KOMUNIKAT WS. OTWARCIA TARGOWISKA – INFORMACJE Z POWIATU

0
260
views

Komunikat ws. wznowienia prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Poddębicach przy pl. Kościuszki 27A.

 

Poddębice, dnia 22.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 25 kwietnia 2020 roku (sobota) wznowione zostaje prowadzenie handlu na targowisku miejskim w Poddębicach przy pl. Kościuszki 27A.

Osoby korzystające z targowiska proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), m.in.:

– odległość pomiędzy stoiskami handlowymi musi wynosić 5 metrów,

– odległość pomiędzy kupującymi musi wynosić 2 metry,

– konieczność posiadania jednorazowych rękawiczek oraz zakrycia nosa i ust.

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski

źródło: Gmina Poddębice

 

Targowisko w czwartki nadal z ograniczonym asortymentem

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi działania targowiska miejskiego w Uniejowie, przypominamy, że handel częściowo przywrócony na wniosek Wojewody, dotyczy głównie płodów rolnych. W chwili obecnej (do odwołania) na targu można sprzedawać wyłącznie artykuły spożywcze i chemiczne.

Początkowe zamknięcie targowiska miejskiego w Uniejowie, zarządzone w trosce o bezpieczeństwo kupujących i handlujących, zbiegło się niemal w czasie z rozporządzeniem rządowym na temat ograniczeń dotyczących handlu i usług. W wyniku interwencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z uwagi na apel Wojewody Łódzkiego (z dnia 30 kwietnia br.) władze samorządowe przychyliły się pozytywnie do wystosowanej prośby o przywrócenie handlu artykułami rolno – spożywczymi na miejskich placach targowych.

W związku z powyższym, w chwili obecnej wznowiono działanie targowiska miejskiego na placu przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa, apelujemy o przestrzeganie warunków handlu, obowiązujących od 1 kwietnia br:

  • na targu można sprzedawać wyłącznie artykuły spożywcze i chemiczne;
  • osoby przebywające na placu nie mogą tworzyć skupisk;
  • sprzedawcy są zobowiązani do obsługi klientów w rękawiczkach jednorazowych i dezynfekowania punktów handlowych;
  • klienci muszą zachować dystans min. 1,5 m od stoiska;
  • ogólna liczba klientów na placu nie może być większa niż 3-krotność liczby punktów handlowych (maks. 3 osoby robiące zakupy na 1 stoisko handlowe);

 

Komisja Europejska przyznała grant na realizację projektu „Europa Przyszłości”

Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli” na projekt dotyczący Partnerstwa Miast. Wezmą w nim udział nasi partnerzy z Węgier, Włoch i Łotwy.
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w ramach Działania 2.1. Partnerstwo miast otrzymała łącznie 287 wniosków łącznie z 33 państw. Największa liczba wniosków pochodziła ze Słowacji, Włoch, Węgier oraz Rumunii. W ramach naboru przyznano 127 dotacji. Z Polski o dofinansowanie ubiegało się 26 projektów, których liderami były samorządy lub reprezentujące je organizacje, z czego nagrodzonych zostało zaledwie 13. Wśród nich znalazł się projekt zaproponowany przez Gminę Uniejów.

Cieszę się, że współpraca międzynarodowa gminy Uniejów oraz promowanie idei integracji europejskiej zostały dostrzeżone na poziomie Komisji Europejskiej. Dzięki temu projektowi będziemy mieli okazję spotkać się z naszymi partnerami w szerszym, międzypokoleniowym gronie, wymienić się doświadczeniami i zacieśnić  współpracę. W obecnych czasach to niezwykle ważne – podkreśla burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek

Partnerstwo miast realizuje działania oparte na współpracy pomiędzy samorządami i nakierowane jest na mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”.

Ideą uniejowskiego projektu jest budowanie silnej i solidarnej „Europy przyszłości”. Zostanie to osiągnięte dzięki serii interesujących warsztatów i seminariów z udziałem partnerów z różnych części Starego Kontynentu, które umocnią poczucie wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i pobudzą dialog międzykulturowy. Pozwoli to lepiej zrozumieć i zaakceptować naszą różnorodność, a jednocześnie, w szerszym kontekście przeciwdziałać eurosceptycyzmowi oraz stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych.

Przedsięwzięcie przewiduje udział różnych grup wiekowych, w tym dzieci, rodziców i nauczycieli, jako że proces kształtowania się postaw i kultury myślenia rozpoczyna się już na poziomie najmniejszych komórek społecznych jak dom rodzinny czy szkoła. Natomiast samorządy pełnią rolę mobilizującą i poprzez różne inicjatywy angażują obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym. Dlatego też  zaplanowano debaty i prelekcje ekspertów, które  pomogą zbadać możliwości demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa w kształtowaniu polityki poprzez włączenie obywateli w procesy decyzyjne przez samorządy lokalne państw członkowskich UE.

Chcemy, aby integracyjne działania projektowe stały się polem dla promocji dialogu kulturowego, który pozwoli zbudować , międzynarodowe, pozytywne i długotrwałe relacje oraz przyczyni się do wspólnego budowania silnej i bezpiecznej Europy – zaznacza burmistrz Kaczmarek.

Na realizację projektu Gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w kwocie 7,560 Euro. Stanowi to około 50 procent szacunkowych kosztów. Pozostałe wydatki Gmina poniesie z własnego budżetu. Według początkowych założeń, wydarzenie miało się odbyć na przełomie  września i października br. , ale w związku z pandemią termin realizacji z pewnością zostanie przesunięty w czasie, o czym będziemy informować na łamach naszej strony.

źródło: Gmina Uniejów

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pęczniew działając na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), informuje:

1. W okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Pęczniew, zwany dalej „Urzędem”, podlega ograniczeniu polegającemu  na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie w „skrzynce podawczej” ustawionej w głównym wejściu do budynku Urzędu – w godzinach pracy Urzędu.
Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, jest kontakt telefoniczny: 43 678 51 19 i mailowy: ug_peczniew@wp.pl lub przez ePUAP.
3. Kasa Urzędu jest nieczynna za wyjątkiem realizacji praw i obowiązków określonych w ust. 4.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, nie ma zastosowania do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności spraw z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) gospodarki przestrzennej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471);
6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
5. Zadania określone w ust. 4 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

Podczas wizyty w Urzędzie konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, tj. w szczególności zachowanie odstępu od pozostałych osób (min. 2 m.), zakrycie nosa i ust, obowiązkowa dezynfekcja rąk. Zwracamy uwagę, że w szczególnych sytuacjach, osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.

Pomimo wprowadzonych udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.

 

                                                  Wójt
                                                   /-/ Marcin Janiak

źródło: Gmina Pęczniew

 

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety „Do Rzeczy”

 

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Wartkowice

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii realizujemy zadania z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3) pomocy społecznej,

4) świadczenia usług komunalnych,

5)administracji architektoniczno-budowlanej,

6) ochrony środowiska

Wymienione wyżej zdania wykonywać będziemy jak dotychczas.

W celu załatwienia  w/w spraw w:

1. Urzędzie Gminy Wartkowice   należy kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 43 678 51 05 lub środkami komunikacji elektronicznej urzad@wartkowice.pl lub przez platformę ePUAP.

2. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wartkowicach – tel. 43/ 678-58-47, e-mail: gops@wartkowice.pl

Gospodarka komunalna – tel. 793 778 915.

 

Nasze działania podejmowane są dla dobra Nas wszystkich, prosimy o wyrozumiałość.

UG Wartkowice

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ