Profilaktyka jodowa

0
9
views

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje następującym podmiotom:
– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
– jednostki organizacyjną pomocy społecznej
– noclegownie albo ogrzewalnie
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– podmioty systemu oświaty
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
– kościoły lub inne związki wyznaniowe
– podmioty prowadzące działalność kulturalną
– podmioty prowadzące działalność archiwalną
– ochotnicze straże pożarne
– placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku
– rodzinne domy pomocy
– centra integracji społecznej
– kluby integracji społecznej
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
– organizacje pozarządowe
– spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Pęczniew.  Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania.
Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.
Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) do pobrania poniżej, wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew. Publikujemy także arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego.
Dodatkowe informacje znajdują się na na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ