Dofinansowanie dla szkół w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”

0
3
views

Gmina Uniejów pozyskała kolejne środki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Beneficjentami są szkoły podstawowe w Uniejowie i Wilamowie.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Głównym celem Programu jest więc wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania innowacyjnych technologii.

Gmina Uniejów, jako organ prowadzący złożyła wspólny wniosek dla placówek oświatowych. Wsparcie finansowe otrzymała szkoła podstawowa w Uniejowie oraz szkoła podstawowa w Wilamowie. Obie placówki pozyskały maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 35 000 zł. Zatem łączna kwota dofinasowania dla szkół z programu „Aktywna tablica” dla Gminy to 70 000 zł.

Przyznane szkołom dofinasowanie będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych m.in. tablic interaktywnych, projektorów oraz nagłośnienia. Nie chodzi jednak wyłącznie o urozmaicenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Wnioskując o dotację, gmina uwzględniła przede wszystkim uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Mowa o takich zaburzeniach takich jak ADHD, dysleksja, dyskalkulia, autyzm, porażenia i uszkodzenia neurologiczne.

Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
A.Ow.

 

Wystartował LEADER100 SPORT!

Wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Uniejów wezmą udział w Programie LEADER100 SPORT.

27 lipca 2021 r. w Województwie Łódzkim wystartował nowy Program „LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”.

Jego podstawowym celem jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. Program przewiduje także wykorzystanie i wzmocnienie potencjału wychowawczego rodziców.

W naborze udział wzięło łącznie 316 placówek edukacyjnych.

Po dokonaniu przez Komisję Konkursową przeglądu wniosków i dokonaniu kwalifikacji gmin i miast, ostatniego dnia sierpnia ogłoszona została ostateczna lista 56 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w Programie.

Udziałem w nim zainteresowała się również gmina Uniejów, która we wniosku do Programu LEADER100 Sport zgłosiła wszystkie cztery placówki oświatowe z naszego terenu, a więc: Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Szkołę Podstawową w Uniejowie, Szkołę Podstawową w Wieleninie oraz Szkołę Podstawową w Wilamowie. Jak się okazało, wśród szczęśliwców znalazła się każda z wymienionych instytucji.

W ramach uczestnictwa w Programie bezpłatnie otrzymają one sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł, a kadra pedagogiczna zostanie przeszkolona w zakresie jego użytkowania.

Ponadto wszyscy uczestnicy co roku otrzymywać będą darmowe materiały dydaktyczne, pomocne w codziennych zajęciach i relacjach z dzieckiem. Przydadzą się one również podczas cyklicznych spotkań z rodzicami – dadzą im wskazówki, jak lepiej wspierać swoje dzieci.

Na II semestr każdego roku szkolnego zaplanowano wizyty wsparcia w przedszkolach i szkołach z możliwością prowadzenia zajęć pokazowych z uczniami lub rodzicami.

Udział w przedsięwzięciu przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Przyczyni się on do zwiększenia aktywności ruchowej i rozwoju kompetencji dzieciaków, a pedagogom pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe.

W całym województwie łódzkim do Programu zakwalifikowało się łącznie 200 placówek edukacyjnych.

Program „LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025” jest w pełni finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą LEADER100 SPORT.

A.Ol.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ