;
  • ENERGJON Jarosław Jończyk z Kozierogów: 162.504,60 zł
  • LIGHT ON KRZYSZTOF BOGUMIŁ PILARCZYK z Korczewa: 120.871,13 zł

Okres gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady, był we wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach taki sam i wynosił 72 miesiące.

Zgodnie z zapisami projektu umowy, który wraz z dokumentacją przetargową znajduje się w serwisie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie, proponowany termin wykonania prac wynosi jeden miesiąc od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania.

(MB)

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ