Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

0
24
views

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Poddębickiego
w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 i poz. 1570) Zarząd Powiatu w Poddębicach zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Poddębickiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Poddębickiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Poddębicach w godzinach pracy Urzędu.
 3. Zadania Komisji Konkursowej:
  – ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  – proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  – rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Poddębicach.
 4. Wymagania stawiane kandydatom:
  – w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie,
  – każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ww. ustawy może wskazać tylko jednego kandydata.
 5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej [pobierz] i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 16:00 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii (parter). W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa potwierdzona pieczęcią wypływu. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesłane droga elektroniczną lub faxem.
 6. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu w Poddębicach wybierze osoby do pracy w komisji konkursowej z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym kwalifikacji oraz umiejętności posiadanych przez kandydata i przydatnych podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 7. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie jak również z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 i poz. 1570).

źródło: poddebicki.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ